پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و دانشگاه شهید بهشتی

الف)منابع فارسی
آذر،ع. مومنی،م (۱۳۸۶)، آمار و کاربرد آن در مدیریت، تهران، انتشارات سمت
آقابخشی، علی اکبر و افشاری راد، مینو،( ۱۳۸۶)، فرهنگ علوم سیاسی، تهران، چاپار، چاپ دوم، ص۳۹۶
اتحادنژاد، شاپور، (۱۳۸۰)، نظر دبیران در خصوص میزان مهارت های اثربخش مدیران و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های شیراز، پایان نامه کارشناسی ارشد، چاپ نشده دانشگاه شیراز
احمدی، اسدالله، (۱۳۸۱)، بررسی میزان برخورداری مدیران مدارس متوسطه شهر کامیاران از مهارت های ادراکی، انسانی و فنی و رابطه آن با اثربخشی آنها از دیدگاه دبیران در سال تحصیلی۸۱-۸۰، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی
ارسباران، احمد، (۱۳۸۰)، سازمان و اداره ی اداره ی امور مدارس،چاپ سوم-تهران، انتشاران ارشد
استونر، جیمز و دیگران، (۱۳۸۳)، مدیریت: مقدمه ای بر مدیریت در قرن بیست و یکم، برنامه ریزی،علی پارساییان و سید محمد اعرابی، تهران، دفتر پ‍ژوهش های فرهنگی، جلد اول، چاپ دوم، ص۲۱
استیفن، رابینز، (۱۳۷۹)، مبانی رفتارسازمانی، ترجمه ی علی پارسائیان، محمد اعرابی، تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی، ص ۵۸
اشرفی نیری، حسن و زهرا کاظم پور،(۱۳۸۷)، روش تحقیق و گزارش نویسی تدوین پایان نامه و رساله تحصیلی(چاپ اول)، نشر سپهر دانش، همدان
الوانی، مهدی(۱۳۷۲)، مدیریت عمومی، چاپ ششم- تهران، نشرنی
ایران نژاد پاریزی، م. (۱۳۷۸)، روش های تحقیق در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و سایر رشته های ذی ربط، مدیران، تهران
بلانچارد، کارلوس و راندولف،(۱۳۷۸)، مدیریت تواناسازی کارکنان، چاپ اول- مترجم: مهدی ایران نژاد بارپاریزی ، تهران، نشر مدیران
بووی، جان و باندی، جوزف،(۱۳۷۹)، نظارت در مدیریت، چاپ حیدری- مترجم: محمد رضا بهرنگی ، تهران، انتشارات کمال تربیت با همکاری نشر شهریور
جاسبی، عبداله، (۱۳۷۹)، اصول و مبانی مدیریت. چاپ نهم. تهران، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
جان دالتون (۱۳۸۷)، پژوهش راهبردی منابع انسانی، ترجمه ناصر میر سپاسی و داریوش غلامزاده، انتشارات مهر تهران
جوادین و امیرکبیری، مبانی و مدیریت سازمان، (۱۳۸۰)
حافظ نیا، محمد رضا، ( ۱۳۸۷ )، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی . نشر طیف نگار، چاپ چهاردهم
حسینی نیا، مجتبی، (۱۳۷۵)، بررسی میزان برخورداری مدیران سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور از مهارت های سه گانه مدیریتی فنی و انسانی و ادراکی از نگاه کارکنان و رابطه آن با اثربخشی آنها، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی
خاکی، غلامرضا ( ۱۳۸۲ ) ، روش تحقیق در مدیریت ، مرکز انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
خدادادی، فاطمه، (۱۳۸۳)، بررسی مهارت های سه گانه مدیران با اثربخشی آنها از نظر دبیران دبیرستان های دخترانه شهر ساری در سال ۸۳-۸۲، دانشگاه آزاد تهران، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
خلیلی شورینی، س، (۱۳۸۹)، روش های پژوهش آمیخته ( باتاکید بر بومی سازی )، تهران، انتشارات یادواره کتاب
خلیلی، ن. دانشوری،ا. (۱۳۷۸)، روش تحقیق و کاربردهای آن در مدیریت، تهران، نشر آروین
خورشیدی، عباس و سید حمیدرضا قریشی، (۱۳۸۶)، راهنمای تدوین رساله و پایان نامه تحصیلی از نظریه تا عمل(چاپ دوم)، نشر یسطرون، تهران