پایان نامه درباره هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان دختر نوجوان چاق و غیرچاق

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان دختر نوجوان چاق و غیرچاق

تکه ای از متن پایان نامه :

Vo2max ای که نسبت به وزن بدن اظهار می گردد، درپسران هنگام بلوغ ثابت می ماند، اما دردختران عملا کاهش می یابد. فاهی و همکارانش(1979)، با حذف تاثیر سن، ارتباط معناداری بین VO2  اوج( اظهار نسبت وزن بدن) و مقادیر تستوسترون نیافتند. پس، تجزیه و تحلیل های آماری به غیر از استادنداردهای نسبی نشان میدهد بالیدگی جنسی هنگام بلوغ، نه تنها از طریق افزایش اندازه بدن، بلکه از راه بعضی عوامل دیگر باعث افزایش Vo2max می گردد.

این عوامل کدامند؟ به فرض های متداول معادله ی فیک توجه میکنیم:

اختلاف اکسیژن خون سرخرگی – سیاهرگی × حجم ضربه ای ×تواتر قلبی = VO2

بهره گیری از دستگاه های ویژۀ سنجش حداکثر اکسیژن مصرفی به علت گران بودن دستگاه ها، عدم امکان جابه جایی بعضی دستگاه ها، و عدم آشنایی همۀ مربیان با کارکرد دستگاه ها در همه جا و برای همه کس میسر نیست. لذا، پژوهشگران برای پیشرفت سریع در ارزیابی عملکرد دستگاه های مختلف بدن بشر و سهولت در ارزیابی بر آن شدند تا با شیوه های گوناگون این کار را میسر سازند و ارزیابی عملکرد ورزشکاران را از آزمایشگاه های علوم ورزشی و بهره گیری از وسایل و امکانات آن ها به میادین ورزشی منتقل کنند. یکی از راه ها، بهره گیری از معادلات ریاضی و کاربرد آن در کارکرد اندام های مختلف بدن بشر می باشد. بر این اساس، پژوهشگران شاخص های فیزیولوژی را از دیدگاه معادله های آلومتری مطالعه کردند.

 

2-9 مقیاس آلومتری، رشد و بالیدگی

در دوران کودکی، انبوه عواملی را که در تکامل فیزیولوژی تأثیر دارند می توان به عواملی تقسیم نمود که با افزایش اندازه ی بدن ارتباط دارند و عوامل دیگری که از دیرباز مستقل از اندازه بدن در نظر گرفته شده اند. عوامل وابسته به اندازه ی بدن به طور کلی شناخته شده اند و معمولا به آسانی کمی می شوند: به همان اندازه که قلب بزرگ می گردد، حداکثر حجم ضربه ای، برون ده قلبی، و اکسیژن برداشتی نیز افزایش می یابند. با بزرگ شدن سطح مقطع عضلات، کودک قوی تر می گردد.

در هر دو جنس، تقریبا عواملی بر اثر افزایش اندازه ی بدن تاثیر می پذیرند. در اوایل کودکی، افزایش پیش

هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان دختر نوجوان چاق و غیرچاق

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه