پایان نامه درباره نقش واسطه گری اضطراب اجتماعی در رابطه سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل شهر مشهد- دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر واسطه گری اضطراب اجتماعی در ارتباط سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل شهر مشهد

تکه ای از متن پایان نامه :

بدین ترتیب یادگیری اجتماعی آغاز می گردد و رفتارهای کودک رنگ اجتماعی پیدا می کنند. رشد اجتماعی کودک به تدریج گسترش پیدا می کند و تقریبا همه فعالیت های او تحت تأثیر اطرافیانش قرار می گیرند. مقصود از رشد اجتماعی نضج فرد در روابط اجتماعی می باشد به طوری که بتواند با افراد جامعه اش متناسب و سازگار باشد.  به عبارت دیگر، کودک هنگام تولد نه اجتماعی می باشد و نه غیر اجتماعی ، بلکه این خصلت را از طریق تبادل با محیط اجتماعی خود کسب می کند.  تربیت اجتماعی مطلوب و سازگاری با گروه های اجتماعی در تنهایی و بدون فراهم شدن فرصت مناسب صورت نخواهد گرفت .محرومیت کودک از رشد و تکامل باعث می گردد که او با مردم کمتر تماس بگیرد، به زندگی اجتماعی بی علاقگی نشان دهد، قدرت ابتکارش ضعیف گردد و در طرح نقشه زندگی برای آینده ناتوان جلو ه کند. ادامه محرومیت ها ممکن می باشد مشکلاتی در ارتباط با اجتماعی شدن و همزیستی موفقیت آمیز با دیگران در دوران نوجوانی و سالهای بعد از آن ایجاد نماید.  یکی از مشکلات بزرگ نوجوانان در حال حاضر انزوا، گوشه گیری و دوری از ایجاد روابط موفقیت آمیز با دیگران می باشد که ممکن می باشد علت آن اضطراب می کنند که دیگران آنان را دوست ندارند. علاوه بر آن ، این افراد ترس از انتقاد، اجتناب از تماس چشمی و ترس از ابراز وجود نیز دارند ( هرمزی نژاد، ١٣٨٠) .

اضطراب اجتماعی ممکن می باشد تحت تأثیر متغیرهای مختلفی قرار گیرد که عده ای از آنها از قبیل اضطراب عمومی زمینه را برای اضطراب اجتماعی مساعد و عده ای دیگر از قبیل عزت نفس ، حمایت اجتماعی ادراک شده و سرسختی روانشناختی تأثیر بازدارنده این پدیده داشته باشند .اضطراب عمومی که زمینه ساز اضطراب اجتماعی می باشد به یک حالت هیجانی ناخوشایند و مبهم اطلاق می گردد که با پریشانی ، وحشت و هراس همراه می باشد ( ربر به نقل از میردریکوند، ١٣٧٢ ) .

وند ، کاکس و جاستین[1] (١٩٩٣) در مطالعه خود ارتباط بین اضطراب ناشی از کار را با اضطراب اجتماعی ٣٢ نفر از موسیقی دانان بررسی کردند. نتایج تحقیق نشان دادند که اضطراب ناشی از کار یکی از عوامل عمده اضطراب اجتماعی آنان می باشد .

کوباسا[2] ( به نقل از مهرابی زاده هنرمند و دیگران ، ١٣٧٨) در مطالعه خود نشان دادند که مردانی که مشاغل خود را از دست داده و حمایت اجتماعی کمتری دریافت کرده بودند بیشتر دچار اضطراب اجتماعی شدند .

طی چند دهه گذشته الگوهای نظری چندی برای تبیین مکانیزم های زیربنایی اختلال اضطراب اجتماعی ارائه گردیده می باشد که برخی از آنها بر فرآیند های شناختی تأکید دارند ( بک، امری و

[1] Wendy, Cox & Justin

[2] Kobassa

تأثیر واسطه گری اضطراب اجتماعی در ارتباط سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل شهر مشهد

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه