پایان نامه درباره هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان نوجوان چاق و غیرچاق

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان دختر نوجوان چاق و غیرچاق

تکه ای از متن پایان نامه :

/0 برای پسران و دختران بدست آمد. درمطالعه آنان معادله Y= 2. 8 M0. 59برای برآورد آلومتریVo2max دختران چاق و ارتباط Y= 2 M0. 78  برای برآورد Vo2max در دختران غیرچاق ارایه گردید. در این مطالعه  vo2peak مطلق دردختران چاق ها بالاتر ازهمتایان غیر چاق بود. اما اختلاف درپسران با ترکیب بدن چاق و غیر چاق مشاهده نشد. دختران چاق  vo2peak مطلق معادل 27%  بالاتر از دختران غیر چاق را نشان دادند.

وقتی جنس در هر دو گروه چاق و غیر چاق مقایسه گردید، مقیاس آلومتریک مشابه بودو نشان می‌دهد که  در اینجاعامل جنس تاثیراندک دارد(6/1%).

تفاوت ها در عامل مقیاس گذاری آلومتری بین دوگروه از پسران و دختران نشان داد که در افراد چاق مصرف اکسیژن حدود 30% بیشتر از همتایان غیر چاق می باشد.

چاماری و همکارانش (2005) توان هوازی بازیکنان بالغ، جوان و حرفه ای فوتبال را با بهره گیری از مقیاس آلومتری سنجیدند. یافته های آنها نشان داد که اکسیژن مصرفی بیشینه و زیر بیشینه با افزایش توده بدن افزایش می یابد. حداکثر اکسیژن مصرفی جوانان و بزرگسالان هنگامی که بر حسب توده بدن ( میلی لیتر در کیلوگرم وزن بدن در دقیقه) اظهار گردد مشابه یکدیگر می باشد. اما زمانی که حداکثر اکسیژن مصرفی با مقیاس های آلومتریک اظهار گردید در بزرگسالان حدود 5% بیشتر بود. نتایج این پژوهش نشان داد اکسیژن مصرفی بیشینه و زیربیشینه متناسب با وزن با توان 72/0 و 60/0 ترتیب افزایش می یابد. پس این پژوهش به روشنی نشان می دهد که بهره گیری از معادلات آلومتریک می تواند بر ارزیابی و نتایج برنامه های تمرینی برای توسعه ظرفیت هوازی تاثیر بگذارد.

در پژوهش ویبل و همکارانش (2004) روی 34 گونه از پستانداران با دامنۀ وزنی 7 گرم تا 500 کیلوگرم ضریب آلومتری برای برآورد  Vo2max همه گونه ها را872/0  گزارش کردند.

در پژوهش  بیونن و همکارانش در سال2002، تعداد 73 پسر 8 تا 16 ساله غیرورزشکار  مطالعه شدند. در این مطالعه دامنه دار، توان هوازی(کار روی تردمیل تا سرحد خستگی و آنالیز گازهای تنفسی)، قد و وزن بدن اندازه گیری شدند. آنها، بلوغ بیولوژیکی رابر اساس سن PHV

هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان دختر نوجوان چاق و غیرچاق

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه