پایان نامه کارشناسی ارشد نوآوری های لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در کتاب حدود

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نوآوری های لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در کتاب حدود

تکه ای از متن پایان نامه :

۲ . احکامی که به خاطر ترس از رنج و درد حاصل ، به سبب زدن ، کشتن ، تبعید کردن و نظایر آنها ، مردم را از  ارتکاب معصیت منع می کنند ، چه معین و مقدر باشند یا اینکه به نظر حاکم شرع موکول شوند .

« حد ، مجازاتی می باشد که شارع به صورت نص ، بر آن اشاره نموده می باشد . و واجب می باشد گناهکار به وسیله این عقوبت ، مجازات گردد وچون شارع ، میزان و مقدار این مجازات را معین نموده می باشد ، آن را

حد می نامند »[۱]

به عبارت دیگر می توان گفت :

« حد به معنی عقوبتی می باشد که از جانب شرع تعیین شده و بدون کم و زیاد جاری می گردد . و حاکم شرع حق دخل و تصرف در آن را ندارد . »[۲]

در میان فقهای اهل تسنن نیز دو تعریف از حد معروف می باشد :

۱ . حد عبارت می باشد از مجازاتی که شارع مقدار آن را معین کرده می باشد .[۳] این تعریف نیز مانع اغیار نیست ، زیرا شامل همه مجازاتهایی که شارع آن را مشخص کرده می باشد ، اعم از حق الله و حق الناس مثل قصاص و امثال آن می گردد .

۲ . حد مجازات معین شده از سوی شارع در ارتباط با حق الله می باشد .

این تعریف با قید حق الله ، مجازات قصاص و دیات را از تعریف حد خارج می کند . اما با مبنای شیعه که بعضی از حدود را حق الناس می دانند ، تعریف از جامعیت می افتد حد قذف در این تعریف جایی ندارد .

از آنجا که جرایم مستوجب حد ، تجاوز و تعدی به ارکان بنیادین جامعه به حساب می آیند و هرکدام با هتک مصالح اساسی به پیکره جامعه لطمه وارد می سازند ، اقامه حد بر مرتکبین این جرایم مورد اهتمام شارع مقدس قرار گرفته می باشد که در روایات متعددی هم بر اهمیت آن تاکید شده می باشد .

پیامبر گرامی اسلام فرمود : « اقامه حد بهتر از باران چهل صبح می باشد . »

امام باقر(ع) فرمود :« حدی که در زمین اقامه می گردد با برکت تر از باران چهل شبانه روز می باشد . »[۴]

۱-  مغنیه ، محمد جواد ، فقه الامام جعفر صادق ، ج ۶ ، بیروت ، دارالجود ، دارالتیار ،۱۴۱۳ه.ق ، ص۲۵۶

۲- محمدی ، ابوالحسن ، حقوق کیفری اسلام ،  مرکز دانشگاهی تهران ، چاپ اول ، ۱۳۶۲ ،ص۹

۳ – ابن الهمام ، فتح القدیر ، ج ۵ ، دارالکتب العلمیه ، بیروت ، چاپ اول ، ۱۲۲۴ ،ص ۲۱۲

۴  –  الحر العاملی ، محمد بن الحسن ، وسایل الشیعه ، ج ۱۸ ، بیروت ، داراحیاء التراث العربی ، بی تا ، ص ۳۰۸

نوآوری های لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در کتاب حدود

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : نوآوری های لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در کتاب حدود