۲- عدم وجود گروه آزمایشی دیگر (یک گروه که درمان متادون بر روی آن انجام گیرد) به منظور مقایسه نتایج درمانی با آن از جمله محدودیت های دیگر این تحقیق است که این موضوع می تواند نتایج تحقیق را به مخاطره اندازد.
پیشنهادهای پژوهش
۱- پیشنهاد می گردد در تحقیقات آتی جلسات درمانی گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر طولانی تر شود و یک پیگیری دو تا سه ماه برای ارزیابی مجدد اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر بر انعطاف پذیری کنشی و باورهای فراشناختی معتادین مبتلا به سوءمصرف مواد افیونی صورت پذیرد.
۲- پیشنهاد می گردد در پژوهش های آتی، پژوهشگران، اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر با درمان نگهدارنده متادون بر مشکلات عدم انعطاف پذیری کنشب و باورهای فراشناختی معتادین مبتلا به سوءمصرف مواد افیونی را بررسی نمایند.
۳- پیشنهاد می شود در پژوهش های آینده، گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر از مراحل اولیه با مدت زمان بیشتری بر سایر مشکلات هیجانی، شناختی، عاطفی و اجتماعی معتادین وابسته به مواد افیونی و بطور کلی افراد مبتلا به سوءمصرف بررسی گردد.
پیشنهادهای کاربردی
۱- پیشنهاد می گردد، درمانگران در کنار استفاده از سم زدایی به گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر به دلیل اثر مثبتش بر افزایش انعطاف پذیری کنشی و کاهش باورهای فراشناختی افراد مبتلا به سوءمصرف مواد افیونی توجه شایانی کنند.
۲- پیشنهاد می گردد، مداخله گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر بر طیف گسترده ایی از مشکلات بالینی افراد وابسته به مواد از جمله اضطراب، افسردگی، مشکلات هیجانی و … صورت پذیرد.
منابع
منابع فارسی
آریایی، مهران. (۱۳۸۹). رابطه تاب آوری با خود اثر بخشی در پزشکان شهرستان کاشمر. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام.
آزادی، مریم. (۱۳۹۳). مقایسه باورهای فراشناختی و نشخوار فکری بیماران سرطانی با افراد عادی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار.
آهنی، فروغ. (۱۳۹۲). رابطه باورهای فراشناختی با نشخوار فکری افراد معتاد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه.
ابراهیمی، امراله؛ زنجانی، سارا و بختیاری، رضا. (۱۳۹۰). اثربخشی درمان مبتنی بر مراحل تغییر بر باورهای غیرمنطقی و اضطراب مبتلایان به وابستگی به مواد. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، سال ۲۹، شماره ۱۶۷: ۴۶-۳۱٫
اسکندری، پرویز. (۱۳۹۰). مقایسه انعطاف پذیری کنشی و ناگویی هیجانی در افراد وابسته به مواد روانگردان و افراد عادی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم آزادا اسلامی گیلان.
الیس، آلبرت و جیمزنال، ویلیام. (۱۹۹۰). روانشناسی اهمالکاری. ترجمه محمد علی فرجاد. (۱۳۸۲). چاپ دوم. تهران: انتشارات رشد.
الیس، آلبرت. هارپر، رابرت. (۱۳۸۱). زندگی عاقلانه. ترجمه مهرداد فیروز بخت. چاپ سوم. تهران: انتشارات رشد.
ایرانپور، چیترا. (۱۳۸۸). بررسی میزان اختلالات روانی در افراد وابسته به مواد. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم تحقیقات کرج.
باقری نژاد، فرزانه؛ اکبری زاده، فریبا و حاتمی، هانیه. (۱۳۹۰). رابطه بین هوش معنوی و باورهای فراشناختی و متغیرهای دموگرافیک در پرستاران بیمارستان فاطمه الزهرا وبنت الهدی شهرستان بوشهر. فصلنامه طب جنوب، سال ۱۴ ،شماره ۴ : ۲۶۳-۲۵۶٫
باوی، ساسان. (۱۳۸۸). اعتیاد، انواع مواد، سبب شناسی، پیشگیری، درمان. جلد اول، اهواز: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی اهواز.
براتی، ساسان. (۱۳۸۶). مقایسه اختلالات روانی و استرس افراد وابسته به مواد مخدر و عادی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی تهران.
بشارت، شیرین. صالحی نیما و زبردست، باران. (۱۳۸۷). رابطه تاب آوری و سخت کوشی با موفقیت ورزشی و سلامت روان در ورزشکاران شهر تهران. پایان نامه کارشناسی. دانشگاه آزاد اسلامی اهواز.