عبارتست از قرار دادن پرونده های مقید به کلاسه و وقت دادرسی یا نظارت (احتیاطی ) در کمد یا قفسه مخصوص به ترتیب کلاسه و سال آن
بایگانی در حال حاضر در دفاتر مراجع قضایی به دو دسته تقسیم می شوند.
الف ـ پرونده های ناقص که مطابق قانون مواجه بااخطار رفع نقص می گردند و بدون وقت بوده که به آن « بایگانی جریانی موقت یا انتظاری » می گویند.
ب ـ پرونده های عادی جریانی که دارای یکی از اوقات دادرسی (مقرر ) یا نظارت (احتیاطی ) می باشند.
نتیجهگیری فصل:
۱-به طور کلی هر برنامهای که وارد دادگاه میشود، ابتدا باید توسط ثبات ثبت و سپس به نظر مدیر دفتر و قاضی دادگاه برسد تا دستور قضایی مقتضی در مورد آن صادر گردد. بخشنامههای رئیس قوه قضاییه و سایر بخشنامهها و دستورالعملهای وزارتی یا استانی نیز مشمول این موضوع میباشند پس میتوان گفت ثبات آغازگر دادرسی است.
۲-مدیر دفتر مهمترین عضو اداری دادگاه میباشد که بر سایر کارکنان اداری ریاست و نظارت دارد. منشی دادگاه به عنوان دومین عضو ارشد دفتر دادگاه به شمار میرود که در بعضی موارد میتواند جانشین مدیر دفتر شود و در غیاب مدیر دفتر و به دستور قاضی دادگاه امور مربوط به او را انجام دهد.

۳-در ماده ۵۱ ق. آ. د. م. رعایت برخی مقررات را برای تنظیم و تقدیم دادخواست برمیشمارد در حالی که برای عدم رعایت بعضی از آنها هیچ گونه ضمانت اجرایی مقرر نمیدارد لذا ما باید با استناد به قوانین دیگر، وحدت ملاک با سایر مواد قانونی و با توجه به آرای وحدت رویه موضوع را روشن نماییم.
۴ -مأمور ابلاغ طرف دعوا را از دادخواست، ضمایم و پیوستهای آن طبق تشریفات قانونی آگاه ساخته و امکان تدارک دفاعی شایسته را برای او فراهم میکند تا رعایت اصل تناظر به عنوان یکی از اصلهای مهم آ. د. م. تضمین گردد.
فصل دوم
نقش و وظایف کادر اداری دادگاه از جلسه اول رسیدگی تا پایان دادرسی و صدور رأی
نقش و وظایف کادر اداری دادگاه تنها به مرحله ثبت دادخواست و قبل از شروع دادرسی محدود نمی شود بلکه در روند دادرسی کادر اداری دادگاه ، کادر قضایی را در جهت رسیدن به دادرسی عادلانه همراهی می نماید . که ما در این فصل نقش و وظایف این کادر اداری را از مرحله جلسه اول رسیدگی تا پایان دادرسی در سه مبحث جداگانه بیان می نماییم .
مبحث اول: نقش و وظایف مدیران دفاتر
گفتار اول: وظائف مدیران دفاتر در باب تأمین خواسته
بند اول: پرونده را فوری بنظر دادگاه برساند
ماده ۱۱۵:
در صورتی که درخواست تأمین شده باشد مدیر دفتر ملکف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به طرف، به دلایل درخواست کننده رسیدگی نموده، قرار تأمین صادر یا آن را رد می نماید .
نکات:
۱ـ تأمین خواسته اقدام احتیاطی است که مدعی (خواهان) می تواند برای جلوگیری از تضییع احتمالی حق خود از دادگاه بخواهد که قبل از رسیدگی و صدور حکم نهائی در ماهیت دعوا قرار تأمین خواسته را صادر نماید دراین صورت اگر خواسته معلوم بوده و یا عین معلوم باشد و مورد از مواردی باشد که در قانون پیش بینی شده است، دادگاه قرار تأمین خواسته را از اموال منقول و غیر منقول مدعی علیه (خوانده ) صادر خواهد کرد این اقدام دادگاه که اصطلاحاً تأمین خواسته نامیده می شود تابع شرایطی است که در قانون آئین دادرسی مدنی مقرر گردیده است .
۲ـ درخواست تأمین اگر مستقلاً از دادگاه درخواست شده باشد ، به عقیده ما حسب مستفاد از ماده ۱۰۸ق.آ.د.م نیازی به تقدیم دادخواست ندارد هر چند رویه متداول محاکم خلاف این عقیده است .
۳ـ بدلالت این ماده چنانچه مدعی درخواست تأمین کرده باشد مدیر دفتر دادگاه مکلف است پرونده را جهت اتخاذ تصمیم قانونی بنظر دادگاه برساند.
۴ـ بدلالت بند ۱۳ ماده ۳ قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت و مصرف آن در مواد معین مصوب ۲۸/۱۲/۷۳ که مقرر داشته: هزینه دادرسی در دعاوی غیر مالی و درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضائی مبلغ پنج هزار (۵۰۰۰)ریال تعیین می شود متقاضی تأمین خواسته باید مبلغ ۵۰۰۰ ریال به صورت تمبر الصاق و ابطال نماید.
۵ـ دادگاه در وقت فوق العاده بدون اخطار به طرف ، به دلائل مدعی رسیدگی کرده حسب مورد تصمیم مقتضی (مبنی بر قرار قبولی تأمین یا رد آن) اتخاذ می نماید .