منبع پایان نامه درباره یژگیهای شخصیتی

منبع پایان نامه درباره یژگیهای شخصیتی
فوریه 6, 2019 No Comments پایان نامه های روانشناسی مدیر سایت

).

اعتیاد به اینترنت میتواند مشکلات جدی تحصیلی برای مخاطبان ایجاد کند و اگر استفادهکنندگان از اینترنت نتوانند به مدت یک ماه دوری از اینترنت را تحمل کنند در معرض خطر اینترنتی قرار دارند و متأسفانه ما شاهد افزایش این پدیده در میان دانشآموزان هستیم، به طوری که بعضی از دانشآموزان شب را تا صبح با اینترنت میگذرانند و تمام مدت صبح را خواب هستند و این مسئله عواقب زیادی را به دنبال دارد. ممکن است اعتیاد به اینترنت مانند سایر موارد اعتیاد آثار جسمی به دنبال نداشته باشد ولی مشکلات اجتماعی که این معضل درپی دارد به وضوح آن را به موازات دیگر موارد اعتیاد قرار میدهد (غفاری، 1385).
روانشناسان معتقدند هر رفتاری که فرد از خود نشان میدهد تحت تأثیر عوامل محیطی، عاطفی و شخصیتی میباشد، که مقصود از عوامل شخصیتی در واقع همان ویژگیهای شخصیتی است (رشید، 1387).
ویژگیهای شخصیتی بیانگر آن دسته از ویژگیهای هر فرد یا افراد است که شامل الگوهای ثابت فکری، عاطفی و رفتاری آنهاست (کدیور، 1383).
تعاملات اجتماعی امروزه از اهمیت ویژهای برخوردار است. همچنین نظر به اهمیت مطالعه شخصیت و نقش آن در شناخت رفتار، طبیعی است تصور کنیم در سراسر تاریخ روانشناسی جایگاه ویژهای به شخصیت داده شده است. بررسی وجود رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و تعاملات اجتماعی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.
بیان مسئله
همزمان با دسترسی روز افزون و گسترده مردم به اینترنت شاهد نوعی وابستگی در کودکان و نوجوانان هستیم. همانند تمامی انواع دیگر اعتیاد، اعتیاد به اینترنت با علائمی همچون اضطراب، افسردگی، کم خلقی، بیقراری، تفکر های وسواسی، کناره‌گیری، اختلالات عاطفی، و از هم گسیختگی روابط اجتماعی همراه است.از طرفی در عین حال که روابط افراد (به ویژه کودکان و نوجوانان) در جهان مجازی افزایش می‌یابد، در مقابل از روابط آنها در جهان واقعی کاسته می‌شود و احتمال افت عملکرد آموزشی آنان نیز می‌رود (سامسون و کین، 2005، به نقل از غفاری، 1385).
بسیاری از مواقع پیش میآید که کودکان و نوجوانان شیوه عملکرد بزرگترها را درک نکرده اما به محض اعتراض، نافرمانی یا عصیان با تنبیه و سرکوب روبهرو میشوند و این باعث شده آنان به سمت محرکها، مخدرها و جانشینها روند تا تشویش خود را کاهش دهند. به هر حال پدیده اعتیاد به اینترنت همزمان با افزایش دسترسی روزانه مردم به منابع روی خط شایعتر میشود. شبکه جهانی (وب) سرگرمکننده، اطلاعدهنده و مفید است. اما برای بسیاری از افرادی که در آن معتادند نوع این استفاده در حال تبدیل شدن به آسیبها و نابهنجاریهای روانی و رفتاری است. اما در ایران مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه هنوز مطالعات و تحقیقات در حوزه اعتیاد به اینترنت و عوامل پدیدآورنده یا مستعدکننده آن در ابتدای مسیر قرار دارد و نیاز به پژوهشهای گسترده و کاربردی در این زمینه به ویژه روی افراد و گروههایی که در معرض خطر بیشتری قرار دارند، کاملاً احساس میگردد. بنابراین، آن چه مهم و اساسی است بررسی عوامل مرتبط با بروز این اعتیاد در بین گروه های در معرض خطر است. این که چه عواملی باعث میشود تعداد ساعات استفاده از اینترنت در برخی افراد روز به روز افزایش یابد و درنتیجه مشکلات تحصیلی را به دنبال داشته باشد؟ این که چرا برخی افراد قادر به کنترل کردن میزان زمان استفاده خود از اینترنت نیستند؟ چه عواملی باعث میشود که برخی افراد نسبت به برخی دیگر گرایش بیشتری به اینترنت داشته باشند؟
اینترنت کدام یک از نیازهای این افراد را برآورده میسازد؟ آیا این نیازها آن قدر اساسی هستند که فرد حاضر میشود به جای پرداختن به امور تحصیلی ، زمان خود را صرف اینترنت نماید؟ علت این علاقه و وابستگی شدید چه میتواند باشد؟ چه زمینههایی میتواند برخی از افراد را مستعدتر سازد؟ این زمینه ها محیطی است یا به خود فرد برمیگردد؟ آیا برخی افراد با داشتن برخی ویژگیها، میتواند برای این وابستگی آمادهتر و مستعدتر باشند؟
از طرف دیگر روان‌شناسان معتقدند هر رفتاری که فرد از خود نشان می‌دهد تحت تأثیر عوامل بسیاری همچون عوامل محیطی، عاطفی و شخصیتی می‌باشد. مقصود از عوامل شخصیتی در واقع همان ویژگی‌ های شخصیتی است که می‌تواند یک فرد را مستعد بروز یک سری از رفتارها نماید ، در صورتی که ممکن است آن فرد با ویژگی‌های شخصیتی متفاوتی دست به چنین رفتارهایی نزند. بنابراین عوامل شخصیتی یکی از مهم‌ترین عواملی است که قادر است که در شناخت پیچیدگی‌های رفتار انسان در موقعیت‌های مختلف کمک شایان توجهی نماید و از این رو نمی‌بایست از چشم محققان دور بماند.
مک کری و کوستا از بین تمام عوامل و ویژگی‌های شخصیتی ، پنج عامل شخصیتی اصلی را شناسایی نموده اند که شامل روان رنجور خویی ، برون گرایی ، گشودگی نسبت به تجربه ، سازش پذیری و وظیفه شناسی است و معتقدند که ویژگی‌های شخصیت را می‌توان براساس این پنج عامل شامل روان رنجور خویی ،برون گرایی ، گشودگی نسبت به تجربه، سازش پذیری و وظیفه شناسی دسته‌بندی نمود. براساس این رویکرد در این پژوهش سعی بر آن است که این پنج عامل در قشر کودکان استفاده کننده از اینترنت بررسی کنیم.
بنابراین، در این پژوهش محقق به دنبال فراهم کردن پاسخی علمی به این سؤالات پژوهشی است:
با عنایت به این که افراد دارای ویژگیهای شخصیتی روانرنجورخویی، افرادی هستند که به طور کلی نگران و مستعد اضطراب و به طور خفیف مستعد افسردگی میباشند. آیا بین دانشآموزان معتاد به اینترنت و عادی از نظر این ویژگی شخصیتی تفاوت وجود دارد؟
افراد دارای ویژگیهای شخصیتی گشودگی به تجربه، افرادی هستند که نسبت به تجربیات جدید در دنیای اطرافشان باز و گشاده هستند. آیا بین دانشآموزان معتاد به اینترنت و عادی از نظر این ویژگی شخصیتی تفاوت وجود دارد؟
افراد دارای ویژگیهای شخصیتی برونگرایی، افرادی هستند که اغلب به مهمانیها و مکانهای پر سروصدا میروند، شور و هیجان و تحریک زیادی دارند و مهربان و خونگرم هستند. آیا بین دانشآموزان معتاد به اینترنت و عادی از نظر این ویژگی شخصیتی تفاوت وجود دارد؟
افراد دارای ویژگیهای شخصیتی سازشپذیری، افرادی هستند که زود به دیگران اعتماد میکنند و ساده و بیریا هستند. زود با دیگران به توافق میرسند و از این که کاری برای دیگران انجام دهند خوشحال میشوند. آیا بین دانشآموزان معتاد به اینترنت و عادی از نظر این ویژگی شخصیتی تفاوت وجود دارد؟
افراد دارای ویژگیهای شخصیتی وظیفهشناسی، افرادی کارآمد و باکفایت هستند. همچنین تصمیمگیریهای معقول و منطقی دارند. دقیق، مرتب و پاکیزه هستند و کارهایی را که شروع میکنند به نحو احسن به پایان میرسانند. آیا بین دانشآموزان معتاد به اینترنت و عادی از نظر این ویژگی شخصیتی تفاوت وجود دارد؟
انسان موجودی اجتماعی است و ادامه زندگی به صورت انفرادی برای او تقریباً غیرممکن است. به محض تولد و با دریافت نخستین احساس در رابطه با دیگران قرار میگیرد. در این که انسان موجودی اجتماعی است، تردیدی وجود ندارد. بدون تردید میتوان، حیاط بشر را محصول یک رابطه اجتماعی تلقی کرد. اساساً سرشت انسان با زندگی جمعی عجین گشته و ضرورت آن با حیات او، گره خورده است. بدین سبب است که زیستن در کنار همنوعان میتواند، آرامش و راحتی ما را فراهم آورد. کمک و لطف آنها نقش به سزایی، در تأمین سلامت و نیازمندیهایمان ایفا میکند. وجود اطرافیان به ویژه آنهایی که دوستشان داریم به زندگی ما معنی میبخشد. به طور معمول، هر فرد انسانی در خانواده که نخستین گروه اولیه است چشم میگشاید و به وسیله آموزشهای مستقیم و غیرمستقیمی که از گروه های مختلف اجتماعی دریافت میکند، ارزشها، رفتارها و ملاکهای مورد پذیرش جامعه و فرهنگ خود را فرا میگیرد (عزیزی، 1386).
برخی نظریهپردازان معتقدند که یکی از رازهای موفقیت انسانها برقراری ارتباط موثر با دیگران است به میزانی که انسان بتواند در تعاملات اجتماعی خود با دیگران، ارتباطی موثر و سازنده برقرار نماید، به همان میزان بر ضریب موفقیت خود افزوده است. شاید بتوان گفت یکی از راهکارهای اساسی و مهم برای رسیدن به خوشبختی را برقراری ارتباط موثر دانست. متخصصان علوم رفتاری دریافتهاند که یکی از نیازهای اساسی انسان نیاز به محبت، عاطفه، توجه و مهربانی است. بر همین مبنا انسان به طور غریزی جهت ارضای این نیاز طبیعی تمایل به ارتباط با دیگران دارد و دوستی و برقراری ارتباط با همنوعان حد اعلای آن میباشد. برقراری ارتباط دوستانه با دیگران دارای کارکردهای مفیدی است (مختاری دوست، 1386).
تغییر، ثابتترین رکن جوامع انسانی است. امکانات و شرایط اجتماعی نیز متناسب با این تغییرات متحول میشوند. هر تغییری در پی نیازی میآید و نیازها نیز در پی تغییرات متحول شده و انسان را در مقابل نیازهای دیگری قرار میدهند. این تغییر و تحولات روندی متعادل و متکامل را در پیش میگیرند به نحوی که انسان حاضر، متأثر از تغییر و تحولات اجتماعی، به انسانی بدل شده است که بدون شک نیازهای او، به ویژه نیازهای اجتماعی و به تبع آن پارهای از نیازهای فردی بسیار متفاوت از نیازهای انسان چند دهه گذشته است. یکی از معضلات امروز جامعه بشری، عدم تحرک کافی و ضعف روابط اجتماعی است که خلاف فطرت وجود هر انسانی است. فرآیند اجتماعی شدن، از مهمترین مولفه های رشد و یکی از زیربناییترین محورهای رشد شخصیت است. بیشتر تلاشها و فعالیتهای روزمره انسان به منظور دستیابی به بهزیستی و رشد و کمال خود و همنوعانش میباشد. برای نیل به این اهداف اولین قدم کسب مهارتها و کفایتهایی است که او را مستقل میسازد و نیز ارائه رفتارهای مناسب در زمان و وضعیت معین و ایجاد روابط سالم و سازگاری با دیگران بستگی به مهارتها و کفایتهای اجتماعی او دارد و به همین جهت، بررسی مهارتهای ارتباطی و ارزیابی رشد اجتماعی و پذیرش اجتماعی امری ضروریست.
لذا پژوهش حاضر به بررسی و مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و تعاملات اجتماعی کودکان ابتدایی معتاد به اینترنت و عادی در مدارس ابتدایی منطقه 5 تهران می پردازد.
اهمیت و ضرورت پژوهش
در بررسی‌های صورت گرفته در مدارس و نظام آموزشی، آنچه کمتر مورد اهمیت واقع شده است ، توجه به تأثیر استفاده از اینترنت بر شیوه‌های مبتنی بر تعاملات اجتماعی و ویژگی های شخصیتی دانش آموزان است . به عنوان مثال تعامل اجتماعی میان اعضاء کلاس در ایجاد شرایطی است که موجب رویارویی دانش آموز با موقعیت‌های مختلف و مسئله‌های متفاوت و به تبع آن، یادگیری نحوه ی یافتن راه حل برای این مسائل می‌شود. و نیز از آنجا که اینترنت پدیده‌ای نو در جامعه ما محسوب می‌شود و هر پدیده‌ای بنا به ویژگی‌های خاص خود و شرایط زمانی کارکرد ها و کژ کارکرد های فراوانی دارد اما مطالعه دقیق در این زمینه یا نبوده و یا اگر هم بوده بسیار ناچیز بوده، و به اراده نظریات صاحب نظران امر و آمار و ارقام مربوط به گسترش استفاده از اینترنت اکتفا شده است . توجه به استفاده از اینترنت و رابطه‌ی آن با ویژگی‌های شخصیتی و تعاملات اجتماعی کودکان موضوعی جدید بوده و کمتر به آن پرداخته شده است. از این رو محقق بر خود فرض دانست تا به بررسی و مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و تعاملات اجتماعی کودکان معتاد به اینترنت و عادی بپردازد.
آمارها در ایران نشان میدهد که تعداد کاربران اینترنت در کشور در سال 1389 بیش از 6 میلیون نفر بوده است. به گزارش بخش خبر سایت اخبار فناوری اطلاعات در ایران (1393)، تعداد کاربران اینترنت در چهار سال اخیر 5/2 برابر شده است و این تعداد روز به روز در حال افزایش است. این در حالی است که تعداد مطالعات صورت گرفته در این زمینه از تعداد انگشتان دست هم تجاوز نمیکند. بنابراین، لزوم و اهمیت بررسی و پژوهشهای گسترده در این زمینه با مدنظر قرار دادن شیوع روزافزون این فناوری و مشکلات ناشی از آن کاملاً احساس میشود.
با توجه به صدمات و خسارات جبرانناپذیری که پدیده اعتیاد به اینترنت به دنبال دارد و از آن جایی که اقدامات تغییر رفتار در سطح فردی و اجتماعی طولانیمدت و پرهزینه است، به نظر میرسد پیشگیری بهترین رویکرد برای کاهش این گونه رفتارهای تهدیدکننده سلامت در سطح جامعه باشد. از این رو برنامهها و اهداف آموزشی و پیشگیرانه در رابطه با اعتیاد به اینترنت کودکان و نوجوانان مورد توجه بسیاری از پژوهشگران اجتماعی قرار گرفته است و بدین منظور بسیار حائز اهمیت است که بتوان آنهایی که در معرض بیشترین خطر درگیری در این گونه رفتارها و یا اختلالات هستند را شناسایی نمود.

با وجود آن که نمیتوان از نظر دور داشت که استفاده از اینترنت در دنیای امروز یک ضرورت است، اما این ابزار میتواند علاوه بر به کارگیری درست و بجا ، به صورت نادرست و نابجا مورد استفاده قرار گیرد و شرایطی را فراهم آورد که ترک آن مشکلاتی را برای کاربر به وجود آورد. چگونگی استفاده میتواند به ویژگیهای شناختی، عاطفی، هویتی و شخصیتی کاربر مرتبط باشد. مطالعات فراوانی در حوزه اعتیاد به اینترنت در سایر کشورهای جهان صورت گرفته و عوامل بسیاری را نیز در ظهور این اختلال شناسایی کردهاند اما به منظور برنامه ریزی مبتنی بر پژوهش در هر جامعهای، توجه به تفاوتهای فرهنگی و اجتماعی ضروری است. به عبارت دیگر با تکیه بر نتایج مطالعات خارجی نمیتوان به کارآمدی مداخلات پیشگیرانه امیدوار بود، لذا پژوهش حاضر به این مهم کمک خواهد کرد.
تعیین ارتباط بین ویژگیهای شخصیتی با اعتیاد به اینترنت که از اهداف این پژوهش است، در صورت معناداری، دانشی را در اختیار مشاوران، مسئولان و خانواده ها قرار میدهد که بر امر استفاده از اینترنت توسط کودکان و نوجوانان نظارت داشته باشد، در کنار برخی عوامل زمینهساز، ویژگیهای شخصیتی آنها را نیز مورد بررسی قرار دهند، با شناسایی دقیق و طبقهبندی علمی کودکان و نوجوانانی که مبتلا به اینترنت بوده و یا در معرض ابتلا به آن قرار دارند، مداخلات پیشگیرانه و یا درمانی، بیشتر بر این حوزه متمرکز کنند و از سرگردانی منابع در مسیرهای نادرست، طولانیمدت و یا ناکارآمد جلوگیری نمایند و بر اساس نوع ویژگی شخصیتی برای میزان و چگونگی استفاده از اینترنت برنامه ریزی نمایند. و نظارت مستمر را اعمال کنند، همچنین میتواند راهگشای برنامههای مداخلهای در این گروه بوده و در جهت تقویت هرچه بیشتر عوامل محافظتکننده و برطرف ساختن عوامل خطر به کار گرفته شوند. بنابراین آگاهی از ارتباط بین ویژگیهای شخصیتی با اعتیاد به اینترنت هم برای درمان و هم برای پیشگیری میتواند مفید باشد.
از این رو جا دارد که با انجام تحقیقاتی وسیع در حوزه روانشناسی و جامعهشناسی اینترنت، با ارائه مباحثی که در جوامع پیشرفته مهم و حیاتی قلمداد میشوند، جامعه را از آفتهای واقعی آن مطلع ساخته، در صورت امکان از بروز برخی از مشکلات پیشگیری کنیم.
اهداف تحقیق
1-شناخت تفاوت بین ویژگی شخصیتی روان رنجور خویی دو گروه کودکان ابتدایی معتاد به اینترنت و کودکان عادی

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-شناخت تفاوت بین ویژگی شخصیتی برون گرایی دو گروه کودکان ابتدایی معتاد به اینترنت و کودکان عادی
3-شناخت تفاوت بین ویژگی شخصیتی گشودگی نسبت به تجربه دو گروه کودکان ابتدایی معتاد به اینترنت و کودکان عادی
4-شناخت تفاوت بین ویژگی شخصیتی سازش پذیری دو گروه کودکان ابتدایی معتاد به اینترنت و کودکان عادی
5-شناخت تفاوت بین ویژگی شخصیتی وظیفه شناسی دو گروه کودکان ابتدایی معتاد به اینترنت و کودکان عادی
6-شناخت تفاوت بین تعاملات اجتماعی دو گروه کودکان ابتدایی معتاد به اینترنت و کودکان عادی
فرضیه های پژوهش
1- بین دانش آموزان معتاد به اینترنت و عادی از نظر ویژگی شخصیتی روانرنجورخویی تفاوت وجود دارد.
2- بین دانش آموزان معتاد به اینترنت و عادی از نظر ویژگی شخصیتی برونگرایی تفاوت وجود دارد.
3- بین دانش آموزان معتاد به اینترنت و عادی از نظر ویژگی شخصیتی گشودگی نسبت به تجربه تفاوت وجود دارد.
4- بین دانش آموزان معتاد به اینترنت و

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *