پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان دختر نوجوان چاق و غیرچاق

تکه ای از متن پایان نامه :

بیشتر از ۱ باشد، به این معناست که افزایش متغیر y به طور قابل توجهی  بیشتر از افزایش وزن می باشد و در صورتی که  با افزایش وزن، مقدار y کاهش یابد، در نتیجه b منفی خواهد بود.

بیونن و همکاران(۲۰۰۲) در پژوهشی روی پسران ۸ تا ۱۶ساله ی غیر ورزشکار میزان ضریب آلومتری  ۷۵/۰ را برای برآورد ظرفیت هوازی پیشنهاد کردند. این امر نشان می دهد که Vo2max افراد توان وزن را ۷۸/۰در نمونه های سنین ۱۱سال که شامل۲۵۳ نمونه دختر و پسر با وزن نرمال و ۳۵ نفر از جوانان چاق بودند وقتی شاخص قد هم در نظر گرفته گردید توان وزن از۶۹/۰ به ۶۱/۰ کاهش پیدا نمود.

در پژوهش بیونن وهمکاران (۱۹۹۷)، ضرایب آلومتریکی Vo2max به ترتیب در دختران و پسران ۷۹۹/۰ و ۵۳۶/۰ به دست آمد. در پژوهشی  میلانو وهمکارانش (۲۰۰۹) بر روی ۵۴ نوجوان چاق و ۳۳ غیر چاق (۱۰ تا ۱۶ ساله) دختر و پسر، روش مقیاس آلومتری با یک شاخص مشابهی برای پسران چاق۵۷/۰ و دختران ۵۹/۰ بدست آمد. در گروه غیر چاق ضریب ۷۸/۰ و ۷۳/۰ برای مردان و زنان بدست آمد. نویل و همکاران(۱۹۹۲)، مدل حداکثر جذب اکسیژن را در گروه افراد فعال( ۱۷۹ مرد و ۱۲۹زن) مطالعه کردند، اختلافات درجرم بدن زیاد بود بااین حال، هیچ تفاوت معنی داری به طور جداگانه بین توان ها مشاهده نشد(۶۳/۰ و ۷۲/۰). اما یک تفاوت معنی دار ثابتی بین ضرایب پیدا گردید(به ترتیب، ۲۹/۰ و ۱۵/۰). همچنین یافته های زهرا صابری و همکاران (۱۳۸۹) نشان داد که  معادله بیونن و همکاران(۲۰۰۲) در ایران روایی قابل قبولی دارد و بین Vo2max مطلق در آزمون بروس و معادله آلومتری بیونن در گروه های سنی ۱۲ تا ۱۶ سال و در کل آزمودنی ها همبستگی مثبت بالایی وجود داشت و بیشترین همبستگی در ۱۲ساله ها و کمترین در گروه سنی ۱۵ سال بود. در صورتی که معادله آلومتریک معرفی شده در جامع دختران دانش آموز ۱۰ تا ۱۲ ساله ما کاربرد داشته باشد، به عنوان روشی آسان و سریع در دستیابی به میزان حداکثر اکسیژن مصرفی آن ها مورد بهره گیری قرار خواهند گرفت و می‌تواند جایگزین مناسبی برای روش های دیگر برآورد حداکثر اکسیژن مصرفی باشد. و از طرفی زیرا از عوامل مداخله گری مثل بلوغ و وزن آزمودنی ها ممکن

هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان دختر نوجوان چاق و غیرچاق

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه