این مطالعه از نظر روش تحقیق، توصیفی پیمایشی است و جامعه مورد نظر در آن، مصرف کنندگان محصولات تک ماکارون و پگاه در شهر قزوین است.در این پژوهش، از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شده و پرسشنامه ها بین مصرف کنندگان موجود در خواربار فروشی های ذی ربط شهر قزوین توزیع گردید و بترتیب تعداد ۸۹۲ و ۰۳۳ پرسشنامه از مصرف کنندگان محصولات پگاه و تک ماکارون جمع آوری شد
تأثیر توسعه نام تجاری بر تصویر ذهنی (پیمایشی در: شرکت های تک ماکارون و پگاه) »
این به تجزیه و تحلیل تأثیر توسعه نام تجاری بر تصویر ذهنی می پردازد. مدلی که برای این تجزیه و تحلیل به کار رفته شامل شش متغیر است که عبارتند از: تصویر ذهنی اولیه از نام تجاری، نگرش نسبت به نام تجاری، تطبیق طبقه کالا، تطبیق تصویر ذهنی، تصویر ذهنی نهایی از نام تجاری و میزان نوآوری مصرف کنندگان. نتایج به دست آمده نشان دهنده آن است که در هر دو شرکت پگاه و تک ماکارون تصویر ذهنی اولیه بیشترین تأثیر را بر نگرش نسبت به توسعه نام تجاری و هم چنین تصویر ذهنی ثانویه از ارایه محصولات جدید داشته است. اگر چه تأثیرات ذیربط در شرکت پگاه بیش از شرکت تک ماکارون است.
حمیدی زاده و دیگران (۱۳۸۹).
با هدف طراحی و تبیین مدل ارزیابی نگرش مصرف کنندگان از تعمیم برند و شناسایی عوامل موثر و غیر موثر بر موفقیت این راهبرد مهم، انجام شده است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش پیمایشی-همبستگی می باشد که مبتنی بر معادلات ساختاری است
« الگوی ارزیابی نگرش مصرف کنندگان از گسترش نام تجاری
». در نهایت مدل جامع گسترش نام تجاری نشان داد که تناسب ادراک شده، کیفیت ادراک شده و قدرت برند مادر بر روی ارزیابی مصرف کنندگان تاثیر گذار است. همچنین تاثیر اشتیاق به عنوان متغیر تعدیل گر بر روی تعمیمو تعمیم نام تجاری مورد تایید قرار گرفت.
دیواندری و دیگران (۱۳۸۸)
با هدف رابطه علّی بین تصورات از مزیت های کارکردی و غیرکارکردی حاصل از تعاملات فعالیت های ایجاد برند، با شناخت برند به صورت مطالعه موردی در بانک ملّت را نمایان سازد. ن
بهبود ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری توسط ایجاد تصور از مزیت های کارکردی و غیرکارکردی (مطالعه موردی: بانک ملّت).
نتایج نشان داد که تصور از مزیت های کارکردی رابطه علی و همبستگی مثبت نسبتاً شدیدی با شناخت برند داشته و به عنوان علتی بر ذهنیت های شکل گرفته در رابطه با برند محسوب می شود
۲-۳-۲ پیشیته تحقیقات خارج از کشور
نویسندگان
روش تحقیق
موضوع
نتایج
وان پارک و دیگران (۲۰۱۲)
در این تحقیق که با هدف بررسی تاثیر عوامل مختلف بر روی توسعه و تعمیم برند انجام شد، دو عامل «ویژگی های محصول» و «سازگاری مفهوم برند» به عنوان متغیر مستقل تحقیق در نظر گرفته شده اند.
بحث و بررسی در مورد تعمیم برند
نتایج تحقیق نشان می دهد که مصرف کننده علاوه بر داشتن اطلاعات در مورد خصیصه های و ویژگی های محصول به ارتباط بین مفهوم سازگاری و همسانی محصول با گروهی که توسط آن توسعه پیدا کرده، نوعی ارتباط ذهنی برقرار می کند و نشان میدهند که آنچه که بر تصمیم خرید مصرف کننده در مورد برند تعمیم یافته تاثیر گذار است؛ همانا یکپارچه سازی ویژگی های برند تعمیم یافته با ویژگی های محصول جدید است
چو و دیگران (۲۰۱۲)
این تحقیق با یک طرح تجربی انجام گرفته نمونه آماری آن شامل ۴۵۷ دانشجو می باشد
تاکید بر عامل تبلیغات و نقش تکرار آن بر ایجاد تصویر ذهنی
نتایج تحقیق نشان داد که رابطه مثبت و معنا داری میان تصویر برند و طرز فکر مشتریان وجود دارد.