کادر اداری دادگاه و کارکنان اداری

فصل سوم نیز در مبحث اول نقش و وظایف مدیران دفاتر از مرحله صدور رأی تا مراحل اعتراض به آن را بیان میکند مبحث دوم نقش و وظایف مأمورین ابلاغ و مبحث سوم نقش و وظایف سایر اعضای کادر اداری در این مرحله را بیان میکند.
در فصل چهارم نیز ما سه مبحث را داریم که مبحث اول به نقش و وظایف مدیران دفاتر در مرحله اعتراض به رأی تا اجرای آن و مبحث دوم به نقش و وظایف مأمورین ابلاغ و مبحث سوم به نقش و وظایف سایر اعضای کادر اداری در این مرحله میپردازد.
فصل اول
نقش و وظایف کادر اداری دادگاه از تقدیم دادخواست تا جلسه اول دادرسی
پس از صدور دستور دادگاه و تعیین وقت دادرسی ، دفتر دادگاه در اخطاری که در دو نسخه صادر می کند وقت دادرسی ، دادگاه و عندالاقتضا ، شعبه ای را که دادرسی در آن انجام می شود مشخص و نشانی کامل خواهان را در آن نوشته و برای ابلاغ ، به واحد ابلاغ رسانده و اخطاری با مشخصات مزبور نیز به نام خوانده صادر می نماید و این اخطار را به پیوست نسخه ی دوم دادخواست و ضمایم آن ، برای ابلاغ به خوانده می فرستد . مأمور ابلاغ باید برگ های مزبور را با رعایت تشریفات قانونی ابلاغ نماید . در این فصل ما ابتدا وظایف مدیران دفاتر در این مرحله از دادرسی را بیان می نماییم و سپس در مباحث بعدی به بیان وظایف مأمورین ابلاغ ، تشریفات ابلاغ و وظایف سایر کارکنان اداری دادگاه می پردازیم .
مبحث اول : نقش و وظایف مدیران دفاتر
گفتار اول : ثبت دادخواست
در این گفتار تکالیف مدیران دفاتر از ثبت دادخواست تا جلسه اول دادرسی را بررسی می کنیم.
بند اول : دادخواست و ارائه رسید
ماده ۴۹ :
مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده ، رسیدی مشتمل بر نام خواهان ، خوانده ، تاریخ تسلیم (روز و ماه و سال ) با ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید نماید تاریخ رسید دادخواست به دفتر ، تاریخ اقامه دعوا محسوب می شود.
نکات :
۱ـ بدلالت ماده ۴۸ ق.آ.د.م شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست به دفتر دادگاه صالح است . و با وصول دادخواست مدیر دفتر دادگاه مواجه با تکالیفی است .
۲ـ در این ماده مدیر دفتر به ترتیب دارای تکالیف ذیل می باشد.
۱ـ ۲ ثبت فوری دادخواست
۲ـ۲ ارائه رسید به تقدیم کننده دادخواست که مشتمل بر نام خواهان ، خوانده ، تاریخ تسلیم دادخواست با قید روز ، ماه سال با ذکر شماره ثبت .
۳ـ۲ـ ثبت تاریخ تسلیم دادخواست در برگ دادخواست
۳ـ برا ی ثبت دادخواست نیاز به دستور رئیس دادگاه یا دادرس شعبه ندارد .
۴ـ تاریخ رسید دادخواست به دفتر دادگاه که تاریخ اقامه دعوا محسوب می شود ازجهاتی منجمله صلاحیت دادگاه حائز اهمیت است . موید آن ماده ۲۶ق.آ.د.م است که مقرر می دارد .تشخیص صلاحیت یاعدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوائی که باآن رجوع شده است با همان دادگاه است مناط صلاحیت ، تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد .
۵ـ متأسفانه در حال حاضر برخی از دفاتر محاکم از ارائه رسید به تقدیم کننده دادخواست خود داری ورزیده و پس از ثبت دادخواست به متقضی می گویند ، برو برایت اخطاریه ارسال می شود و این امر موجبات سرگردانی خواهان را فراهم می سازد تصور فرمائید به هر علت اخطاریه بدست خواهان نرسد سرنوشت پرونده چه خواهد شد؟!
۶ـ قانونگذار در مواد ۳۳۹ و ۳۸۳ ق.آ.د.م مدیر دفتر را مکلف به ثبت دادخواست تجدید نظر و فرجامی نموده است که در مبحث مربوط اشاره خواهد شد .
۷ـ در این ماده آمده است که مدیر دفتر باید در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید نماید، که به نظر می رسد مدیر دفتر باید تاریخ تسلیم دادخواست را در نسخه اول آن تاریخ تسلیم دادخواست در نسخه های بعدی دادخواست ندارد.
۸-امروزه عملابه گونه ای دیگری عمل می شود وهمه ی کارهادرددترکل انجام ممی شودوهرشعبه به نواقص پرونده رسیدگی می کند.
بنددوم:رساندن دادخواست به نظر رییس شعبه ی اول جهت ارجاع

Share this post

Post navigation

You might be interested in...