پیامدهای اقتصادی و تفاوتهای رفتاری

با توجه به روند رو به رشد حمل و نقل همچنین پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و روحی روانی که تلفات ناشی از تصادفات جادهای استان به بار می آورند و از سویی شمار زیادی از این مرگ و میرها قابل پیشگیری هستند، لازم است تدابیر در جهت ایمن سازی جاده ها و خودروها، اجرای درست قوانین و آموزش قوانین عبور و مرور به مردم و همچنین حفاظت از گروههای آسیب پذیر به عمل آید تا کمتر ناظر تلفات ناشی از تصادفات جادهای استان باشیم.
۵-۷- پیشنهادهایی برای سازمان یا جامعه ای که تحقیق در آن انجام شده است
خودرو استاندارد و ایمن- وجود خودرو استاندارد و ایمن (به خصوص در سواری ها)، استفاده از کمربند ایمنی، حضور و واپایش مستمر و با قدرت پلیس راه می تواند در کاهش میزان کشته ها مؤثر باشد.
زیر پوشش قراردادن خانوادههای آسیب دیده- بررسی تفاوتهای رفتاری و جسمانی مردان و زنان در مواجهه با ترافیک جادهای و رفت و آمد، میتواند از بی سرپرست شدن خانوار جلوگیری کرده و سبب کاهش توسعه چرخه فقر شد. همچنین با توجه به اینکه شمار زیادی از متوفیان در سن اشتغال قراردارند. زیر پوشش قراردادن خانوادههای آسیب دیده از تصادفات جادهای توسط سازمانهای حمایتی بسیار کارساز است.
فرهنگ سازی و آموزش- فرهنگ سازی و آموزش به عنوان یک کار بلند مدت و موثر در زمینه پیشگیری از تصادفات و حوادث جادهای ضروری است، آموزش و اطلاع رسانی درست و بالابردن کیفیت آموزش رانندگی و بررسی نارساییها در نحوه آموزش و استفاده از تجارب دیگر کشورها در آموزش رانندگان، تدوین نظام ارزیابی و سنجش مهارت رانندگان بسیار مهم است. قطعا با افزایش افراد تحصیلکرده شاهد ارتقا ایمنی و کاهش تصادفات جادهای در راه های استان مازندران خواهیم بود.
ایجاد پایگاههای امداد و نجات در جادهها- با توجه به اینکه بیش از نیمی از کشته شدگان تصادفات جادهای استان، در محل حادثه جان خود را از دست دادهاند؛ که میتواند به علت نامناسب بودن و عدم پوشش کافی مراکز امدادی و اورژانس در طول جادههای استان، عدم اطلاعرسانی به موقع تصادفات و همچنین عدم آگاهی عمومی کافی در زمینه نحوه اطلاع رسانی و نوع برخورد مناسب با مصدومان تصادفات رانندگی باشد. اتخاذ تدابیر مناسب برای ایجاد پایگاههای امداد و نجات در جادهها و بهبود امکانات و تجهیزات مراکز امداد جادهای، افــزایش کـمی و کـیـفی امـدادرسانی در سطح جادهها و پذیرش و رسیدگی به موقع بیماران در مراکز درمانی و آموزش افراد در خصوص اقدامات اورژانسی اولیه، تاثیر بسزایی در کاهش تلفات ناشی از تصادفات جادهای خواهد داشت.
واپایش سرعت و استفاده از کمربند ایمنی- با توجه به اینکه عمده تلفات ناشی از تصادفات جادهای استان بر اثر شکستگیهای متععد و ضربه به سر میباشد، واپایش سرعت و استفاده از کمربند ایمنی بسیار مهم است. بنابراین بایستی نسبت به ارتقا فرهنگ واپایش سرعت و استفاده از کمربند ایمنی اقدام شود.
مدیریت سرعت در شبکه جاده ای- با توجه به افزایش تلفات تصادفات جادهای استان در روز به علت ویژگی اجتماعی اقتصادی و گردشگر پذیر بودن استان و همچنین نزدیکی روستاها و شهرها به یکدیگر و واقع شدن زمینهای کشاورزی در پیرامون شهرها، با تحقق بخشی مدیریت سرعت در شبکه جاده ای برای بازدارندگی و با استفاده از تجهیزات و دوربینهای هوشمند ثبت تخلفات، میتوان نسبت به کاهش تلفات تصادفات جادهای در روز اقدام کرد.
شناسایی نقاط پرحادثه- با توجه به اینکه بیشترین تلفات تصادفات جادهای استان در راههای اصلی اتفاق افتاده است. با شناسایی و اولویت بندی محورهای حادثه خیز و ارایه راهکارها و اقدامات ایمن سازی مناسب از طریق اصلاح هندسی و ترافیکی، افزایش راههای دوطرفه و جداسازی راههای اصلی و همچنین نصب تابلوهای مناسب و علایم کافی در راههای اصلی، نصب نرده محافظهای مقاوم در جادهها، ایجاد خط کشی راهها، بهبود روشنایی راههای اصلی و حذف تقاطعهای با شکل هندسی نامناسب، امکان کاهش تلفات تصادفات جادهای وجود دارد.
پوشش کافی و حضور به موقع خودروهای نجات (آمبولانس)- آمار بالای انتقال مصدومان و زخمیهای ناشی از تصادفات جادهای استان مازندران از طریق خودروهای گذری نشان از عدم پوشش کافی و حضور به موقع گروههای امداد و آمبولانس دارد. بنابراین با افزایش میزان انتقال مصدومان و زخمیها از طریق آمبولانس و با به کمینه رساندن میزان انتقال ها توسط خودروهای گذری، میزان تلفات ناشی از تصادفات جادهای کاهش خواهد یافت.
کاهش وقوع تصادفات- نوع بارز تلفات جادهای، برخورد وسایل نقلیه با یکدیگر میباشد. به طوریکه حدود نیمی از تلفات ناشی از تصادفات جادهای حاصل این نوع برخورد است که بیانگر عدم جدا سازی مسیرهای رفت و برگشت در جادههای استان است. برای مهار و کاهش برخورد وسایل نقلیه با یکدیگر باید دو عامل سرعت غیرمجاز و جداسازی راههای اصلی توجه شود. بنابراین با استفاده از دوربینهای هوشمند و ماموران نسبت به مهار سرعت و با اختصاص بودجه برای جداسازی راههای اصلی و تامین روشنایی میتوان نسبت به کاهش تصادفات حاصل از برخورد وسایل با یکدیگر جلوگیری کرد. همچنین توجه ویژه به ساختار خودرو و تجهیزات ایمنی آن و نظارت بر ایمنی و استانداردهای خودروها از نظر سامانه ترمز، مقاومت بدنه، سامانه کیسه هوا و همچنین از رده خارج کردن خودروهای فرسوده نقش موثری در کاهش خسارات جا
نی و مالی خواهد داشت.
خودرو و تجهیزات ایمنی آن- نقش خودرو با توجه به ن
وع و مدل آنها به علت متغیرهای مختلف ساختاری آنها، متنوع است با توجه به آمد و شد زیاد خودروی سواری در جادههای استان بالطبع تصادفات زیادی را نسبت به سایر وسایل نقلیه برای خود ثبت کرده است. با توجه به خسارت های وارده به سلامتی انسان ها و اقتصاد جامعه از طریق بروز تصادفات جاده ای، می بایستی برنامه ای مدون تهیه و با نظارت واحدهای مرتبط اجرا شود. توجه به بحث ایمنی در خودروها باید در اولویت نخست قرار گیرد
۵-۸- پیشنهادهایی برای سایر محققان که میخواهند در این حوزه تحقیق نمایند
با توجه به اهمیت بررسی تلفات ناشی از تصادفات جادهای استان مازندران برای سایر پژوهشگرانی که میخواهند در این حوزه پژوهش نمایند؛ پیشنهاد میشود.
با بر طرف کردن برخی نواقص موجود، از تلفات ناشی از تصادفات جاده های استان مازندران، کاسته خواهد شد که با توجه به هزینههای بالای تصادفات فوتی و جرحی این رقم بسیار قابل توجه است وراهکارهایی برای کاهش تصادف و هزینههای ناشی از آن ارایه گردیده است. راهکارهای مطرح شده جز موارد کم هزینه و دارای نسبت منافع به هزینه بالایی هستند که منافع بدست آمده از بهبود ایمنی این نقاط میتواند کمک زیادی به کاهش تصادفات و رشد و شکوفایی اقتصاد کشور نماید. به عنوان مطالعات آینده پیشنهاد میشود مطالعات در سطح وسیعتر و در جزییات تصادفات جادهای استان، نظیر تصادفات از منظر روانشناختی و جامعه شناختی، نقش جاده در تصادفات جادهای، نقش خودرو در تصادفات جادهای، نقش شرایط محیطی و عوامل اقلیمی در تصادفات جادهای، نقش عامل انسانی در تصادفات جادهای، آموزش و فرهنگ سازی رفتار رانندگان و هزینه های اقتصادی تصادفات جادهای بررسی شده و راهکارهای مناسب برای کاهش تلفات ناشی از تصادفات جادهای مورد ارزیابی قرار گیرند
در خصوص نقش خودروهای سواری استاندارد و ایمن و استفاده از کمربند ایمنی و حضور مستمر پلیس راه و واپایش سرعت در جادههای استان و مدیریت سرعت در شبکه جاده ای برای بازدارندگی و با استفاده از تجهیزات و دوربینهای هوشمند ثبت تخلفات پژوهشی صورت گیرد.
هزینههای اقتصادی تصادفات جادهای استان و زیر پوشش قراردادن خانوادههای آسیب دیده از تصادفات جادهای توسط سازمانهای حمایتی پژوهشی صورت گیرد.
نقش فرهنگ سازی و آموزش در زمینه پیشگیری از تصادفات و حوادث جادهای و نقش افراد تحصیلکرده در ارتقا ایمنی و کاهش تصادفات جادهای پژوهشی صورت گیرد.
در خصوص تاثیر اقدامات ایمن سازی مناسب از طریق اصلاح هندسی و ترافیکی، افزایش راههای دوطرفه و جداسازی راههای اصلی و همچنین نصب تابلوهای مناسب و علایم کافی در راههای اصلی، نصب نرده محافظ های مقاوم در جادهها، ایجاد خط کشی راهها، بهبود روشنایی راههای اصلی و حذف تقاطعهای با شکل هندسی نامناسب برای کاهش تصادفات جادهای پژوهشی انجام گیرد
در مورد مراکز امدادی و اورژانس در طول جادههای استان، اطلاعرسانی به موقع تصادفات، آگاهی عمومی در زمینه نحوه اطلاع رسانی و نوع برخورد با مصدومان تصادفات جادهای و پذیرش و رسیدگی به موقع بیماران در مراکز درمانی و آموزش افراد در خصوص اقدامات اورژانسی اولیه، پژوهشی انجام پذیرد.
در خصوص عوامل تاثیر گذار دیگر در تصادفات جادهای استان از جمله عوامل انسانی نظیر عدم اشنایی با موارد ایمنی، ضعف عملکردی راننده و خستگی و خواب الودگی راننده و عوامل مربوط به وسایل نقلیه، فرسودگی خودروها و افزایش تولید سالانه خودرو و عوامل محیطی وجود نقاط حادثه خیز، جاده غیر استاندارد و شرایط آب وهوایی، پژوهشی صورت پذیرد.
منابع
۱- گزارشهای متوفی تصادفات ترافیکی، پزشکی قانونی کشور، ۱۳۸۹٫

Share this post

Post navigation

You might be interested in...