۴-۱۵آزمون tگروههای مستقل ( معنا داری تفاوت پیشرفت تحصیلی برحسب شرکت در کلاسهای آمادگی کنکور)…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۳
۴-۱۶آزمون tگروههای مستقل(معنا داری تفاوت نمره درس زبان انگلیسی برحسب شرکت در کلاسهای زبان انگلیسی)………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۵
۴-۱۷آزمون tگروههای مستقل ( معنا داری تفاوت نمره تربیت بدنی بر حسب شرکت در کلاس های ورزشی)…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۷
۴-۱۸آزمون tگروههای مستقل (معنا داری تفاوت نمره علوم اجتماعی برحسب شرکت در فعالیتهای گروهی و تفریحی)…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۹
۴-۱۹همبستگی میزان شرکت در برنامه های فوق برنامه آموزشی و پیشرفت تحصیلی………………………………..۱۱۱
۴-۲۰ تفاوت پیشرفت تحصیلی بر حسب میزان شرکت در فعالیتهای فوق برنامه آموزشی…………………………..۱۱۲
۴-۲۱ آزمون تحلیلی واریانس……………………………………………………………………………………………………………..۱۱۲
۴-۲۲همبستگی میزان شرکت در برنامه های فوق برنامه تفریحی و ورزشی و پیشرفت تحصیلی……………… ۱۱۳
۴-۲۳ تفاوت پیشرفت تحصیلی بر حسب میزان شرکت در فعالیتهای فوق برنامه تفریحی ورزشی ………………۱۱۳
۴-۲۴ آزمون تحلیلی واریانس…………………………………………………………………………………………………………….۱۱۴
فهرست نمودارها
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………..صفحه
۴-۱ پیشرفت تحصیلی بر حسب شرکت و عدم شرکت در کلاس های زبان انگلیسی………………………………..۱۰۰
۴-۲ پیشرفت تحصیلی بر حسب شرکت و عدم شرکت در کلاس های ورزشی………………………………………..۱۰۲
۴-۳ پیشرفت تحصیلی بر حسب شرکت و عدم شرکت در فعالیتهای تفریحی…………………………………………..۱۰۳
۴-۴ پیشرفت تحصیلی بر حسب شرکت و عدم شرکت در کلاس های کنکور………………………………………….۱۰۴
۴-۵ نمره زبان انگلیسی بر حسب شرکت و عدم شرکت در کلاس های زبان انگلیسی……………………………….۱۰۶
۴-۶ نمره تربیت بدنی بر حسب شرکت و عدم شرکت در کلاس های ورزشی…………………………………………۱۰۸
۴-۷ میانگین نمره علوم اجتماعی بر حسب شرکت در فعالیتهای تفریحی…………………………………………………۱۱۰
چکیده
هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر نحوه گذران اوقات فراغت بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان ورامین است. بدین منظور تعداد ۳۵۰ نفر از دانش آموزان جامعه مورد نظر به روش طبقه ای– تصادفی جهت پاسخگوئی انتخاب شدند. پژوهش حاضر از حیث هدف آن، تحقیق کاربردی و از حیث موضوع و سئوالات پژوهش از نوع تحقیقات پیمایشی باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه محقق ساخته جهت بررسی نحوه گذران اوقات فراغت می باشد. ضمن اینکه، اندازه گیری پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با استناد بر نتایج امتحانات پایانی نیمسال اول ۹۳-۱۳۹۲ صورت گرفته است. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با بهره گیری از آزمونهای t گروههای مستقل، تحلیل واریانس و ضریب همبستگی اسپیرمن صورت گرفته. براساس یافته های تحقیق دانش آموزان دوره متوسطه که از کلاسهای زبان انگلیسی آموزشگاههای خصوصی استفاده می کنند، به طور معناداری از پیشرفت تحصیلی بالاتری نسبت به سایر دانش آموزان برخوردارند.
دانش آموزان دوره متوسطه که در کلاسهای ورزشی و فعالیتهای گروهی و تفریحی شرکت می کنند، به طور معناداری از پیشرفت تحصیلی پایین تری نسبت به سایر دانش آموزان برخوردارند. تفاوت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شرکت کننده درکلاسهای کنکور با سایر دانش آموزان معنادار نیست. اثرگذاری شرکت درکلاسهای زبان انگلیسی آموزشگاههای خصوصی، اثر مثبت و معناداری در نمرات درس زبان انگلیسی دانش آموزان داشته، در حالیکه، در کلاسهای ورزشی خارج از مدرسه در پیشرفت تحصیلی درس تربیت بدنی اثر معنادار نداشته و شرکت در فعالیتهای گروهی و تفریحی، به طور معناداری موجب کاهش نمرات در درس علوم اجتماعی و جامعه شناسی شده است.
واژگان کلیدی: اوقات فراغت، پیشرفت تحصیلی، دانش آموزان دوره متوسطه- فعالیتهای فوق برنامه

فصل اول
( کلیات تحقیق )