کاربرد مفهوم بازاریابی در خرده فروشی

کاربرد مفهوم بازاریابی در خرده فروشی:

این مفهوم که در فرآیند خرده فروشی تحت عنوان «مفهوم خرده فروشی» مصطلح است، باید همواره ملاک عمل خرده فروشان به منظور نیل به موفقیت قرار گیرد.

مفهوم خرده فروشی خود متشکل از عناصر ذیل می باشد.[1]

  • مشتری گرایی:[2] خرده فروشان بایستی همواره نیازها و خواسته های مشتریان خود را مدنظر قرار داده و تمام تلاش و هم خویش را به منظور برآورده ساختن آن نیاز به بهترین وجه ممکن مصروف سازند(هوی و باتسون، 1991).
  • تلاش هماهنگ[3] و یکپارچه[4] : خرده فروشان باید کلیه برنامه ها و فعالیت های خویش را به منظور حداکثر ساختن کالایی یکپارچه سازند(هولاند، 1999).
  • هدف گرایی:[5] خرده فروشان باید با تعیین اهداف و اتخاذ استراتژی های مناسب، حصول اهداف مزبور را تضمین کنند(هیو جانگ و اکمن و یان، 2011 ).

 

مبتنی بر این رویکرد عمل خرده فروشان بسته به سه عامل ذیل است:

  1. تجربه ی خرید[6]:

به مجموعه عواملی اتلاق می شود که موجب تشویق یا امتناع فرد در هنگام خرید از خرده فروشان می گردد. برخی از این عوامل هم چون قیمت، دکوراسیون، تعداد فروشندگان و نام تجاری کالاها در کنترل فرد خرده فروش بوده و برخی دیگر نیز نظیر مالیات بر فروش، مدت زمان تحویل کالا توسط تأمین کنندگان و غیره در زمره عوامل غیر قابل کنترل محسوب می شوند.

این عوامل در جلب رضایت خریداران نقش بسیار حیاتی دارد.

  1. خدمت به مشتری[7]:

عبارت است از مجموعه فعالیت های محسوس یا غیر محسوسی که به همراه فروش کالا و خدمات توسط خرده فروشان انجام می پذیرد. مواردی هم چون ساعات کاری فروشگاه، پارکینگ فروشگاه، چیدمان کالا، پذیرش کارت های اعتباری، در دسترس بودن مکان استراحت برای خریداران، آراستگی و ادب کارکنان، سیاست های تحویل کالا و غیره از جمله این عوامل به شمار می روند.

  1. خرده فروشی ارتباطی :[8]

در این فرآیند خرده فروشی در پی برقراری وحفظ ارتباط بلند مدت با مشتریان می باشد، این مهم مستلزم تأکید و اهتمام جدی خرده فروشان بر تجربه ی خرید و جلب رضایت مشتریان از طریق ارائه خدمت مطلوب و حفظ ارتباط با آنهاست(جفری و هوج، 2007 ).

[1] . Barry Berman, op.cit,pp, 18-22.

[2] . Customer orientation

[3] . Coordinated effort

[4] . Integrated

[5] . Goal orientation

[6] . Total Retail Experiance 

[7] . Customer Service

[8] . Relationship Retailing