فهرست مطالب
چکیده ۱
فصل اول: کلیات تحقیق ۲
۱٫۱ مقدمه ۳
۲٫۱ اهداف پژوهش ۶
۳٫۱ فرضیه‌ها ۶
فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده ۷
۲٫۱٫ حضور نیترات در محیط زیست ۸
۲٫۲٫ سبزیجات بعنوان منبع نیترات ۹
۲٫۳٫ نقش نیترات در گیاه ۱۳
۲٫۴٫ عوامل مسئول تجمع نیترات در گیاهان ۱۴
۲٫۴٫۱٫ عوامل تغذیه ای ۱۴
۲٫۴٫۲٫ عوامل زیست محیطی ۱۵
۲٫۴٫۳٫ عوامل فیزیکی ۱۶
۲٫۴٫۳٫۱٫ تغییر پذیری ژنوتیپ ۱۶
۲٫۴٫۳٫۲٫ پراکندگی نیترات در گیاه ۱۶
۲٫۵٫ راهکارهای موثر در جهت کاهش تجمع نیترات در اندامهای مصرفی گیاهان ۱۷
۲٫۶٫ اثر انبارسازی و فرایند کردن مواد غذایی بر محتوای نیتریت ۱۹
۲٫۶٫۱٫ انبارسازی ۱۹
۲٫۶٫۱٫۱٫ درجه حرارت معمولی ۱۹
۲٫۶٫۱٫۲٫ درجه حرارت سرد ۲۰
۲٫۶٫۱٫۳٫ انجماد ۲۰
۲٫۶٫۲٫ فرایند کردن ۲۰
۲٫۶٫۲٫۱٫ شستشو دادن ۲۰
۲٫۶٫۲٫۲٫ پوست کندن ۲۱
۲٫۶٫۲٫۳٫ پختن ۲۱
۲٫۶٫۲٫۴٫ دیگر روش‌های فرایند کردن مواد غذایی ۲۲
۲٫۷٫ اثرات نیترات بر سلامتی انسان ۲۳
۲٫۷٫۱٫ اثرات نامطلوب ۲۳
۲٫۷٫۲٫ مزایای نیترات و نیتریت ۲۵
۲٫۸٫ اسید آسکوربیک ۲۶
۲٫۹٫ سبزی‌های مورد استفاده در پژوهش حاضر ۲۸
۱٫۹٫۲ سیب زمینی ۲۸
۲٫۹٫۲٫ هویج ۳۰
۳٫۹٫۲ پیاز ۳۲
۲٫۹٫۴٫ سیر ۳۲
۵٫۹٫۲ ترب ۳۴
۲٫۱۰٫ پژوهش‌های پیشین ۳۴
فصل سوم: مواد و روش ها ۳۷
۳٫۱٫ مواد شیمیایی ۳۸
۳٫۲٫ مواد گیاهی مورد استفاده ۳۸
۳٫۳٫ اندازه گیری محتوای نیترات ۳۸
۳٫۳٫۱٫ آماده سازیِ پودر مخلوط ۳۸
۳٫۳٫۲٫ تهیه‌ی محلول‌های استاندارد نیترات پتاسیم ۳۸
۳٫۳٫۳٫ روش کار ۳۹
۳٫۴٫ اندازه گیری محتوای نیتریت ۳۹
۳٫۴٫۱٫ آماده سازی پودر مخلوط ۳۹
۳٫۴٫۲٫ تهیه محلول‌های استاندارد نیتریت سدیم ۳۹
۳٫۴٫۳٫ روش کار ۴۰
۳٫۵٫ اندازه گیری آسکوربیک اسید ۴۰
۳٫۵٫۱٫ روش کار ۴۰
۳٫۵٫۲٫ تهیه محلول‌های استاندارد اسید آسکوربیک ۴۱
فصل چهارم: نتایج و بحث ۴۲
۴٫۱٫ میزان اسید آسکوربیک ۴۳
۴٫۱٫۱٫ هویج ۴۳
۴٫۱٫۲٫ پیاز ۴۴
۴٫۱٫۳٫ تربچه ۴۶
۴٫۱٫۴٫ سیب زمینی ۴۷
۴٫۱٫۵٫ سیر ۴۸
۴٫۱٫۶٫ مقایسه میزان اسید آسکوربیک در سبزی‌های مورد بررسی ۴۹
۴٫۲٫ نتایج ارزیابی محتوای نیترات ۵۱
۴٫۲٫۱٫ هویج ۵۱
۴٫۲٫۲٫ پیاز ۵۲
۴٫۲٫۳٫ سیب زمینی ۵۳
۴٫۲٫۴٫ تربچه ۵۵
۴٫۲٫۵٫ سیر ۵۶
۶٫۲٫۴ مقایسه میزان اسید نیترات در سبزی‌های مورد بررسی ۵۷
۴٫۳٫ نتایج ارزیابی محتوای نیتریت ۵۹
۴٫۳٫۱٫ هویج ۵۹
۴٫۳٫۲٫ پیاز ۶۰
۴٫۳٫۳٫ تربچه ۶۱
۴٫۳٫۴٫ سیر ۶۲
۴٫۳٫۵٫ سیب زمینی ۶۳
۶٫۳٫۴ مقایسه میزان نیتریت در سبزی‌های مورد بررسی ۶۴
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۶۵
۵٫۱٫ نتیجه گیری کلی ۶۶
۵٫۲٫ پیشنهادات ۶۷
منابع ۶۸
چکیده انگلیسی ۷۷
فهرست جداول
جدول ۱٫۲ مقدار نیترات مجاز در سبزیهای مختلف ۱۱
جدول ۲٫۲٫ حد بحرانی سمیت نیترات بر حسب پی پی ام در ماده وزن تر ۱۲
جدول ۳٫۲ حداکثر طول موج آسکوربیک اسید در pH‌های مختلف ۲۶
فهرست اشکال
شکل ۲٫۱٫ نمایش شماتیک سیکل بیولوژیکی نیتروژن، که نشاندهنده‌ی تغییرات مولکولی مهم می‌باشد ۹
شکل ۲٫۲٫ اسید آسکوربیک و محصولات متداولِ حاصل از اکسیداسیون آن ۲۷
شکل ۳٫۲ ترکیب شیمیایی غده‌ی سیب زمینی ۲۹
شکل ?.۱٫ اثر زمان و شرایط نگهداری بر محتوای اسید آسکوربیک هویج ۴۳
شکل ?.۲٫ اثر زمان و شرایط نگهداری بر محتوای اسید آسکوربیک پیاز ۴۵
شکل ?.۳٫ تاثیر زمان و شرایط نگهداری بر محتوای اسید آسکوربیک تربچه ۴۶
شکل ۴٫۴٫ اثر زمان و شرایط نگهداری بر محتوای اسید آسکوربیک نمونه‌های سیب زمینی ۴۷
شکل ?.۵٫ اثر زمان و شرایط نگهداری بر محتوای اسید آسکوربیکِ نمونه‌های سیر ۴۹
شکل ?.۶٫ اثر زمان و شرایط انبارسازی بر محتوای نیترات هویج ۵۱
شکل ?.۷٫ اثر زمان و شرایط نگهداری بر محتوای نیترات نمونه‌های پیاز ۵۳
شکل ۸٫۴ اثر زمان و شرایط نگهداری بر محتوای نیترات نمونه‌های سیب زمینی ۵۴
شکل ۹٫۴ اثر زمان و شرایط انبارسازی بر محتوای نیترات نمونه‌های تربچه ۵۵
شکل ۱۰٫۴ اثر زمان و شرایط انبارسازی بر محتوای نیترات نمونه‌های سیر ۵۶
شکل ۱۱٫۴ اثر زمان و شرایط نگهداری بر محتوای نیتریت نمونه‌های هویج ۵۹
شکل ۱۲٫۴ اثر زمان و شرایط نگهداری بر محتوای نیتریت نمونه‌های پیاز ۶۰
شکل ۱۳٫۴ اثر زمان و شرایط انبارسازی بر محتوای نیتریت نمونه‌های تربچه ۶۱
شکل ۱۴٫۴ اثر زمان و شرایط نگهداری بر محتوای نیتریت نمونه‌های سیر ۶۲
شکل ۱۵٫۴ اثر زمان و شرایط انبارسازی بر محتوای نیتریت نمونه‌های سیب زمینی ۶۳
چکیده
در این پژوهش، محتوای نیترات، نیتریت و اسید آسکوربیک در پنج نمونه سبزی (پیاز، سیر، سیب زمینی، ترب و هویج) که به دو حالت خام و بخارپز به مدت ۹ روز در یخچال با دمای ۲±۵ نگهداری شدند، مورد ارزیابی قرار گرفت. نمونه‌های سبزی از استان سمنان در اردیبهشت ماه تهیه گردید. آزمون‌ها در سه تکرار و آنالیز داده‌ها با استفاده از نرم افزار spss انجام شد. در روز صفر، کمترین و بیشترین مقدار اسید آسکوربیک، به ترتیب مربوط به سیر و سیب زمینی بود. در طی انبارسازی، محتوای اسید آسکوربیک در همه‌ی نمونه‌ها کاهش پیدا کرد. جوشاندن نیز باعث کاهش محتوای آسکوربیک اسید در سبزیجات گردید. نیترات و نیتریت در سبزیجات (به جز سیر و سیب زمینی)، بطور معناداری (p<0.05) در نمونه‌های بخارپز کمتر از خام ارزیابی شد. مقایسه میانگین داده‌ها نشان داد که بیشترین مقدار نیترات مربوط به نمونه تربچه (ppm 72) و کمترین میزان نیترات مربوط به نمونه سیر (ppm 6/0) بود. همچنین بیشترین مقدار نیتریت مربوط به نمونه تربچه (ppm 41/0) و پیاز (ppm 40/0) و کمترین میزان نیتریت مربوط به سیب زمینی (ppm 12/0) بود.
کلمات کلیدی: اسید آسکوربیک؛ بخارپز؛ سبزیجات؛ نگهداری؛ نیترات؛ نیتریت
فصل اول
کلیات تحقیق
۱٫۱ مقدمه
همگام با افزایش جمعیت، میزان تقاضای مواد غذایی نیز افزایش یافته و همین امر سبب استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی و آلی جهت افزایش تولید محصول شده است (اردکانی و همکاران، ۲۰۰۵). سبزیجات سرشار از ویتامین، مواد معدنی و ترکیبات آنتی اکسیدان بوده که خواص ضد سرطانی آن به اثبات رسیده و سبب کاهش بیماریهای قلبی و عروقی می‌گردد؛ لذا اطمینان از سلامتی این ماده غذایی ارزشمند در جهت حفظ سلامت عمومی جامعه از اهمیت بسیاری برخوردار می‌باشد (الکساندر، ۲۰۰۸۱؛ اردکانی و همکاران، ۲۰۰۵). مصرف بیش از حد کودهای نیتروژنه، موجبات جذب فراوان نیترات توسط گیاه را فراهم نموده و در این بین، سبزیجات مهم ترین منبع مواجهه محسوب شده که در جذب بیش از ۸۰ درصد نیترات دریافتی سهیم می‌باشد (توروپ کریسنسن۲، ۲۰۰۱).
نیترات تجمع یافته در سبزیجات طی یک سری واکنشهای شیمیایی در دستگاه گوارش انسان به نیتریت و نیتروز اسید تبدیل شده و در ترکیب با آمینهای نوع اول و دوم، موجبات تشکیل نیتروزآمین که مسبب ایجاد انواع سرطانها (معده، روده، مثانه، دهان)، ناقص الخلقه زایی، بیماری مت هموگلوبینما۳ در کودکان می‌باشد را فراهم می‌آورد (هورد و همکاران۴، ۲۰۰۹؛ وارزینیاک و سزپانسکا۵، ۲۰۰۸؛ توروپ کریسنسن، ۲۰۰۱).
در انسان نیترات به سرعت از معده و ابتدای روده کوچک جذب شده و حداقل ۲۵ درصد آن به بزاق منتقل می‌شود. طوری که غلظت آن در بزاق ۱۰ برابر پلاسما است. در افراد بزرگسال ۵ الی ۷ درصد از کل نیترات وارد شده به بدن به نیتریت تبدیل می‌شود در افراد خردسال و افرادی که به بیماریهای معده مبتلا هستند به دلیل pH پایین تر معده، میزان تبدیل به نیتریت بالاتر است. در افراد بزرگسال آنزیم مت هموگلوبین ردوکتاز تولید می‌شود که این ترکیب را به اکسی هموگلوبین تبدیل می‌کند (الکساندر، ۲۰۰۸).
شایان ذکر است که جذب نیترات در سبزیجات مختلف، متفاوت می‌باشد. میزان جذب نیترات توسط گیاه به عوامل گوناگونی از جمله مصرف کودهای ازته به مقدار و دفعات متعدد جهت حاصلخیزی خاک، شرایط رشد، شرایط آب و هوایی، فصل، دما، شدت نور، نحوه کشت (سنتی و گلخانهای)، زمان برداشت، تنش رطوبتی، گونه خاک، شرایط نگه داری محصول و pH، گیاهی، سن گیاه انبارداری پس از برداشت محصول متفاوت می‌باشد (بروجردنیا و همکاران، ۲۰۰۷؛ پاولو و اهالیوتیس۶، ۲۰۰۷؛ رحمانی، ۲۰۰۶؛ دیک و همکاران۷، ۱۹۹۶؛ هانتر و همکاران۸، ۱۹۸۲).
یافته‌های لورنز۹ و براون۱۰ گویای این مطلب است که تجمع نیترات بسته به نوع سبزیجات و اندام مورد مصرف آن‌ها متفاوت است (لورنز، ۱۹۷۸؛ براون، ۱۹۶۶). استانداردهای مختلفی در رابطه با حداکثر مجاز نیتریت و نیترات در سبزیجات وجود دارد. در سال ۱۹۹۷ برای محدود کردن موانع تجاری در اتحادیه اروپا آیین‌نامه کمیسیون اروپایی (EC) به‌شماره ۹۷/۱۹۴ بیشترین سطح نیترات را در بعضی از سبزیجات تنظیم کرد. حدود مجاز بر اساس فصل‌های سال متغیر بوده که بیشترین سطح مجاز نیترات در سبزیجات، فصل زمستان است (کمیسیون کشورهای اروپایی۱۱، ۱۹۹۷ و ۱۹۹۹). در ایران حد مجاز نیترات در سبزیجات مختلف ارائه نشده، اما به طور میانگین حداکثر میزان نیتراتی که روزانه وارد بدن می‌گردد بایستی کمتر از ۶۵/۳ میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن باشد (کمیته‌ی کشورهای اروپایی، ۱۹۹۹). با این وجود یک فرد ۷۰ کیلوگرمی نباید بیشتر از ۲۵۵ میلی‌گرم نیترات مصرف نماید. بنابراین باید غلظت نیترات را مخصوصاً برای افرادی که در رژیم غذایی آن‌ها سبزیجات زیاد مصرف می‌شود به حداقل مقدار ممکن کاهش داد (سانتاماریا و همکاران۱۲، ۱۹۹۹؛ ماینارد و بارکر۱۳، ۱۹۷۹).
تاکنون مطالعات بسیاری در رابطه با وجود نیترات در سبزیجات مختلف صورت گرفته و به نتایج متفاوتی انجامیده است (آرکوت و لی۱۴، ۲۰۰۸؛ ولزن و همکاران۱۵، ۲۰۰۸؛ آیلین۱۶، ۲۰۰۷؛ سبرانک و باکاس۱۷، ۲۰۰۷؛ وارزینیاک و کویاتکاسکی۱۸، ۱۹۹۹). پختن و انجماد از جمله روش‌های نگهداری سبزیجات به شمار آمده که موجب تغییراتی در ترکیب شیمیایی و محتوی نیتریت و نیترات محصول می‌شود (کوروس و همکاران۱۹، ۲۰۱۱؛ پراساد و آوینش چتی۲۰، ۲۰۰۸؛ جاورسکا۲۱، ۲۰۰۵؛ شیمادا و سانائه۲۲، ۲۰۰۴).
در پژوهش حاضر، محتوی نیترات، نتیریت و اسید آسکوربیک موجود در ۵ نمونه سبزی (هویج، پیاز، سیب زمینی، ترب، سیر) اندازه گیری شد و اثر زمان نگهداری در یخچال و شرایط نگهداری (خام یا بخارپز) بر میزان این نمک‌ها ارزیابی گردید.
۲٫۱ اهداف پژوهش
۱- بررسی تاثیر نگهداری بر میزان نمک‌های نیترات، نیتریت و آسکوربات در سبزیجات غده ای
۲- بررسی تاثیر بخارپز کردن بر میزان نمک‌های نیترات، نیتریت و آسکوربات در سبزیجات غده‌ای
۳٫۱ فرضیه‌ها
۱- افزایش مدت زمان نگهداری سبزیجات غده ای، باعث افزایش محتوای نمک‌های نیترات، نیتریت و آسکوربات در آنها می‌شود.
?- بخارپز کردن سبزیجات غده‌ای باعث تغییر محتوای نمک‌های نیترات، نیتریت وآسکوربات موجود در آنها می‌گردد.
فصل دوم
مروری بر تحقیقات انجام شده
۲٫۱٫ حضور نیترات در محیط زیست
نیترات یونی است که در همه جا موجود می‌باشد و در هر مکانی یافت می‌شود: آب، خاک، گیاهان، مواد غذایی و بدن انسان. حضورِ طبیعیِ نیترات و نیتریت در محیط زیست، در نتیجه‌ی سیکل نیتروژن می‌باشد، که در این سیکل، نیترات‌ها و نیتریت ها، واسط‌های کلیدی هستند. واکنش‌های بیولوژیکی، شامل ۶ فرایند مهم می‌باشند:
(۱) تغییر اشکالِ غیر آلی (آمونیاک اولیه و نیترات) به شکل نیتروژن آلی، مانند آمینواسیدها، پروتئین‌ها و اسیدهای نوکلئیک توسط گیاهان و میکروارگانیسم ها.
(۲) تبدیل خوراک گیرِ نیتروژنِ آلی از یک ارگانیسم (ماده‌ی غذایی) به ارگانیسم دیگر (مصرف کننده).
(۳) آمونیاک سازی و تغییر ترکیب نیتروژن آلی به آمونیاک
(۴) تولید نیتریت، اکسیداسیون آمونیاک به نیتریت و نیترات
(۵) تغییر شکل نیتریت، کاهش باکتریایی نیترات به اکسیدهای نیتروژن و نیتروژن مولکولی تحت شرایط بی هوازی.
(۶) تثبیت نیتروژن، کاهش گاز نیتروژن به آمونیاک و نیتروژن آلی توسط ارگانیسم‌های مختلف (انجمن بین المللی پژوهش، ۱۹۷۸).
شکل ۲٫۱٫ نمایش شماتیک سیکل بیولوژیکی نیتروژن، که نشاندهنده‌ی تغییرات مولکولی مهم می‌باشد (انجمن بین المللی پژوهش، ۱۹۷۸).
۲٫۲٫ سبزیجات بعنوان منبع نیترات
سبزیجات، بخش مهمی از رژیم غذایی انسان را تشکیل می‌دهند و منبع مهم نیترات می‌باشند. و نزدیک به %۹۴-۷۲ میانگین دریافت روزانه‌ی رژیم غذایی انسان را شامل می‌شوند (دیچ و همکاران، ۱۹۹۶). متاسفانه، سبزیجات رشد یافته تحت شرایط اکولوژیِ مختلف، نیترات را تا غلظت‌های مضر در خود جمع می‌کنند. بطور کلی، سبزیجاتی که باعث تجمع نیترات می‌گردند، متعلق به خانواده‌های براسیکاسه۲۳ (راکت، کاسنی و خردل)، چنوپودیاسه۲۴ (چغندر، چغندر سوئیسی و اسفناج)، آمارانتاسه۲۵ (آمارانتاس)، آستراسه۲۶ (کاهو)، و آپیاسه۲۷ (کرفس و جعفری) هستند (سانتاماریا، ۲۰۰۶).
از کودهای نیتروژنه، در کشاورزیِ سبزیجات بطور زیادی استفاده می‌شود که اگر میزان ورود آنها بیشتر از میزان احیاء آن‌ها به آمونیوم باشد، باعث تجمع نیترات در گیاهان می‌شوند (لو و همکاران۲۸، ۱۹۹۳).
همانطوری که توسط امسی کال و ویلومسن۲۹ (۱۹۹۸) بیان شد، مقادیر بالاتر کاربرد نیترات، بدون افزایش بازده، باعث افزایش محتوای نیترات گیاهان می‌گردد. بنابراین، کشاورزانی که گمان می‌کنند اگر کود اضافی به گیاه دهند دیگر نیتروژن عامل محدود کننده نخواهد بود و رشد زیاد می‌شود، متاسفانه، به هیچ بازده‌ی مطلوبی نمی‌رسند، اما باعث افزایش تجمع نیترات در محصولات گیاهی می‌شوند.
یسات و همکارانش۳۰ (۱۹۹۹)، دریافت کلی نیترات در جمعیت انسان‌های بزرگسال را mg/day 93 تخمین زدند، که بطور طبیعی از طریق سیب زمینی (% ۳۳)، سبزیجات سبز (% ۲۱)، دیگر سبزیجات (%۱۵)، نوشیدنی‌ها (% ۵/۸)، محصولات گوشتی (% ۲/۴)، میوه تازه (% ۵/۳)، لبنیات (% ۱/۳)، شیر (%۹/۲)، غلات گوناگون (% ۱/۲)، نان (% ۶/۱) و غیره (% ۱/۵) دریافت می‌شوند.
کمیته‌ی علمیِ کمیسیون اروپایی، در سال ۱۹۹۵، مقدار قابل قبولِ دریافت روزانه‌ی یون نیترات را بصورت mg/kg 65/3 وزن بدن تعیین کرد (۳۱SCF، ۱۹۹۵)، در حالیکه، سازمان کمیته‌ی مشترکِ متخصصان غذا و کشاورزی و سازمان جهانیِ بهداشت، مقدار قابل قبول دریافت روزانه‌ی نیترات را بصورت mg/kg 7/3-0 وزن بدن تعیین نمودند (اسپیجرز۳۲، ۱۹۹۶).
جدول ۱٫۲ مقدار نیترات مجاز در سبزیهای مختلف (میلی گرم نیترات در یک کیلوگرم سبزی تازه) (لورنز۳۳، ۱۹۷۸)
بنابراین اگر فرض شود که وزن بدن ۶۰ کیلوگرم است، فقط ۱۰۰ گرم سبزیِ تازه‌ی دارای غلظت نیترات mg/kg 2500 اگر دریافت شود، باعث دریافتِ نیتراتِ حدود %۱۳ بالاتر از جذب قابل قبول روزانه می‌گردد. برای ارزیابیِ واقعی، محتوای نیترات در همه‌ی منابع دیگر نیز بایستی محاسبه شود.
از سوی دیگر، آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا، دوز نیترات mg/kg 6/1 وزن بدن در هر روز را بعنوان مرجع قرار داده است (منزینگا و همکاران۳۴، ۲۰۰۳).
نیترات ها، نقش مهمی را در تغذیه و عملکرد گیاهان ایفا می‌کنند. غلظت نیترات در گیاهان بستگی به تعدادی از عوامل دارد، مانند؛ پراکندگی گونه ها، فصل، درجه حرارت، روش رشد و استفاده از کود. سطوح نیترات و نیتریتِ سبزیجات بعد از برداشت می‌تواند توسط انبارسازی و روش‌های فرایند کردن تحت تاثیر قرار گیرد (سازمان جهانی بهداشت۳۵، ۲۰۰۳).
جدول ۲٫۲٫ حد بحرانی سمیت نیترات بر حسب پی پی ام در ماده وزن تر (ملکوتی، ۱۳۷۸)
نیترات، بطور اساسی در واکوئل‌های سلولی یافت می‌شود و توسط اکسیلم۳۶ منتقل می‌گردد. اکسیلم، آب و مواد غذایی را از ریشه‌ها به برگ‌ها حمل می‌کند، در حالیکه، فلوئم۳۷ باعث انتقال محصولات حاصل از فتوسنتز، از برگ‌ها به نقاط رشد گیاه (مانند اندام‌های ذخیره سازی؛ مثل دانه‌ها و غده ها) می‌گردد.
محصولاتِ برگی مانند کلم، کاهو و اسفناج، دارای غلظت‌های نسبتا بالای نیترات هستند، در حالیکه، اندام‌های ذخیره سازی مانند سیب زمینی، هویج، نخود و لوبیاها، دارای غلظت نیترات نسبتا کمی می‌باشند (منبع ایمنی غذایی اروپا، ۲۰۰۸).
بکار بردن کود نیتروژنه، باعث افزایش غلظت‌های نیترات در اکسیلم می‌گردد، اما اثر قابل توجهی بر غلظت آن در فلوئم ندارد، بنابراین، محصولات برگی مانند کاهو و کلم، در پاسخ به کود نیتروژنه، غلظت نیتراتِ افزایش یافته‌ای از خود نشان می‌دهند، به جز برگ‌های خیلی جوان آن ها، در حالیکه اندام‌های ذخیره سازی مانند غده‌ها و دانه‌ها که توسط فلوئم تغذیه می‌گردند، کمتر تحت تاثیر کودهای نیتروژنه قرار می‌گیرند (منبع ایمنی غذایی اروپا، ۲۰۰۸).
۲٫۳٫ نقش نیترات در گیاه
ازت عمدتاً به صورت نیترات جذب گیاه می‌شود و با دخالت آنزیم‌های احیاء کننده به ازت آمونیاک تبدیل می‌گردد. ازت آمونیاکی با کربن پایه‌ای ترکیب و اسیدگلوتامیک را می‌سازد این اسید به نوبه خود به بیش از ۱۰۰ نوع اسیدآمینه تبدیل می‌شود که اسیدهای آمینه تبدیل به پرتئین‌ها می‌شوند و ازت موجود در گیاه علاوه بر شرکت در تولید پروتئین ها، قسمتی از کلروفیل را نیز تشکیل می‌دهد. کاهش منابع نیترات موجود در خاک ومطلوب نبودن شرایط جذب برای این یون باعث ایجاد علائم کمبود در برگهای پیر گیاه می‌شود و هنگامی که ریشه از عهده جذب ازت به میزان تامین رشد گیاه بر نمی‌آید ترکیبات ازته (پروتئین ها) در اندامهای پیر تجزیه و به نواحی زاینده (برگهای جوان) منتقل و در پروتوپلاسم جدید مورد استفاده قرار می‌گیرند (سالاردینی و مجتهدی، ۱۳۶۷).
۲٫۴٫ عوامل مسئول تجمع نیترات در گیاهان
۲٫۴٫۱٫ عوامل تغذیه ای
نازاریاک و همکارانش۳۸ (۲۰۰۲)، نقش مواد شیمیاییِ کشاورزی را در تنظیم تجمع نیترات در گیاهان مورد بررسی قرار دادند و نشان دادند که فرایند تجمع نیترات، بستگی به ۳ گروه عامل مهم دارد: کاربرد کودهای معدنی، تیمار با مواد فعال بیولوژیکی و سوربات ها، و تغییرات طبیعی و ذاتی در محیط خاکی.
در ارتباط با اثر عوامل فوق بر روی تجمع نیترات، این عوامل باید به شکل نزولیِ بیان شده سازماندهی شوند: کودها > مواد فعال بیولوژیکی خاک. برای پی بردن به احتمال کنترل تجمع نیترات در بافت گیاه، ارزیابی اثر یک عامل بیرونیِ تامین کننده‌ی نیتروژن، بر روی میزان مصرف نیتروژن از خاک و کودها مهم می‌باشد (نازاریاک و همکاران، ۲۰۰۲).
تجمع نیترات در سبزیجات غالبا بستگی به مقدار و نوع مواد مغذی موجود در خاک دارد. زمان استفاده، مقدار و ترکیب کودهای بکار برده شده نیز ارتباط نزدیکی با آن دارند (زو و همکاران۳۹، ۲۰۰۰). یک برنامه‌ی کوددهیِ مناسب، بدون اینکه خطر مربوط به سطوح بالای نیترات را بهمراه داشته باشد، باید رشد کارآمد گیاه را تضمین کند (ویرا و همکاران۴۰، ۱۹۹۸).
زمانی که سطوح کود نیتروژنه افزایش می‌یابد، گیاهان نیترات بیشتری را در خود جمع می‌کنند (چن و همکاران، ۲۰۰۴؛ نازاریاک و همکاران، ۲۰۰۲؛ سانتاماریا و همکاران، ۱۹۸۸a,b)، در حالیکه، کم کردن قابلیت دسترسیِ سطح نیتروژن، بطور معناداری باعث کاهش غلظت نیترات می‌گردد (امسی کال و ویلومسن، ۱۹۹۹).
بکار بردن نیتروژن در شروع سیکل حاصل دهی، یک راه موثر در کنترل تجمع نیترات است، زیرا زمانی که گیاهان به یک اندازه‌ی قابل فروش می‌رسند، غلظت نیترات در خاک و گیاه کاهش می‌یابد (ویرا و همکاران، ۱۹۹۸). استفاده از کودهای ترمودینامیکی یا مخلوط نیترات و آمونیوم، می‌تواند باعث کاهش محتوای نیتریت در گیاهان گردد (اینال و تاراکسیوگلو۴۱، ۲۰۰۱؛ سانتاماریا و همکاران، ۲۰۰۱).
بسته به اینکه کدام اندام گیاهی مورد استفاده قرار خواهد گرفت، میتوان کود مناسب را انتخاب نمود (زو و همکاران، ۲۰۰۰). سبزیجاتی که با کودهای آلی تقویت می‌شوند، در مقایسه با کوددهی معدنی، محتوای نیترات کمتری دارند (راپ۴۲، ۱۹۹۶)، این اثر، بستگی به شرایط مکان مورد نظر دارد (نازاریاک و همکاران، ۲۰۰۲).
برای رسیدن به یک بازده‌ی مطلوب همراه با محتوای نیترات پائین، تامین مواد مغذی نیتروژنه برای گیاهان، بایستی با مهارت صورت گیرد (ایزمیلوو۴۳، ۲۰۰۴). کاربرد مناسب کودهای نیتروژنه، فسفاته و کودهای پتاسیم، باعث کاهش تجمع نیترات در سبزیجات می‌شود (زو و همکاران، ۲۰۰۰). تجمع نمک در خاک نیز باعث کاهش تجمع نیترات در محصولات گیاهی می‌گردد (چانگ و همکاران۴۴، ۲۰۰۵).
۲٫۴٫۲٫ عوامل زیست محیطی
تجمع نیترات در گیاهان، بطور زیادی توسط عوامل زیست محیطی تحت تاثیر قرار می‌گیرد. سانتاماریا و همکارانش (۲۰۰۱) یک رابطه بین شدت نور، دسترسی نیتروژن و درجه حرارت، بر روی تجمع نیترات در راکت مشاهده نمودند. تحت شرایط دسترسی کم نور و افزایش درجه‌ی حرارت، تجمع نیترات افزایش می‌یابد.
چادجا و همکارانش۴۵ (۲۰۰۱)، اثر نوردهی مصنوعی در گلخانه را بر روی تجمع نیترات در کاهو مورد بررسی قرار دادند. لامپ‌های بخار سدیم با فشار بالا، نسبت به لامپ فلزات هالوژن، در افزایش فعالیت آنزیم کاهش دهنده‌ی نیترات و کاهش تجمع نیترات موثرتر بودند.
اثر آب و هوا بر روی تجمع نیترات، توسط گرزبلاس و بارانسکی۴۶ (۲۰۰۱) مورد پژوهش قرار گرفت. آن‌ها دریافتند که محتوای نیترات در سالی که باران بیشتری داشت، کمتر بود. در سال‌های گرم و مرطوب، تجمع نیترات افزایش یافت، صرفنظر از منشاء نیتروژن (آلی یا معدنی) (کاستیک و همکاران۴۷، ۲۰۰۳).
در فصل‌های مختلف، میزان تجمع نیترات در گیاهان متفاوت است (ویرا و همکاران، ۱۹۹۸) و در پائیز-زمستان، بالاتر از بهار می‌باشد (سانتاماریا و همکاران، ۱۹۹۹). بیان شده است که گیاهان در زمستان، قادر به استفاده از نیتروژن موجود در خاک نیستند، که این به دلیل نور مطلوب کمتر و شرایط دمایی می‌باشد.
۲٫۴٫۳٫ عوامل فیزیکی
۲٫۴٫۳٫۱٫ تغییر پذیری ژنوتیپ
محتوای نیترات، بطور قابل توجهی در گونه‌های مختلف متفاوت است، حتی ژنوتیپ‌های مختلف نیز با هم فرق دارند (آنجانا و همکاران۴۸، ۲۰۰۶؛ هارادا و همکاران۴۹، ۲۰۰۳؛ گرزیبلاس و بارانسکی، ۲۰۰۱).
ظرفیت‌های متفاوت در تجمع نیترات در گیاهان می‌تواند به دلیل مکان‌های مختلفِ فعالیت آنزیم احیاء کننده‌ی نیترات (آندروس۵۰، ۱۹۸۶)، تفاوت در ظرفیت فتوسنتز (بهر و ویب۵۱، ۱۹۹۲)، توانایی تولید و جابجایی ماده‌ی تنفسی و کاهش دادن اکی والان ها، یا تفاوت در ظرفیتِ جابجایی نیتراتِ جذب شده به مکان‌های احیاء (مثل برگ ها)، باشد. با افزایش غلظت کربوهیدرات در واکوئل ها، تجمع نیترات کاهش می‌یابد. تجمع نیترات، رابطه‌ی عکس با غلظت قندها (بلام-زاندسترا و لمپ۵۲، ۱۹۸۳) و محتوای وزن خشک دارد (رینیک و همکاران۵۳، ۱۹۸۷). ژنوتیپ‌های دارای محتوای وزن خشکِ بالا می‌توانند محتوای کربوهیدرات بالاتری در واکوئل خود داشته باشند و بنابراین، نیاز به نیترات کمتری برای حفظ مقدار اُسمزی خود دارند (رینیک و همکاران، ۱۹۸۷).
انتخاب ژنوتیپ‌هایی که تجمع نیتراتِ کمتری دارند، ممکن است بطور معناداری باعث کاهش در مصرف نیترات توسط انسان‌ها از طریق سبزیجات گردد.
۲٫۴٫۳٫۲٫ پراکندگی نیترات در گیاه
در کل، سبزیجاتی که با ریشه، ساقه و برگهایشان مصرف می‌شوند، تجمع نیترات بالایی دارند، در حالیکه، در میوه‌ها و هندوانه‌ها که فقط بخشی از آن‌ها قابل مصرف است، تجمع نیترات کمتر می‌باشد (زو و همکاران، ۲۰۰۰). محتوای نیترات در قسمت‌های مختلف گیاهان متفاوت است (سانتاماریا و همکاران، ۱۹۹۹). در حقیقت، اُرگان‌های سبزی را می‌توان بر اساس کاهش محتوای نیترات بدین شکل لیست نمود: دمبرگ‌ها برگ ها ساقه ها ریشه‌ها گل آذین‌ها غده‌ها پیاز گل‌ها میوه‌ها دانه‌ها (سانتاماریا و همکاران، ۱۹۹۹).
در کاهو و کاسنی، برگ‌های داخلی، تجمع نیترات کمتری نسبت به برگ‌های خارجی دارند، و در جعفری و اسفناج، تیغه‌های برگ نسبت به ساقه برگ ها، تجمع نیترات کمتری دارند (سانتاماریا و همکاران، ۱۹۹۹ و ۲۰۰۱). غلظت نیترات در در راکت، در ساقه برگ بیش از ۲ برابر پهنک برگ است (الیا و همکاران۵۴، ۲۰۰۰) و تفاوت آن با اسفناج، ۶/۶ برابر بیشتر بود (آنجانا و همکاران، ۲۰۰۶). به همین شکل، غلظت نیترات در ساقه برگ‌ها بیشتر از برگ هاست و کمترین میزان آن در ریشه‌های سبزیجات برگی می‌باشد (چن و همکاران۵۵، ۲۰۰۴).
بنابراین، افزایش نسبت تیغه به ساقه برگِ اسفناج در زمان برداشت و جداسازی آن قسمت‌ها از گیاهی که تجمع نیترات بالایی دارد، قبل از فرایند یا آماده سازیِ غذاهای گیاهی، ممکن است باعث کاهش قابل توجه توسعه‌ی مصرف نیترات توسط انسان‌ها شوند (سانتاماریا و همکاران، ۱۹۹۹).
آنجانا و