پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی: هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان نوجوان چاق و غیرچاق

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان دختر نوجوان چاق و غیرچاق

تکه ای از متن پایان نامه :

بندی تانر) مستقل از اندازه بدن بر vo2  اوج در پسران ودختران بهره گیری کردند. پژوهشگران این احتمال را در نظر گرفتند که تغییرات درغلظت هموگلوبین ( و درنتیجه ظرفیت حمل اکسیژن و اختلاف اکسیژن سرخرگی- سیاهرگی)دست کم درپسران به این یافته ها بستگی دارد. درمردان، با پیشرفت از مرحله ی I تانر به مرحله IV تانر، غلظت هموگلوبین همچنان 1/6 درصد و vo2 اوج 4/14 درصد افزایش داشته می باشد. با وجود این، این مقایسه ها در زنان متقاعد کننده نبود، زیرا نشان ولسمن و همکاران( 1997)، در یک پژوهش توان جرم را 78/0 در نمونه های با سن 4/0 ± 11، شامل 253 نمونه دختر و پسر با وزن نرمال و 35 نفر با چاقی متوسط( BMI = 21. 5 kg/m2) بدست آوردند. وقتی قد هم درنظر گرفته گردید توان جرم از 69/0 به 61/0 کاهش پیدا نمود. در دختران تفاوت در  تنظیم vo2 برای جرم بدن از 6/13 % به 2/5 % کاهش پیدا نمود  که از روش نسبت و بهره گیری از مقیاس آلومتری پیدا نمود گردید( میلی لیتر دردقیقه به ازای هر کیلوگرم = vo2). نتایج مشابه درپسران پیدا نمود گردید. در جوانان چاق توان جرم 46/0 بدست آمد که با مقدار 67/0 متفاوت بود اما با مقدار (43/0) گزارش شده به وسیله دیویز و همکاران ( 1995) مشابه بود. وندربورگ و کاچ(1996) اظهار کردند که افزایش سطح چربی بدن ممکن می باشد به کاهش توان جرم منجر بشود. زیرا درواقع سنجش بزرگتری از جرم بدن بافت چربی می باشد. این ممکن می باشد یک عامل باشد که توان جرم را در دختران چاق در این مطالعه به دلیل اینکه مقادیر چربی آن ها بالاست توجیه کند. وقتی که قد و جرم شامل توان بودند، توان جرم (05/0) نسبت به توان قد با 48/3 معنی دار نبود.

ممکن می باشد کاهش توان وزن در حد صفر، با در نظر داشتن محدوده سنی زیادی از شرکت کنندگان باعث تاثیر بیشتر قد گردد. مقدار vo2 peak  برای جرم و قد حدود 10 تا 11 % در دختران چاق در مقایسه با دختران با وزن طبیعی کمتر بود. همچنین همبستگی در تنظیم  vo2 peak برای قد و جرم از 48/0- به 002/0- کاهش یافته بود(vo2 peak  نسبی)، درنتیجه طرفداری از یک روش نسبت را حذف کردند. نتایج حاصل از مطالعات اخیر نشان داد که مقیاس آلومتری یک روش نسبی را برای تمرین و مقایسه vo2 peak پیشنهاد میدهد.

هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان دختر نوجوان چاق و غیرچاق

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه