پایان نامه کارشناسی ارشد درباره هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان دختر نوجوان چاق و غیرچاق

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان دختر نوجوان چاق و غیرچاق

تکه ای از متن پایان نامه :

53 میلی لیتر، کیلوگرم در دقیقه پایدار باقی می ماند. این دامنه درکودکان سالم تمرین نکرده، 7 تا 10 میلی لیتر، کیلوگرم در دقیقه بیشتر از این میانگین می باشد. این مشاهدات تنها نشان می دهد که به اندازه افزایش توان هوازی بیشینه مطلق پسران در حال رشد می تواند بر تغییرات آناتومیکی سیستم رهایش اکسیژن و توده عضلانی می باشد که مستقل از تغییرات کارکردی یا فیزیولوژی این سیستم می باشد.

درصد بالاتر چربی درگروه زودرس، وزن بدن را افزایش می دهد و این افزایش وزن یک بار مازاد بر دستگاه انتقال اکسیژن تحمیل می کند. به نظر می رسد که گروه دیررس دارای Vo2max مطلق مساوی با گروه زودرس هستند، درحالی که میانگین ارزش نسبی Vo2max (بر حسب وزن) در گروه زودرس پایین تر می باشد، که به برخورداری بیشتر درصد چربی بدن مربوط می باشد. شاید پایین تر بودن Vo2max نسبی درگروه زودرس بیانگر آن می باشد که آنان از سطح فعالیت بدنی روزانه کمتری برخوردارند.

همچنین ارتباط دامنه دار میان Vo2max و بالیدگی در 47 پسر و 40 دختر که درمدارس ورزش ثبت نام نموده بودند مورد مطالعه قرار گرفت(Lippincott & Wilkings , 2001). دردختران سن بلوغ بر اساس زمان قاعدگی مقصود گردید. دختران با بلوغ زودرس و طبیعی از Vo2max بالاتری از گروهی که بلوغ تاخیری داشتند برخوردار بودند. این نتایج بیانگر این واقعیت می باشد که الگوی زمانی تکامل آمادگی هوازی هنگام بلوغ به موازات بلوغ جنسی می باشد. همچنین زمان دویدن یک مایل در هر دو جنس تا 13 سالگی گسترش می یابد و سپس در پسران به فلات می رسد و در دختران هنگام نوجوانی با یک کاهش همراه می باشد(مالینا و بوچارد، 1991/1381).

 

2-4 تغییرات  Vo2max دوره پیش از بالیدگی

دوران کودکی با افزایش پیش رونده ی عناصر دستگاهی به منصه ی ظهور می رسد که Vo2max، ریه ها، قلب، عضله ی اسکلتی و نیز افزایش عملکرد استقامتی را معین می کند. در نتیجه، مقادیر مطلق حداکثر توان هوازی متناسب با رشد کودک افزایش می یابد. از 6 تا 12 سالگی، Vo2max پسر بچه تا بیشتر از دو برابر افزایش می یابد( از 2/1 لیتر دردقیقه به 7/2 لیتر دردقیقه). مقادیر متوسط دختران

هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان دختر نوجوان چاق و غیرچاق

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه