پایان نامه پسماند بیمارستانی؛پسماندهای عفونی

پسماندهای عفونی[۱]

پسماندهای عفونی، حداقل شامل مواد زائد آزمایشگاهی، نظیر محیط­های کشت و مواد زائد بخش­های جراحی و کالبد شکافی و بخش­های ایزوله می­باشند که بیماران عفونی در آن بستری می­گردند. پسماند­هایی که از بخش­های همودیالیز بیماران به دست می­آید  مثل فیلتر­ها ولوله­ها، حوله­های یکبار مصرف ، روپوش­ها و دستکش­ها و غیره) و نیز مواد زائد حیوانات تلقیح شده در زمره این گروه زائدات قرار دارند.پسماند­های عفونی ، زائداتی هستند که قادرند حداقل یک بیماری عفونی را منتقل سازند به دلیل اینکه روش قابل قبول برای عفونی بودن این گونه زائدات در دست نیست ، مراکز قانونی اینگونه مواد را بر حسب اینکه از کجا و با چه محتویاتی تولید می شوند، شناسایی و تعریف می­کنند. بر این اساس حداقل ۳ درصد و حداکثر ۹۰ درصد زائدات بیمارستانی را مواد زائد عفونی تشکیل می­دهند(عمرانی ،۱۳۶۹).

مرکز پیشگیری و کنترل بیماری[۲] پنج نوع پسماند بیمارستانی را عفونی تلقی می کنند که شامل پسماند­­های میکروبیولوژیک، پاتولوژیک، لاشه حیوانات آلوده، خون واشیاء نوک تیزمی باشند(اصل سلیمانی، ۱۳۷۹٫(

یکی از کامل­ترین نظریه­ها در این خصوص توسط Liberman  ارائه شد وی پسماندهای عفونی را  در ۱۲ نوع مشخص طبقه بندی کرده است(کریم زادگان ،۱۳۷۵).

۱) پسماند بخش های ایزوله

بـیـمـاران ایـن بـخـش بـه دلـیـل داشتن بیماری عـفـونـی قـابـل انـتقال، از سایر بیماران مجزا شده‌اند. بدیهی است از نظر انتقال ویروس ایدز و هپاتیت B مراقبت های لازم در دفع پسماند های خونین و مایعات بدن بیماران بستری در بیمارستان­هـا و بـخـش هـای ایـزوله ضرورت کامل دارد .

۲)  پسماند محیط­های کشت و دیگر عوامل عفونی

ایـن مـواد از آزمایشگاه­های تـشخیـص طـبـی‌، آزمایـشگاه­هـای پـاتـولـوژی و مـیـکـروب­شـنـاسـی و تـحـقـیـقـاتی تولید می شوند که شامل کشت های تهیه شده از نمونه های اخذ شده از بیماران است. نمونه های نگهداری شده برای تـحـقـیق و زایدات فرآورده­های معین دارویی، قـسمت دیگری از این مواد زاید عفونی قلمداد می شوند.

۳)  فرآورده­های خونی

ایـن گـونـه زایـدات تـوسط بـانک­های خون، آزمایـشگاه­های تشخیص طبی، مراکز دیالیز و شرکت­های دارویی تولید می­شوند. این مواد به طـور بالقوه عفونی بوده و امکان وجود عوامل بـیماری­زا در آن‌هـا بـسـیار زیاد است. این مواد مـمکن است  علاوه بر ویروس ایدز و هپاتیت، سایر بیماری­های قابل انتقال به وسیله خون نظیر مالاریا سرخجه مادرزادی و غیره را منتقل کنند.

۴) پسماند ناشی از اعمال جراحی و کالبد شکافی

پسماند کـه در جـریـان عـمـل جـراحی و کـالـبد شکافی به دست می آید همراه با عوامل بـیـمــاری­­زا بـه عـنـوان مـواد زایـد عـفـونـی تـلـقـی مـی‌شوند. از دیدگاه مراقبت­های جهانی تمام مـواد زایـد را کـه در تـمـاس بـا خـون و جریان خـون هستـد باید به عنوان پسماند عفونی تلقی کرد.

۱) Infection waste

 ۲) Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی پسماندهای بیمارستانی (موردمطالعه : بیمارستان شهدای تجریش تهران)