پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان دختر نوجوان چاق و غیرچاق

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان دختر نوجوان چاق و غیرچاق

تکه ای از متن پایان نامه :

جونز و همکارانش (1998) نیز گزارش کردند :در حذف تاثیر اندازه بدن بر مقادیر vo2 زیربیشینه و اوج، طی مطالعه پنج ساله روی کودکان، وزن خاص بدن بر وزن بدن تاثیر بیشتر را داشت. دانیلز و همکارانش(1995) نشان دادند که تغییرات وزن خاص بدن دلیل 75 درصد تغییرات وزن بطن چپ 201 کودک 6 تا 17 سال بوده می باشد.

مشکل مطالعه عامل مداخله گر وزن خاص بدن آن می باشد که نمی توان به آسانی آن را سنجید و نتایج تصنعی بر وزن بدن تاثیردارد. بعلاوه، در شرایطی که وزن کل بدن به منزله باری اطلاق می گردد که بر متغیر فیزیولوژیک( برای مثال، VO2  هنگام اجرای دویدن زیربیشینه) اعمال می گردد، نباید از این نسبت ترکیب بدن بهره گیری نمود. بلکه، بهره گیری از LBM به جای وزن کل باعث می گردد تاثیر چربی بدن به عنوان بار مازاد بدن حذف گردد(Gitin & Carroll,1974).

 

2-2-7 بالیدگی یا بلوغ

بلوغ سلسله تغییرات آناتومی و فیزیولوژیکی در ابتدای نوجوانی می باشد که انتقال از مرحله نابالغی جنسی تا حالت باروری کامل را مشخص می سازد. این فرآیند نه تنها با گسترش عملکرد تولید مثلی، بلکه با تغییر اندازه و ترکیب بدنی، و عملکرد در پاسخ به اعمال هورمون های جنسی استروژن[1] (درزنان) و تستوسترون[2]( در مردان) مشخص می گردد. کنترل اصلی اعمال این دو هورمون جنسی استروئیدی مثل هم می باشد، اما برون داده ها تا حد زیادی متفاوتند، و بدین ترتیب ویژگی های جنسی در نوجوانان آشکار می گردد. این ویژگی ها عبارت از انباشت چربی و بالیدگی استخوان زنان و رشد خطی با تکامل حجم عضلات مردان می باشد(Rosenfield, 2002).

بلوغ دوره انتقالی حد فاصل دوره کودکی و بزرگسالی می باشد. در این دوره تغییرات دینامیک در مغز و غدد درون ریز بدن باعث تغییرات جسمانی، روانی و رفتاری در فرد می شوند. بلوغ به عنوان یک دوره برجسته تغییرات بیولوژیک، در دختران معمولا از حدود سن 8 تا 13 سالگی با متوسط سن11 سالگی رخ می دهد((Cesario & Hughes 2007. Speroff & et al 1999). .

[1] Estrogen

[2] Testosterone

هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان دختر نوجوان چاق و غیرچاق

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه