ج) درجه اشتغال، قشربندی اجتماعی؛
د) درجه پیچیدگی روابط و مناسبات؛
ه) چگونگی بهرهگیری از نهادهای اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی و سیاسی؛
و) میزان و ترکیب جمعیت که رایجتر از موارد دیگر و معمولا معیاری تعیین کننده است(سعیدی، ۱۳۹۰، ۱۸-۱۹).
۲-۸-۱- مفهوم روابط شهر و روستا
روابط شهر و روستا مجموعه روابط کالبدی-فضایی، اجتماعی-اقتصادی و حقوقی سیاسی سکونتگاههای روستایی با کانونهای کوچک و بزرگ شهری را شامل میشود(دانشنامه مدیریت شهری و روستایی، ۱۳۸۷، ۳۹۵). سرآغاز بحثهای جدی و علمی درمورد روابط شهر و روستا توسط جغرافیدانان عمدتا به دهه ۱۹۴۰ میلادی باز میگردد. یکی از پیشتازان این مبحث، هانس بوبک، جغرافیدان اتریشی است که نخستین بار در قالب روندهای تکاملی..در سال ۱۹۴۸ کوشید تا برای نخستین بار این مقوله را درچهارچوبی نظری مطرح سازد. کاربرد مفاهیمی همچون حوزه بلافصل یا حومه و حوزه نفوذ از ابزار اولیه این مبحث بود(سعیدی، ۱۳۹۰، ۷۸). هانس بوبک بیشتر از سال ۱۹۳۸ تا اواخر ۱۹۷۰ به تئورسازی در بیان رابطه شهر و روستا در چهارچوب جغرافیای بورژوازی و بر اساس مطالعات جامع خود در ایران و سایر نقاط جهان بکار علمی پرداخت و نظریه «سرمایهداری بهرهبری» را مشخصا در مقاله « مراحل اساس شکوفایی اجتماع و اقتصاد از دید جغرافیا» به سال ۱۹۵۹ وضع کرد و گسترش داد( مومنی، ۱۳۷۷، ۱۳۵).
۴-۸-۱- مفهوم سلطه
در این بررسی منظور از سلطه، روابط نابرابر بین شهر و روستا است. بدین معنی که این روابط به تحمیل نوعی ویژه از روابط سلطه با ماهیت استثماری از سوی شهرها بر محیطهای روستایی استوار است. در این ارتباط هانس بوبک در نوشتههای پیشتاز خود در زمینه روابط شهرها و حوزههای پیرامونی(روستایی) در کشورهای شرق اسلامی، بویژه ایران، این گونه روابط سلطه را در قالب نظریه سرمایهداری بهرهبری و مناسبات انگلی شهری-روستایی مطرح ساخته است(سعیدی، ۱۳۹۰، ۷۹). ). اکارت اهلرس (۱۳۸۰) در بررسی خود درباره روند تکوین شهرهای سنتی و ما قبل سرمایهداری، جمعبندی جامع و گویایی از نقطه نظرات بوبک پیرامون سرمایهداری، به دست داده است. در این جمعبندی ویژگیهای اساسی این نوع صورتبندی این چنین معرفی شدهاند:
شهرها نه تنها شالوده و اساس اولیه پرپایی خود را مدیون حوزه روستایی پیرامونی هستند، بلکه این حوزه از طریق مازاد تولید، اساس تغذیه جمعیت شهری را فراهم میسازد و در عین حال، حوزه بازاری تولیدات نهایی و نیم تمام شهری به شمار میآید؛
شهرهای محل اصلی اقامت زمینداران بزرگ (مالکان غائب) است؛ از این رو،
مازاد تولید روستاها به مراکز شهری انتقال مییابد و در واقع، شهرها اینگونه عواید را غصب میکنند؛ بدینسان،
روستاها مراکز تولید و شهرها کانونهای بازاری و تجارت متکی بر تولیدات عرصههای روستایی به شمار میروند؛ به این ترتیب،
شهرهای سنتی بر مبنای حومه روستایی پیرامون خود و به خاطر آن دوام و بقا مییابند؛ نتیجتا،
روند تکوین اجتماعی-اقتصادی با پویش ناچیز خود، منجر به رشد شهرها و واپس ماندن محیطهای روستایی میگردد(همان، ۸۰).
۹-۱- پیشینه تحقیق
بررسی پیشینه تحقیق محقق را با مطالعات و تحقیقات دیگران در زمینه مسأله مورد نظر آشنا و باعث می شود مرزها و قلمروی تحقیق خود را بهتر پیش بینی نماید.
۱-۹-۱- کتابها:
اهلرس ، اکارت در کتاب شهر – روستا – عشایر (مجموعه مقالات) ترجمه عباس سعیدی(۱۳۸۰) با اختصاص دادن مطالبی به مباحث روابط و مناسبات شهر و روستا نشان میدهد که دو شهر دزفول و طبس با حوزه پیرامونی خود رابطهای نابرابر به صورت سلطه این دو شهر بر حوزه پیرامونی دارند و نظریات بوبک را در ارتباط با روابط شهر و روستا در ایران تایید میکند.
سعیدی، عباس در کتاب روابط و پیوندهای روستایی –شهری در ایران(۱۳۹۰) مطالبی را در اتباط با روابط سنتی شهر و روستا و نیز پیوندهای روستایی- شهری مطرح میکند و ضمن تفکیک این دو، نشان میدهد که روابط و پیوندهای روستایی-شهری چگونه سکونتگاههای شهری و روستایی را تحت تاثیر قرار میدهد.
لینچ، کنت ترجمه محمد رضا رضوانی در کتاب روابط متقابل شهر و روستا در کشورهای در حال توسعه(۱۳۸۶)، بر جریانهای موجود بین نواحی شهری و روستایی تاکید میکند و در آن جریان کالاها ، مردم و ایدهها …را در روابط متقابل بین شهرها و نواحی روستایی بررسی میکند و ضمن دور شدن از مطالعه مناسبات فیزیکی بین شهر و روستا بر روابط متقابل بین آنها تمرکز میکند.
سعیدی ، عباس در کتاب سطح بندی روستاهای کشور که در سال ۱۳۸۸توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی منتشر شد،تلاش نموده تا به ارائه الگوهایی برای خدمات رسانی به سکونت گاههای روستایی بپردازد .در حال حاضر نیز این مطالعه به عنوان اساس مطالعات کالبدی –فضایی در کشور مورد استفاده قرار می گیرد.
۲-۹-۱- مقالات:
قدیمی ترین پژوهش انجام گرفته در رابطه با چارچوب نظری پیرامون روابط شهر و روستا؛ مربوط به نظریه سرمایه داری بهره بری هانس بوبک (۱۹۵۹م) استاز دیدگاه وی نظام متمرکز کشورهای شرقی نقش اساسی در شکل گیری روابطی داشته است که بیشتر به نفع شهر صورت بندی می شده است.
پل وارد انگلش جغرافیدان آمریکایی به عنوان یکی از پیشگامان مطالعات روابط شهر و روستا در ایران در پی تحقیقات خود در سالهای ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۲ در کرمان با عنوان ” بهره و ده در ایران : سکونت واقتصاد در حوضه کرمان ” روابط شهر کرمان با روستاهای پیرامونش را در زمینه بافت قالی و قالیچه،تولید خشکبار و پرورش دام را مورد بررسی قرار
می دهد و نتیجه تحقیقات وی نشان از وحدت و همبستگی شهر کرمان با روستاهای اطرافش داردوی در بررسیهای خود چارچوب حاکم بر روابط ناحیه را در یک قالب استعماری ذکر می کند که روستاهای ایرانی تحت سلطه شهرها قرار گرفته اند.
مارسل بازن (۱۹۷۳) از جمله محققانی است که در چارچوب روابط شهر و روستا بررسیهای فراوانی انجام داده است. وی با بررسی منطقه قم با تأیید نظریه انگلش در راستای نقش و کارکرد شهر در برابر روستا به پدیده استعماری شهر بر روستا تأکید دارد. از نظر او عامل اصلی این رابطه تولید و توزیع قالی است که باعث همبستگی اقتصادی– اجتماعی و سیطره رابطه شهر بر سکونتگاههای رو ستایی بویژه بعد از اصلاحات ارضی و تکیه بر تولید قالی شده است. وی این رابطه را بسیار پیچیده می داند و در این میان نفوذ گسترده تجاری شهر را به همراه سرمایه گذاری و سرمایه داران شهری در بافت و تولید فرش و نظام حاکم اداری را در جذب روستاییان به طرف شهر مهمتر و موثرتر می داند.
کاستلو یکی از محققانی است که در خصوص شهر و حوزه نفوذ در ایران مطالعه نموده است. او در سال (۱۹۷۶) در ناحیه کاشان و حوزه نفوذ بررسیهای عمیقی انجام داده است. او هم رویه با انگلیش و بازن، نقش شهر را عاملی اصلی در شکل گیری روابط روستا و شهر میداند، به طوریکه وابستگیهای فضایی سکونتگاههای روستایی به شهر با توجه به این نقش صورت میگیرد. او در تحقیقات خود ساختار اجتماعی و اقتصادی شهرهای کاشان، آران-بیدگل را در نظام سلسله مراتبی شهرهای ایران و منطقه کاشان مورد توجه قرار داده و مرکزیت بلامنازع شهر کاشان را در اقتصاد منطقه به اثبات رسانده و وابستگیهای آبادیهای پیرامون شهر کاشان را جهت فروش محصولات و تولیدات دستی، تامین خدمات و تسهیلات از این شهر مورد تاکید قرار داده است.