پایان نامه رایگان درمورد language، University، Vocabulary، In

پایان نامه رایگان درمورد language، University، Vocabulary، In
دسامبر 30, 2018 No Comments پایان نامه ها و مقالات mitra2--javid

through network building. International Journal of Applied Linguistics, 10, 221–240.
Hancock, M., & McDonald, A. (2000). English Result. Oxford: Oxford University Press.
Hatch, E., & Brown, C. (1995). Vocabulary, semantics, and language education. New York: Cambridge University Press.
Hedge, T. (2000). Teaching and learning in the language classroom. Oxford: Oxford University Press.
Henriksen, B. (1999) Three Dimensions of Vocabulary Development. Studies in Second Language Acquisition 21, 303-18.
Hodne, L. (2009). Collocations and Teaching: Investigating word combinations in two English textbooks for Norwegian upper secondary school students. Universitetet i Bergen.
Holden, E. S. (1890). On the number of words used in speaking and writing. Bulletin of the Philosophical society of Washington, II, (Appendix V1). p. 16.
Horst, M., Cobb, T., & Meara, P. (1998). Beyond a clockwork orange: Acquiring second language vocabulary through reading. Reading in a Foreign Language, 11, 207–23.
Huckin,T.& Coady, J. (1999). Incidental vocabulary acquisition in a second language. Studies in Second Language Acquisition, 21, 181-183.
Hulstijn, J. H. (1992). Retention of inferred and given word meanings: experiments in incidental vocabulary learning. In Arnaud, P. and Bejoint, H., editors, Vocabulary and applied linguistics, London: Macmillan, 113–25.
Hulstijn, J. H. (2003). Incidental and intentional learning. In C. J. Doughty & M. H. Long (Eds.), The handbook of second language acquisition. Oxford: Blackwell, 349-381.
Hulstijn, J. H., Hollander, M., & Greidanus, T. (1996). Incidental vocabulary learning by advanced foreign language students: The influence of marginal glosses, dictionary use, and reoccurrence of unknown words. The Modern Language Journal, 80, 327–339.
Hunt, A., & Beglar, D. (1998). Current research and practice in teaching vocabulary. The Language Teacher Online. Available: lang.hyper.chubu.ac.jp/jalt/pub/tlt/98/jan/hunt.html
Joe, A. (1995). Text-based tasks and incidental vocabulary learning. Second Language Research,11, 149–158.
Joe, A. (1998). What effects do text-based tasks promoting generation have on incidental vocabulary acquisition? Applied Linguistics, 19, 357-377.
Keating, G. (2008). Task effectiveness and word learning in a second language: The involvement load hypothesis on trial. Language Teaching Research, 12, 365–86.
Kersten, S. (2010). The Mental Lexicon and Vocabulary Learning. Tübingen: Verlag Narr.
Knight, S. (1994). Dictionary use while reading: the effects on comprehension and vocabulary acquisition for students of different verbal abilities. Modern Language Journal. 78, 285-299.41
Konopak, B., Sheard, C., Longman, D., Lyman, B., Slaton, E., Atkinson, R. et al. (1987). Incidental versus intentional word learning from context. Reading Psychology, 8, 7-21.
Krashen, S. (1989). We acquire vocabulary and spelling by reading: Additional evidence for the input hypothesis. Modern Language Journal, 73, 440–464.
Krashen, S. (1993). The case for free voluntary reading. Canadian Modern Language Review, 50 (1), 72-82.
Krashen, S. (2003). Explorations in language acquisition and use. Portsmouth: Heinemann.
Laufer, B. (1997). The lexical plight in second language reading. In Coady, J. and Huckin, T., editors, Second language vocabulary acquisition. Cambridge: Cambridge University Press, 20-34.
Laufer, B. (1998). The development of passive and active vocabulary in a second language: Same or different? Applied Linguistics, 19, 255-271.
Laufer, B. (2003). Vocabulary acquisition in a second language: Do learners really acquire most vocabulary by reading? Some empirical evidence. The Canadian Modern Language Review,59, 567–587.
Laufer, B. (2005). Focus on form in second language vocabulary learning. EUROSLA Yearbook, 5, 223–50.
Laufer, B., & Goldstein, Z. (2004). Testing vocabulary knowledge: size, strength, and computer adaptiveness. Language Learning 54, 399-436.
Laufer, B., & Hulstijn, J. H. (2001). Incidental vocabulary acquisition in a second language: The construct of task-induced involvement. Applied Linguistics, 22, 1-26.
Laufer, B. & M. M. Hill (2000). What lexical information do L2 learners select in CALL dictionary and how does it affect word retention? Language learning and technology 3.2, 58-76
Laufer, B., & Paribakht, T.S. (1998). The relationship between passive and active vocabularies: Effects on language learning context. Language Learning, 48, 365-391.
Lawson, M., & Hogben, D. (1996). The vocabulary learning strategies of foreign language students. Language Learning, 46, 101–135.
Lee, L., (2000). Selected Readings. Oxford: Oxford University Press.
Ma, G. (2001). The Study of the College English Vocabulary Proficiency of Chinese Tertiary-level Students. Foreign Language Education, 22(2), 48-52.
Malvern, D., Richards, B., Meara, P., & Milton, J. (2008). Introduction: special issue on knowledge and use of the lexicon in French as a second language. French Language Studies 18, 269-276.
McCarthy, M. (1990). Vocabulary. Oxford: Oxford University Press.
Meara, P. (1995). Single subject studies of lexical acquisition. Second Language Research 11, i-iii.
Meara, P. (1996). The dimensions of lexical competence. In G. Brown, K. Malmkjaer., & J. Williams (Eds.), Performance and competence in second language acquisition. Cambridge: Cambridge University Press, 35-53.
Meara, P. (1997). Towards a new approach to modelling vocabulary acquisition. In Schmitt, N., & Mc Carthy, M. (eds) Vocabulary: Description, Acquisition and Pedagogy. Cambridge. Cambridge University Press, 109-121.
Meara, P. and G. Jones. (1990). The Eurocentres Vocabulary Size Test. Zurich: Eurocentres.
Melka Teichroew, F. (1982) ‘Receptive vs. Productive Vocabulary: A Survey’, Interlanguage Studies Bulletin 6, 5-33.
Melka, F. (1997). Receptive vs. productive aspects of vocabulary. In N. Schmitt & M. McCarthy (Eds.), Vocabulary: Description, acquisition and pedagogy. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 84-102.
Mezynski, K. (1983). Issues concerning the acquisition of knowledge: Effects of vocabulary training on reading comprehension. Review of Educational Research, 53, 253–279.
Mondria, J., & Wit-de Boer, M. (1991). The effects of contextual richness on the guess ability and the retention of words in a foreign language. Applied Linguistics, 12, 249-267.
Mukarto, F. X. (2005). The patterns of semantic mapping development of English verbs acquired by Indonesian. Doctoral thesis, University Sains Malasia.
Nagy, W. E. (1988). Teaching vocabulary to improve reading comprehension. Newark, Delaware: International Reading Association.
Nagy, W. E. and Herman, P. A. (1987). Breadth and depth of vocabulary knowledge: implications for acquisition and instruction. In McKeown, M. G. and M. E. Curtis. (Eds.). The Nature of Vocabulary Acquisition. Lawrence Erlbaum Associates. Hillsdale: New Jersey. 19-35.
Nagy, W. E., & Scott, J. A. (2000). Vocabulary processes. In P. B. M. M.L. Kamil, P.D. Pearson, & R. Barr (Ed.), Handbook of reading research (Vol. 3). Mahwah, NJ: Erlbaum.
Nagy, W., Herman, P., & Anderson, R. (1985). Learning words from context. Reading Research Quarterly, 20, 233–253.
Nation, I. S. P. (1990). Teaching and learning vocabulary. Boston, MA: Heinle & Heinle.
Nation, I. S. P. (2001). Learning vocabulary in another language. Cambridge: Cambridge University Press.
Nation, I. S. P., & Coady, J. (1988). Vocabulary and reading. In R. Carter & M.
Nation, P. (1998). Helping learners take control of their vocabulary learning. GRETA, 6,1,9-18.
Nation, P. (1999). Learning vocabulary in another language. English Language Institute Occasional Publication 19. Victoria University Wellington, New Zealand.
Nation, P. (2001). Learning vocabulary in another language. Cambridge university press, UK.
Nation, P., & Newton, J. (1997). Teaching vocabulary. I
n J. Coady & T. Huckin (Eds.), Second language vocabulary acquisition. Cambridge: Cambridge University Press, 238-254.
Newton, J. (1995). Task-based interaction & incidental vocabulary learning: A case study. Second Language Research, 11, 159–177.
Oller, J. W. (1979). Language tests at school: a pragmatic approach. London: Longman.
Palmberg, R. (1987). Patterns of vocabulary development in foreign language learners. Studies in Second Language Acquisition 9, 201-220.
Paribakht, T. & Wesche, M. (1997). Vocabulary enhancement activities and reading for meaning in second language vocabulary acquisition.acquisition. In T. Huckin, M.
Paribakht, T. & Wesche, M. (1999). Reading and ‘incidental’ L2 vocabulary acquisition. Studies in Second Language Acquisition, 21, 195–224.
Pellicer-Sa´nchez, A., Schmitt, N., (2010). Incidental vocabulary acquisition from an authentic novel: do things fall apart? Reading a Foreign Lang. 22, 31-55.
Perfetti, C. A., Landi, N., & Oakhill, J. V. (2009). The acquisition of reading comprehension skill. In M. Snowling & C. Hulme (Eds.), The science of reading: A handbook. Oxford, England: Blackwell, 227-247.
Pigada, M. & Schmitt, N. (2006). Vocabulary acquistion from extensive reading: A case study. Reading in a Foreign Language, 18, 1–28.
Pitts, M., White, H., & Krashen, S. (1989). Acquiring second language vocabulary through reading: A replication of the Clockwork Orange study using second language acquirers. Reading in a Foreign Language, 5, 271–75.
Prince, P. (1996). Second language vocabulary learning: The role of context versus translations as a function of proficiency. The Modern Language Journal, 80, 478–493.
Qian, D. D. (1998). Depth of vocabulary knowledge: Assessing its role in adults’ reading comprehension in English as a second language. Unpublished doctoral dissertation, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
Qian, D. D. (1999). Assessing the roles of depth and breadth of vocabulary knowledge in reading comprehension. Canadian Modern Language Review, 56, 282–308.
Read, J. (1988). Measuring the vocabulary knowledge of second language learners. RELC Journal 19 (2), 12–25.
Read, J. (2000). Assessing vocabulary. Cambridge, England: Cambridge University Press.
Reber, A. (1976). “Implicit learning of synthetic: The role of instructional set”. Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory, 2,88-94.
Richards, J. C. (1976). The role of vocabulary teaching. TESOL Quarterly, 10, 77–89.
Rott, S. (1997). The effect of exposure frequency and reading comprehension on incidental vocabulary acquisition and retention through reading for learners of German as a foreign language. Unpublished doctoral dissertation, University of Illinois at Urbana-Champaign.
Rubin, J., & Thompson, I. (1994). How to be a more successful language learner (2 ed.). Boston, MA: Heinle & Heinle.
Scherfer, P. (1993). Indirect L2 vocabulary learning. Linguistics, 31, 1141-1153.
Schmidt, R. (1994). Implicit learning and the cognitive unconscious: Of artificial grammars and SLA. In N. Ellis (Ed.), Implicit and explicit learning of languages. London: Academic Press, 165-209.
Schmitt, N (2000) Vocabulary acquisition. Vocabulary In Language Teaching. Cambridge: Cambridge Language Education, 116-41.
Schmitt, N. (2004). Vocabulary in language teaching. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press.
Schmitt, N. (2010). Researching Vocabulary. A Vocabulary Research Manual. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Seashore, R. and L. Eckerson. (1940) The measurement of individual differences in general English vocabularies. Journal of Educational Psychology. 31, 14-38.
Shao, H. (2002). An empirical study of College English vocabulary proficiency of Chinese normal college students during Band 1-4 stage. Foreign Language Teaching and Research, 34(6), 421-425.
Shelton, D., & Newhouse, R. (1981). Incidental learning in a paired-associate task. Journal of Experimental Education, 50, 36-38.
Sofiyatun, E. (2009). The use of picture stories to improve reading comprehension (A classroom

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *