متغیرها ضریب همبستگی ضریب تعیین سطح معناداری
شرکت در برنامه های فوق برنامه آموزشی و پیشرفت تحصیلی ۰٫۱۳ ۰٫۰۱۶ ۰٫۰۱
طبق ارقام مندرج در جدول فوق، رابطه میزان شرکت در برنامه های فوق برنامه آموزشی و پیشرفت تحصیلی برابر ۰٫۱۳ است که این رابطه در سطح ۰٫۰۱P≤ معنادار می باشد. بنابراین، می توان اظهار نمود که با افزایش میزان شرکت در فعالیتهای فوق برنامه آموزشی، پیشرفت تحصیلی به طور معناداری افزایش می یابد.
البته شدت این رابطه اندک بوده ومقدار ضریب تعیین برابر ۰٫۰۱۶ می باشد. به این ترتیب شرکت در فعالیتهای فوق برنامه آموزشی تنها یک درصد تغییرات نمره در پیشرفت تحصیلی را پیش بینی می کنند.
جدول ۴ – ۲۰ تفاوت پیشرفت تحصیلی برحسب میزان شرکت در فعالیتهای فوق برنامه آموزشی
فعالیتهای فوق برنامه آموزشی تعداد میانگین
بسیار کم ۵۴ ۱۶٫۵۵
کم ۱۷۴ ۱۷٫۰۵
زیاد ۱۰۳ ۱۷٫۵۸
بسیار زیاد ۱۹ ۱۶٫۳۷
جدول ۴ – ۲۱ آزمون تحلیل واریانس
متغیر مستقل مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات مقدار F سطح معناداری
فعالیتهای فوق برنامه آموزشی ۵۰٫۳۲ ۳ ۱۶٫۷۷ ۴٫۹۳ ۰٫۰۰۲

مقدار F به دست آمده در سطح ۰٫۰۱P≤ معنادار می باشد. به این معنا که پیشرفت تحصیلی دانش آموزانی که در اوقات فراغت خود در سطوح مختلف از کلاسهای فوق برنامه آموزشی بهره می برند، تفاوت معناداری با یکدیگر دارد.
مقایسه دو به دو گروهها با استفاده از آزمون تعقیبی شفه صورت گرفته است. طبق نتایج این آزمون دانش آموزانی که در اوقات فراغت خود در سطح زیاد از کلاسهای فوق برنامه آموزشی استفاده می کنند، به طور معناداری از پیشرفت تحصیلی بالاتری نسبت به دانش آموزانی که در سطح بسیار کم، کم و حتی بسیار زیاد از این کلاسها استفاده می کنند، دارند.
جدول ۴- ۲۲ همبستگی میزان شرکت در برنامه های فوق برنامه تفریحی – ورزشی و پیشرفت تحصیلی
متغیرها ضریب همبستگی ضریب تعیین سطح معناداری
شرکت در برنامه های فوق برنامه تفریحی- ورزشی و پیشرفت تحصیلی ۰٫۱۷- ۰٫۰۲۸ ۰٫۰۰۱
طبق ارقام مندرج در جدول فوق، رابطه میزان شرکت در برنامه های فوق برنامه تفریحی – ورزشی و پیشرفت تحصیلی برابر ۰٫۱۷- است که این رابطه در سطح ۰٫۰۱P≤ معنادار می باشد. بنابراین، می توان اظهار نمود که با افزایش میزان شرکت در فعالیتهای فوق برنامه تفریحی – ورزشی، پیشرفت تحصیلی به طور معناداری کاهش می یابد. مقدار ضریب تعیین برابر ۰٫۰۲۸ می باشد. به این ترتیب شرکت در فعالیتهای فوق برنامه تفریحی ورزشی تنها ۲ درصد تغییرات نمره در پیشرفت تحصیلی را پیش بینی می کنند.
جدول ۴ – ۲۳ تفاوت پیشرفت تحصیلی برحسب میزان شرکت در فعالیتهای فوق برنامه تفریحی-ورزشی
فعالیتهای فوق برنامه تفریحی تعداد میانگین
بسیار کم ۱۰۹ ۱۷٫۶۳
کم ۱۴۷ ۱۶٫۸۶
زیاد ۷۰ ۱۶٫۷۱
بسیار زیاد ۲۴ ۱۷٫۰۷