پایان نامه رایگان با موضوع بیماران مبتلا، بیماری مزمن، گروه کنترل

پایان نامه رایگان با موضوع بیماران مبتلا، بیماری مزمن، گروه کنترل
دسامبر 5, 2018 No Comments دانشگاهی y7oozita

پدر و مادر عزیزم
سپاسگزاری
سپاس یگانه ای را که زمین بر گرد عرش کبریائی او میگردد و آسمان به رنگ مهربانی اوست
معبودی که دریا در برابر شکوهش پیشانی به سنگ می ساید و کوه در برابر عظمتش بر جای مانده است.
سپاس که با علم و ایمان به حیات دنیا و عقبایم معنا بخشیدی!
در طول مراحل مختلف انجام این پژوهش، از همکاری افراد بزرگواری برخوردار بوده‌ا‌‌م که لازم می‌دانم از یکایک این عزیزان مراتب تقدیر، تشکر و سپاسگزاری را به جای آورم.
از مادر عزیز و مهربان و پدر دلسوزم که همواره با صبر و بردباری و تشویق و دلگرمی هایشان امید به آینده را در من تقویت نمودند، تشکر ویژه کرده و دستانشان را بابت همه چیز
می بوسم.
مراتب سپاس و قدردانی خود را نسبت به زحمات بی دریغ استاد راهنمای ارجمندم جناب آقای دکتر ایرج سعادت، به خاطر تقبل راهنمائی اینجانب، صبر و حوصله فراوان و منابع مفیدی که در اختیار بنده گذاشتند، ابراز می دارم.
راهنمایی‌های ارزشمند، سازنده و زحمات استاد مشاور ارجمندم جناب حمیدرضا کربلایی و دکتر محمد حسین کریمی را در راستای پیشبرد پایان نامه اینجانب ارج می نهم.
چکیده
بررسی ارتباط چند شکلی ژنتیکی ژن هایCAT C-262T وNQO1 C609T
با خطر رد حاد پیوند کلیه
به کوشش
مهسا صحرائیان
پیوند کلیه، درمان انتخابی برای بیماران مبتلا به مرحله نهایی بیماری کلیوی یا End Stage Renal Disease (ESRD) است. در بیماران پیوند کلیه “رد حاد پیوند کلیه” جدیترین عارضه محسوب میشود که در صورت تشخیص سریع، احتمالا برگشتپذیر خواهد بود. شواهد زیادی وجود دارد مبنی بر اینکه آسیب اکسیداتیو به عنوان فاکتور مهم در پیدایش و پیشرفت تعدادی از بیماریها از جمله سرطان، بیماریهای عصبی، دیابت و بیماری مزمن کلیوی نقش دارد. آنزیمهای NQO1 و کاتالاز ( CAT) از جمله آنزیمهای آنتی- اکسیدانت هستند، که از سلولها در برابر آسیب اکسیداتیو محافظت میکنند. هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط چند شکلی ژنتیکی ژنهای CAT C-262TوNQO1 C609T با خطر رد حاد پیوند کلیه میباشد. در این مطالعه مورد-شاهدی 224 فرد سالم به عنوان گروه کنترل و 222 نفر بیماران پیوند کلیه شرکت داشتند. از روش PCR-RFLP جهت تعیین ژنوتیپ چند شکلیهای ژنتیکی استفاده کردیم. با توجه به نتایج بدست آمده ارتباط معنیداری بین فراوانی ژنوتیپها و آللهای ژن NQO1 در دو جمعیت سالم و بیماران پیوندی مشاهده نشد درنتیجه میتواند حاکی از این باشد که فراوانی ژنوتیپی و آللی ژن NQO1 در بروز بیماریهای کلیوی منجر به پیوند کلیه نقشی ندارد. در مورد ژن CAT از مقایسه ژنوتیپهای ژن کاتالاز در دو جمعیت سالم و بیمار اختلاف معنیدار فقط در ژنوتیپ CT این ژن مشاهده شد که این عامل میتواند در آسیبهای کلیوی که سبب نارسایی شدید کلیه و در نهایت منجر به پیوند میگردد نقش داشته باشد. (51/1=OR، 25/2=95%CI، 043/0=P) همچنین مقایسه فراوانی ژنوتیپی و آللی این دو ژن بین دو گروه بیماران با رد حاد و فاقد رد حاد پیوند انجام شد که در ژن CAT هیچ ارتباط معنیداری مشاهده نشد. (05/0C262 پروموتر ژن کاتالاز و ارتباط آن با نوروپاتی دیابتی نوع 1 در روسیه انجام شد، نتایج نشان داد که آللT 262- در ژن کاتالاز علیه توسعه سریع بیماری نوروپاتی دیابتی نوع1 نقش حفاظتی دارد. (Chistiako DA et al,2006)
در مطالعهای که توسط Chang Dong و همکارانش در سال 2012 در ارتباط با پلی مورفیسم CAT -21 AT با سرطان کولورکتال انجام شد، تفاوت معنیداری بین ژنوتیپهای ژن CAT و همچنین فعالیت آنزیمی پایین تر در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال نسبت به گروه کنترل مشاهده شد. فعالیت کم آنزیم CAT با افزایش ریسک ابتلا به سرطان کولورکتال در ارتباط است، با این حال، هیچ مدرکی در حمایت از ارتباط پلی-مورفیسم CAT -21 AT با خطر ابتلا به سرطان کولورکتال مشاهده نشد. (Chang D et al, 2012)
مطالعهای در سال 2006 توسط Mak و همکارانش در هنگ کنگ چین بر روی بیماران مبتلا به آسم و ارتباط آن با پلی مورفیسم CAT C-262T صورت گرفت که نشان داد، آلل T در جمعیت غیر سیگاری، در برابر بیماری آسم نقش حفاظتی دارد. (Mak et al, 2006)
مطالعهای در سال 2005 توسط Zhou و همکارانش بر روی دو SNP در پروموتر ژن کاتالاز و ارتباط آن با فشار خون بالا در سفیدپوستان و آمریکاییهای آفریقایی تبار انجام شد. اطلاعات بدست آمده نشان داد که تغییرات ژنتیکی در منطقه پروموتر ژن کاتالاز با استعداد ابتلا به فشار خون بالا در ارتباط است. (Zhou XF et al, 2005)
2.2- مطالعات انجام شده بر روی ژن NQO1
مطالعهای درسال 2003 توسط Lin Pو همکارانش در ارتباط با بررسی سه پلی مورفیسم ژنتیکی در ژنهای NQO1، گلوتاتیون S – ترانسفراز و سوپراکسیددیسموتاز با خطر ابتلا به سرطان ریه در تایوان انجام شد، نشان داد که به طور کلی پلی مورفیسم NQO1 و Mn-SOD با خطر ابتلا به سرطان ریه در ارتباط نیست. افراد حامل آلل نوع GSTP1 در معرض خطر بالای سرطان سلولهای سنگفرشی ریه هستند. با در نظر گرفتن عوامل خطری چون وضعیت سیگار کشیدن، جنسیت و نوع بافت بر روی این پلی مورفیسمها دیدند که نوع وحشی ژن NQO1 با سرطان ریه در افراد سیگاری همراه است. (Lin P er at,2003)
متا آنالیزی در سال 2013 توسط Zhu CL و همکارانش در رابطه با پلی مورفیسم C609T ژن NQO1 با سرطان دستگاه گوارش 9(DTC) انجام شد که به طور کلی از لحاظ آماری ارتباط معنی داری بین پلی مورفیسم این ژن وخطر DTC وجود دارد. (Zhu CL et al, 2013)
در سال 2013 توسط Hu Yanlig و همکارانش متا آنالیزی در ارتباط با بررسی پلی مورفیسم C609T ژن NQO1 و خطر ابتلا به سرطان مری انجام شد که نتایج بدست آمده نشان داد که ارتباط معنیداری بین ژنوتیپ مغلوب (TT) C609T، NQO1 و سرطان مری وجود دارد. (Yanlig H et al, 2013)
در مطالعهای که توسط Pandith A و همکارانش در سال 2011 در جمعیت کشمیری بر روی ارتباط بین چند شکلی ژنتیکی C609T ژن NQO1 و سرطان مثانه انجام شد، نشان داد که آلل T خطر ابتلا به سرطان مثانه را افزایش میدهد. (Pandith A et al, 2011)
مطالعهای دیگر در سال 2011 توسط Stavropoulou C و همکارانش در ارتباط با چند شکلی C609T ژن NQO1 و خطر ابتلا به بیماری های آلزایمر و پارکینسون انجام گرفت که در آن آلل T خطر ابتلا به این بیماری ها را افزایش میداد. (Stavropoulou C et al, 2011)
مطالعهای در سال 2013 توسط Liu و همکارانش در بررسی ارتباط پلی مورفیسم عملکردی NQO1 C609T و خطر ابتلا به سرطان سلولهای کبدی در جمعیت چین انجام شد. نتایج نشان داد در افرادی که ژنوتیپ TT دارند در مقایسه با افراد دارای ژنوتیپ CC به طور قابل توجهی خطر ابتلا به سرطان سلولهای کبدی افزایش مییابد. (Liu F et al, 2013)
متا آنالیزی در سال 2012 توسط Zhang و همکارانش در رابطه با پلی مورفیسم NQO1 C609T و خطر ابتلا به سرطان معده در آسیاییها انجام شد. نتایج حاصل از مقایسه آلل T و آلل C این ژن نشان داد که در افراد دارای آلل T نسبت به افراد دارای آلل C، به طور قابل توجهی شانس ابتلا به سرطان معده افزایش مییابد. (Zhang Y et al, 2012)
3.2- مطالعات پیشین انجام شده در خصوص پیوند کلیه
مطالعهای در سال 2011 توسط Amanda Crawford و همکارانش بر روی فعالیت آنزیمهای گلوتاتیون پراکسیداز، سوپراکسیددیسموتاز و کاتالاز و پیشرفت بیماری مزمن کلیوی CKD)) انجام شد. SNPهای مورد بررسی شامل: تبدیل اسید آمینه لوسین به پرولین(CT) در موقعیت 197 ژن GPX1، تغییر اسید آمینه آلانین به والین (CT) در موقعیت 16 ژن SOD و C-262T در ژن کاتالاز بود.بررسیهای انجام شده نشان داد که SNPهای مورد مطالعه در ژن GPX1 و ژن کاتالاز با پیشرفت بیماری مزمن کلیوی ارتباطی ندارد اما در بیماران CKD که در ژن SOD دارای ژنوتیپهای Ala/Val و Val/Valهستند نسبت به افرادی که دارای ژنوتیپ Ala/Ala هستندکاهش بیشتری در عملکرد کلیه شان نشان میدهند.
(Crawford A et al, 2011)
مطالعهای توسط Singh و همکارانش در سال 2009 در شما هندوستان بر روی ارتباط بین دو ژن GSTM1 و GSTP1 و رد حاد پیوند کلیه انجام گرفت که نشان داد چند شکلیهای این دو ژن رابطه شدیدی با DGF و رد حاد پیوند دارد. (Singh R et al, 2009)
مطالعهای در سال 2013 توسط Guo Y و همکارانش بر روی پلی مورفیسم ژن CTLA4 و بروز عفونت پس از پیوند کلیه در دریافت کنندههای چینی انجام شد که در آن هیچ ارتباطی بین SNP های ژن CTLA
(- 1772 TC, +49 AG,+6230 GA) و عفونتهای باکتریایی پس از پیوند یافت نشد.
(Guo Y et al, 2013)
مطالعهای در سال 2008 توسط Pagliuso و همکارانش بر روی چند شکلیهای ژنهای GSTM1 و GSTT1 با پیشرفت بیماریهای مزمن کلیوی در برزیل انجام شد که نشان داد ژنوتیپهای null این دو ژن هیچ گونه ارتباطی با پیشرفت این بیماری ندارد. (Pagliuso RG et al, 2008)
فصل سوم
مواد و روش ها
1.3- نمونه گیری
در این طرح، مطالعه بر روی 222 نفر از بیماران پیوند کلیه در مرکز پیوند بیمارستان نمازی شیراز طی سالهای 91_1390 انجام شد که از این تعداد 144 نمونه خون کامل و 78 نمونه بافیکت بود. DNA را از نمونههای خون به روش جوشاندن و از نمونههای بافیکت با استفاده از کیت DNP متعلق به شرکت سیناژن استخراج کردیم. نمونههای کنترل نیز به تعداد 224 نمونه در این مطالعه وارد گردید. در نهایت یک مطالعه مورد-شاهدی بین افراد سالم و بیماران پیوند کلیه و یک مطالعه کوهورت بین بیماران پیوند دارای رد حاد و فاقد رد حاد انجام شد. جدول 1.3 مشخصات این بیماران را نشان میدهد. در این مطالعه رد حاد پیوند به افرادی اطلاق میگردد که در طول 6 ماه اول پیوند با بیوپسی (نمونه برداری از بافت) رد حاد آن ها تایید شدهاست.
جدول 1.3:
مشخصات
سالم
بیماران پیوند کلیه
تعداد کل
میانگین سن
224
14/15±49/40
222
54/14±68/41
2.3- وسایل مورد نیاز
وسایل استفاده شده در این پروژه شامل:
سمپلر(Brand, Socorex)، ترازو، میکرو سانتریفیوژ (Hettich)، ورتکس (Scientific industries INC)، اتوکلاو (ریحان طب)، مایکروفر (بوتان)، دستگاه ترموسایکلر (Techne)، Hot plate(Techne)،Rotator (پدیده نوژن پارس)، PH-meter(Metrohm)، Electrophoresis(تانک الکتروفورز و منبع تغذیه جریان الکتریکی پایاپژوهش)، دستگاه Gel documentation(UvitecCambridge).
3.3- محلولهای استفاده شده جهت استخراج DNA از نمونه خون کامل
محلولهای استفاده شده شامل:
NaOH (50 میلی مولار)، TrisHCl (1 مولار)، محلول NH4Cl (170 میلی مولار)، محلول NaCl-EDTA (10 میلی مولار) می باشد که از طریق روش گفته شده در کتاب Molecular Cloning: A Laboratory Manual تهیه شدند. (Green MR et al, 2012)
4.3- محلولهای استفاده شده جهت استخراج DNA از نمونه بافی کت
پروتئاز mg/ml 20 (proteinase K)، Lysis Solution، Wash Buffer (Ethanol Base)
Precipitation Solution(Isoprppanole Base)،Solvent Buffer
5.3- مواد لازم جهت انجام PCR
Taq DNA Polymerase (سیناژن)، dNTPs (سیناژن)، MgCl2 (سیناژن)، بافر 10x(10x buffer) مخصوص PCR(سیناژن) و پرایمر های رفت و برگشت ژن CAT و NQO1 (سیناژن)
6.3- مواد لازم جهت انجام الکتروفورز
بافرTBE، محلول اتیدیوم بروماید (x1000)، Tris Base (سیناژن)، Boric acid (Merck)، EDTA (Merck) 6xloading buffer (سیناژن)، Agarose(Invitrogen)، 100bp DNA ladder

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *