چهارچوب نظری، تغییر نگرش

نظریه مشوقها و تعارضها به ویژه به تغییر نگرش مربوط می شود. این چهارچوب نظری موقعیت نگرش را بر حسب یک تعارض گرایشی – اجتنابی[۱۹] در نظر می گیرد. فرد دلایل معین برای پذیرش یک موضع و دلایل دیگری برای رد کردن آن موضع و حتی کسب موضع مخالف دارد. یک دانش آموز دبیرستانی می داند که مواد مخدر خطرناک و غیرقانونی اند، در عین حال، او می خواهد که دبیرستان را تمام کرده و مثلا، وارد دانشکده حقوق شود. این ملاحظات در وی نسبت به مواد مخدر نگرش منفی ایجاد می کند. اما اگر شنیده باشد که داروهای مخدر مهیج اند و بداند که بسیاری از دوستان او آنها را مصرف می کنند، درباره مواد مخدر نگرش مثبتی کسب خواهد کرد. بر طبق الگوی مشوق، نیرومندی نسبی مشوقها نگرش فرد را تعیین می کند. اگر نگرش کسب شده اولیه منفی باشد، نگرش جدید تنها هنگامی مثبت خواهد بود که اتخاذ موضع جدید دربردارنده مشوق بیشتری باشد (کریمی، ۱۳۸۰).

۳۸- R.L. Atkinson R. Hilgard

۳۹- Cognitive

۴۰- Affective

۴۱- Behavioral

۴۲- Valence

۴۳- Multiplexity

۴۴- Katz

۴۵- Statland

۴۶- Ball

۴۷- Proximal

۴۸- Object in stromental

Share this post

Post navigation

You might be interested in...