سیف،علی اکبر.(۱۳۸۰).روانشناسی پرورشی. تهران: انتشارات آگاه.
شریعتمداری،علی.(۱۳۷۰).چند مبحث اساسی در برنامه ریزی درسی.تهران:انتشارات نشر دانشگاه.
شکوهی،غلامحسین.(۱۳۷۳).تعلیم و تربیت و مراحل آن. تهران :انتشارات آستان قدس.
شریعت زاده جنیدی،مریم.(۱۳۷۶).بررسی مقدماتی پدیده حس آمیزی در موسیقی دانان ایرانی. دانشگاه علامه طباطبا ئی.
شجاعی،مکذولقدر.(۱۳۵۱).موسیقی و نوجوانان. دانشگاه تهران.
عباسی،انسیه.(۱۳۸۵).بررسی ارتباط بین توانایی‏های کلامی و توانایی ریاضی در کودکان ۵ و ۶ ساله مهد کودک‏های منطقه شرق بهزیستی استان تهران.دانشگاه علوم توانبخشی علوم پزشکی تهران.
عشایری،حسن.(۱۳۷۸).خلاصه مقالات سمینار موسیقی درمانی.دانشگاه هنر.
عشایری،دولت آبادی.(۱۳۷۹).تأثیر موسیقی در مانی از دیدگاه شناختی.مجله روانشناسی امروز ،مهرماه ۱۳۸۳٫
عطاءزندی،جواد.(۱۳۷۶).بررسی نقش هنرموسیقی درپیشرفت تحصیلی دانش آموزان راهنمایی شهرستان تربت جام. دانشگاه آزادساری.
فارابی،ابوذر.(۱۳۷۵).موسیقی کبیر،ترجمه آذر تاش آذر نوش.پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،تهران.
فارغ،شهربانو.(۱۳۷۷).بررسی عوامل موثر بر شکست و موفقیت تحصیلی دانش آموزان. دانشگاه الزهرا.
فتحی،قاسم.(۱۳۸۶). بررسی تأثیرموسیقی بریادگیری درس ریاضی دانش آموزان پسرسال اول راهنمایی سقز۸۶-۸۵٫دانشگاه علامه طباطبایی.
فکوفی،ناصر.(۱۳۷۸).انسان شناسی و موسیقی.دانشگاه هنر.
فخاری زاده،سعید.(۱۳۸۳).بررسی تأثیر موسیقی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی. دانشگاه تهران.
فردوسی،فائزه.(۱۳۸۰).مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم موسیقی آموخته و نیاموخته.دانشگاه الزهرا.
فیشر،ر.(۲۰۰۱).آموزش تفکر به کودکان،ترجمه مسعود صفایی مقدم وافسانه نجاریان.(۱۳۸۴). تهران:نشر رسش.
قاسم تبار،نبی اله.(۱۳۸۹). بررسی تأثیرآموزش موسیقی به روش ارف دریادگیری مهارتهای پایه ریاضی کودکان پیش دبستانی.دانشگاه علامه طباطبایی.
قاسم زاده،فاطمه.(۱۳۷۸).نقش موسیقی از دیدگاه روانشناسی و تعلیم و تربیت. جامعه سالم،شماره ۱۵٫
کیانی پور،عمر.(۱۳۹۰). اثربخشی ومقایسه موسیقی درمانی وشناخت درمانی گروهی برکنترل خشم.دانشگاه علامه طباطبایی.
کیهانی،شریعت پناهی.(۱۳۸۶).بررسی تأثیر موسیقی بر عملکرد تمرکز و توجه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران،مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد،شماره ۲،تابستان۱۳۸۷٫
کردی،عبدالرضا.(۱۳۸۰). هوش و زنی – موسیقیایی و کیفیت بخشی درآموزش ابتدایی. مجله رشد آموزش ابتدایی،شماره ۳۳٫
کهن صدق،صوفیا.(۱۳۷۶).آزمون سنجش مهارت‏های پایه ریاضی در بدو ورود به دبستان. دانشگاه علامه طباطبایی.