شماره ۴۳٫
زارع محمدآبادی،حسین .وهمکاران.(۱۳۸۹).بررسی میزان کاربست مولفه های سازمان یاددهنده در دانشگاه های دولتی کشور .فصلنامه جامعه شناسی کاربردی.سال بیست و یکم.شماره ۴۰٫شماره چهارم.
زعفریان،رضا.(۱۳۸۷). ارائه الگوی پیاده سازی مدیریت دانش در کسب و کارهای کوچک و متوسط.فصلنامه توسعه کارآفرینی.سال اول.شماره دوم.
زمردیان ، اصغر. (۱۳۷۷). مدیریت تحول. تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
زنجیرچی ،محمود . ربانی ، مژده . (۱۳۸۵). رویکرد دانش آفرینی . تدبیر. شماره۱۷۵٫
سرمد،زهره و همکاران. (۱۳۷۶). روشهای تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات سپهر نقش.
سروش ، عبدالکریم. (۱۳۷۶). مدیریت و مدارا. تهران:مؤسسه فرهنگی صراط.
سنگه ، پیتر .(۱۳۸۰). پنجمین فرمان. (حافظ کمال هدایت و محمد روشن ، مترجمان). تهران : انتشارات مدیریت صتعتی.
سنگه پیتروهمکاران. (۱۳۸۳). رقص تغییر ، چالش های تغییر پایدار در سازمان های یادگیرنده. (علینقی مشایخی، حسین اکبری،مسعود سلطانی، مترجمان) . تهران : انتشارات آریانا.
سیف ،علی اکبر . (۱۳۷۶). روشهای اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی. تهران : انتشارات دوران.
سیف نراقی ، مریم. نادری ، عزت ا… ( ۱۳۷۵ ). روشهای تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی . تهران : انتشارات بدر.
شاه احمد قاسمی ، طیبّه . ( ۱۳۸۵ ) . رهبری در عصر دانش . ماهنامه اکسیر مدیریت . شماره ۵ .
صلواتی ، عادل . ( ۱۳۸۴ ) . رویکردها و عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت دانش، دانش سازمانی . شماره ۸٫
صلواتی ، عادل. (۱۳۸۴) . اصول مدیریت دانش. دانش سازمانی . شماره ۷٫
صلواتی ، عادل .(۱۳۸۴). رویکردها و عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت دانش . دانش سازمانی . شماره ۸٫
صیف، محمد حسین. کرمی ، مقداد .(۱۳۸۳). مدیریت دانایی . رویکردی استراتژیک. تدبیر .
شماره ۱۴۵٫
طوسی، محمدعلی .(۱۳۸۰) . بالندگی سازمانی . تهران : انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
عدلی ، فریبا . (۱۳۸۴) . مدیریت دانش حرکت به فراسوی دانش . تهران: انتشارات فراشناختی اندیشه.
عدلی ، فریبا .(۱۳۸۵) ، زمینه های دانش آفرینی در نظام آموزش عالی . رساله دکتری .
فروهی ، مهشید. (۱۳۸۴) . ابعاد ساختاری در سازمان های دانش محور . تدبیر. شماره ۱۶۱٫