مقدمه ۳
بیان مساله ۴
اهمیت وضرورت ۶
اهداف پژوهش ۹
فرضیه های پژوهش ۹
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ۹

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
مقدمه ۱۳
عملکرد تحصیلی ۱۳
انگیزه ۱۳
انگیزه پیشرفت ۱۴
انگیزه تحصیلی ۱۵
پیشرفت تحصیلی ۱۵
عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی ۱۹
روش تدریس ۲۱
عوامل موثر بر تدریس ۲۱
روش تدریس سنتی ۲۲
روش تدریس فعال ۲۲
مقایسه روش سنتی و فعال ۲۳
دیدگاه ساخت گرا ۲۵
ساخت گرایی چیست؟ ۲۶
اصول روش تدریس ساخت گرایی ۲۶
هدف روش تدریس ساخت گرایی ۲۸
مفاهیم اساسی روش تدریس ساخت گرایی ۲۸
مفهوم ساخت ۲۹
مفهوم دانش سازی یا ساخت دانش ۲۹
مفهوم واقعیت ۲۹
مراحل اجرایی روش تدریس ساخت گرایی ۲۹

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نکات اساسی الگوی تدریس ۵E 30
محاسن ومحدودیت های استفاده از روش ساخت گرا ۳۱
مبانی نظری هوش معنوی ۳۳

تعریف هوش ۳۳
تعریف معنویت ۳۴
همپوشی بین معنویت و مذهب ۳۴
دیدگاه های روانشناسانه به معنویت ۳۵
فاکتورهای هوش از نظر گاردنر ۳۶
چهارچوب نظری هوش معنوی ۳۷
هوش معنوی از دیدگاه نسبی ۳۷
مقایسه هوش معنوی با هوش های دیگر ۳۸
مولفه های هوش معنوی ۳۹
سلامت روان ۳۸
دیدگاه های مربوط به سلامت روان ۴۱
سلامت روان و بیماری روانی ۴۳
خلاصه ای از تعریف بهداشت روانی بر اساس مکاتب مختلف روانشناسی ۴۴
نظریه های مربوط به سلامت روان ۴۴
سطح نیازهای بدنی ۴۷
نیازهای اجتماعی ۴۸
نیازهای فردی ۴۸
شخصیت سالم از دیدگاه فرانکل ۴۹
خصوصیات اشخاص سالم از دیدگاه فرانکل ۴۹
شخصیت سالم از دیدگاه پرلز ۵۰
خصوصیات انسان سالم از دیدگاه پرلز ۵۰
شخصیت سالم از دیدگاه یونگ ۵۱
انسان سالم از دیدگاه یونگ ۵۱
رابطه بین مثبت اندیشی و سلامت روانی از دیدگاه اسلام ۵۲
کارآمدی و سلامت روان ۵۲
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ۵۵
تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۵۶
جمع بندی ۵۸
فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه ۶۱
روش پژوهش ۶۱
جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه گیری ۶۱
ابزار گرداوری اطلاعات ۶۱
روش تجزیه و تحلیل داده ها ۶۴
ملاحظات اخلاقی ۶۵
فصل چهارم: یافته های پژوهش
یافته های توصیفی ۶۷
یافته های استنباطی ۶۸
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
خلاصه پژوهش ۷۴
بحث و نتیجه گیری ۷۴
محدودیت های پژوهشی ۷۸
پیشنهاد های تحقیق ۷۹
پیشنهادهای کاربردی ۷۹
پیشنهادهای پژوهشی ۷۹
منابع و ماخذ ۸۰
منابع لاتین(References) 87

پیوست
پرسشنامه هوش معنوی ۹۵
پرسشنامه سلامت روان ۹۸
بروندادهای SPSS 101
چکیده لاتین(Abstract) 108

فهرست جداول
عنوان صفحه
۳-۱- پایایی پرسشنامه هوش معنوی و ابعاد آن توسط اسفندیاری ۸۷
۴-۱- بررسی میانگین و انحراف استاندارد هوش معنوی و ابعاد آن ۹۴
۴-۲- بررسی میانگین و انحراف استاندارد سلامت روان و ابعاد آن ۹۵
۴-۳- بررسی میانگین و انحراف استاندارد عملکرد تحصیلی ۹۵
۴-۴- ضریب همبستگی بین سلامت روان و هوش معنوی با عملکرد تحصیلی ۹۶
۴-۵- ضریب همبستگی بین ابعاد سلامت روان با عملکرد تحصیلی ۹۷
۴-۶- ضریب همبستگی بین ابعاد هوش معنوی با عملکرد تحصیلی ۹۸
۴-۷- جدول مشخصه های آماری رگرسیون بین ابعاد سلامت روان و عملکرد تحصیلی ۹۹
۴-۸- جدول مشخصه های آماری رگرسیون بین ابعاد هوش معنوی و عملکرد تحصیلی ۱۰۰
۴-۹- جدول مشخصه های آماری رگرسیون بین هوش معنوی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی ۱۰۱

چکیده
تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه هوش معنوی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان بوده است. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان پسر هنرستان های شهر مرودشت که تعداد آنها در سال ۱۳۹۳ برابر با ۱۸۰۰ بوده و نمونه آماری بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای ۱۵۰ نفر انتخاب شدند. روش تحقیق از نوع همبستگی می باشد و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه هوش معنوی بدیع و همکاران (۱۳۸۹) و سلامت روان(GHQ-28) گلدنبرگ (۱۹۷۲) و برای سنجش عملکرد تحصیلی از نمره معدل سه ماهه اول سال تحصیلی دانش آموزان استفاده شد و هر دو پرسشنامه از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار هستند. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از ضریب همبستگی پیرسون و روش تحلیل رگرسیون به روش گام به گام استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که بین سلامت روان با عملکرد تحصیلی رابطه معکوس و معنادار و بین هوش معنوی با عملکرد تحصیلی رابطه مستیقم و معناداری وجود دارد. بین مولفه های نشانه های جسمانی، اضطراب و افسردگی با عملکرد تحصیلی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد و بین مولفه های تفکر کلی و بعد اعتقادی، و پرداختن به سجایای اخلاقی با عملکرد تحصیلی رابطه مستقیم و معناداری وجود داردمتغیر افسردگی نسبت به دیگر متغیرها پیش بینی کننده قوی تری برای عملکرد تحصیلی می باشد. متغیر تفکر کلی و بعد اعتقادی نسبت به دیگر متغیرها پیش بینی کننده قوی تری برای عملکرد تحصیلی می باشد. متغیر هوش معنوی نسبت به دیگر متغیر پیش بینی کننده قوی تری برای عملکرد تحصیلی می باشد.

کلید واژه ها: هوش معنوی،سلامت روان،عملکرد تحصیلی.

فصل اول
کلیات پژوهش

مقدمه
آموزش و پرورش زیر بنای توسعه اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هر جامعه ای است. یکی از بارزترین خصوصیات عصر حاضر، تحولات شگرف و مداومی است که در گستره علوم به چشم می خورد. این تغییرات در زمینه تعلیم و تربیت منجر به ایجاد دیدگاه ها و روش های نوینی گردیده است که نظام های آموزشی را به پرورش افراد مولد علم و تکنولوژی ترغیب می کند. بی تردید هیچ نظام آموزشی نمی تواند صد در صد به اهداف آموزشی خود برسد. ولی موفق بودن هر نظام آموزشی به نزدیک تر شدن هر چه بیشتر، به اهداف تعیین شده بستگی دارد. برای نزدیک تر شدن به اهداف نظام آموزشی، می بایست عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی را شناخت و تأثیر آن را افزایش دهد. بررسی عوامل موثر بر پیشرفت و ترقی جوامع پیشرفته نشان می دهد که همه این کشورها از آموزش و پرورش توانمند و کارآمد برخوردار بوده اند. یکی از آفت های آموزشی و پرورشی خانواده ها که هر ساله به میزان زیادی از امکانات، منابع و استعدادهای بالقوه انسانی و اقتصادی را تلف می کند و تأثیر غیر قابل جبرانی را در ابعاد مختلف به جای می گذارد پدیده افت تحصیلی است (مرتضوی زاده، ۱۳۸۲). آموزش و پرورش به عنوان یک نظام آموزشی در هر جامعه‌ای با صرف هزینه فراوان تعلیم و تربیت فرزندان واجب التعلیم آن جامعه را به عهده دارد. انتظار می رود که محصولات نهایی این سازمان در آینده از کارآیی و بهره وری کافی برخوردار باشند. یکی از عواملی که موثر بر عملکرد تحصیلی می باشد هوش معنوی است (الوانی، ۱۳۷۰). امروزه عوامل مختلفی بر روی عملکرد تحصیلی تاثیر می گذارد. در این تحقیق به دوعامل هوش معنوی و سلامت روان پرداخته می شود.
از انجایی که هوش معنوی یکی از نیاز های درونی انسان بوده و برخی از صاحبنظران، آن را متضمن بالاترین سطوح زمینه های رشد شناختی – اخلاقی و تلاش همواره آدمی برای معنا بخشیدن به زندگی و پاسخ به چرا های زندگی می دانند و هوش معنوی را به عنوان زیر بنای باورها،در زمینه های گوناگون به ویژه ارتقا و تامین سلامت روانی، شادکامی، رضایت، انگیزش بالا می دانند. پس توجه به هوش معنوی به عنوان یکی از عواملی که می تواند بر بهره وری کارکنان تاثیر بگذارد از اهمیت بالایی بر خوردار است هوش معنوی را به این صورت تعریف می کنند: هوشی که از طریق آن مسائل مربوط به معنا و ارزش های را حل می کنیم، هوشی که فعالیت ها و زندگی ما را در زمینه ای وسیع تر، غنی تر و معنادار قرار می دهد. هوشی که به ما کمک می کند بفهمیم کدام اقدامات یا کدام مسیر معنادار تر از دیگری است در متون علمی، هوش به عنوان یک مفهوم عمومی جهان شمول که با توانایی ادراکی ارتباط دارد، تعریف شده است این مفهوم، عموماً به توانایی یادگیری و تفکر مرتبط بوده و غالباً برای توصیف به کارگیری مهارتها و وقایع به کاررفته است.. افراد از نظر سطح هوش با هم متفاوتند که این تفاوت، ناشی از ترکیب متغیر فطری، وراثت و ویژگیهای اکتسابی آنهاست. پیشرفت صنعت و تکنولوژی، قدرت و ثروت را افزایش داده ولی امکان زندگی با آرامش وصلح و اطمینان را از انسان سلب کرده است. در حقیقت کیفیت فدای کمیت شده و اعتدال و تناسب کنار رفته و بیماری های عصبی-روانی و روان تنی جانشین آن شده است. بر اساس اعلام سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۱۰ در دنیا بیش از ۴۵۰ میلیون نفر از مردم از یک اختلال روحی روانی رنج می برند، هر ساله حدود ۲۰% از بزرگسالان یک مشکل بهداشت روانی را تجربه می کنند، نزدیک به یک میلیون نفر مرتکب خودکشی می شوند و از هر ۴ خانواده یک خانواده عضوی با اختلالات روانی دارند. سلامت روان برای مدت های زیادی در پشت پرده ای از انگ و تبعیض پنهان شده و اکنون پیشرفت علم بشر بستری برای بیان سلامت روان و پرداختن به آن را فراهم نموده است. از طرفی می دانیم که برای همه ی افراد سلامت روحی، جسمی و اجتماعی برای ساخت مسیر زندگی حیاتی است. همچنین ارتقاء آن در تمام دوران های زندگی لازم است.
بیان مساله:
یکی از اهداف و وظایف مهم آموزش و پرورش ایجاد زمینه برای رشد همه جانبه فرد و تربیت انسان های سالم، کارآمد و مسئول برای ایفای نقش در زندگی فردی و اجتماعی است. از آنجایی که دانش آموزان به عنوان رکن اساسی نظام آموزشی کشور، در دستیابی به اهداف نظام آموزشی نقش و جایگاه ویژه ای دارند، توجه به این قشر از جامعه از لحاظ آموزشی و تربیتی، باروری و شکوفایی هر چه بیشتر نظام آموزشی و تربیتی جامعه را موجب می گردد. با این وجود از کل دانش آموز انی که وارد سیستم آموزش و پرورش می شوند، تعداد کمی از آنها می توانند استعدادهای خود را شکوفا سازند و در این عرصه موفق گردند و به اصطلاح عملکرد تحصیلی خوبی از خود نشان دهند. یکی از عوامل بسیار مهم و اثرگذار در عملکرد تحصیلی دانش آموز ان عوامل روان شناختی آنان است و از جمله ویژگی های روان شناختی مهمی که عملکرد تحصیلی را تحت تأثیر قرار می دهد، هوش معنوی و سلامت روان است.
هوش معنوی به عنوان یکی از مفاهیم جدید هوش، در بردارنده نوعی سازگاری و رفتار حل مسئله است که بالاترین سطوح رشد را در حیطه های شناختی، اخلاقی، هیجانی، بین فردی و… شامل می شود و فرد را در جهت هماهنگی با پدیده های اطراف و دستیابی به یکپارچگی درونی و بیرونی یاری می نماید. این هوش به فرد دیدی کلی در مورد زندگی و همه تجارب و رویداد ها می دهد و او را قادر می سازد به چهارچوب بندی و تفسیر مجدد تجارب خود پرداخته، شناخت و معرفت خویش را عمق بخشد. (نادری،۱۳۸۹) از انجایی که هوش معنوی یکی از نیاز های درونی انسان بوده و برخی از صاحبنظران، آن را متضمن بالاترین سطوح زمینه های رشد شناختی – اخلاقی و تلاش همواره آدمی برای معنا بخشیدن به زندگی و پاسخ به چرا های زندگی می دانند و هوش معنوی را به عنوان زیر بنای باورها،در زمینه های گوناگون به ویژه ارتقا و تامین سلامت روانی، شادکامی، رضایت، انگیزش بالا می دانند.هوش معنوی را به این صورت تعریف می کنند: هوشی که از طریق آن مسائل مربوط به معنا و ارزش ها را حل می کنیم، هوشی که فعالیت ها و زندگی ما را در زمینه ای وسیع تر، غنی تر و معنادارتری قرار می دهد. هوشی که به ما کمک می کند بفهمیم کدام اقدامات یا کدام مسیر معنادار تر از دیگری است.
عوامل دیگر در این تحقیق سلامت روان است امروزه در سراسر جهان بر اهمیت سلامت روانی تأکید می شود و روز به روز با انجام تحقیقات وسیع و گوناگون اهمیت و نقش آن در زندگی فردی و اجتماعی آشکار تر می گردد، بطوریکه سال ۲۰۰۱ میلادی از طرف سازمان جهانی، تحت عنوان سال جهانی سلامت روانی اعلام گردید. سازمان مذکور در این سال شعار «غفلت بس است ، مراقبت کنیم» را جهت آشکار تر ساختن اهمیت موضوع مطرح نمود (سازمان بهداشت جهانی ۲۰۰۱ به نقل از اقاجانی ۱۳۸۱). این امر نشان می دهد که سلامت روانی موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد، یکی از دلایل اهمیت آن شیوع روز افزون ابتلاء به انواع اختلالات روانی است. در واقع عمده ترین هدف سلامت روانی پیشگیری است. به همین دلیل متخصصین سلامت روانی آموزش پیش گیرانه در سازمانها را مورد توجه بسیار قرار می دهند. سلامتی بخش اصلی یک زندگی شاد است و سازمانها نقش مهمی در آگاه ساختن کارکنان پیرامون مسائل بهداشتی، سلامتی و آموزش علوم زندگی به آنان دارند. راهکارهای فراشناختی در مدارس، زمینه درگیری را فراهم می آورد، سازندگی و خلاقیت را به اوج می رساند، پختگی و بلوغ فکری و مسئولیت پذیری اجتماعی را در افراد بالا می برد، حس اعتماد به نفس را در جهت یادگیری رفتارهای مثبت تقویت می کند، بنابراین توسعه دانش و توانایی های شناختی به رفتارهای مسئولانه فرد کمک می نماید، وازآنجایی که جوامع در حال پیشرفت، نیازمند افرادی مسئول و خودکفا است بنابراین انسان های امروز باید بیش از پیش مسئولیت زندگی و سرنوشت خود را بپذیرند وباید برای رسیدن به این هدف درسنین حساس نوجوانی سعی و برنامه ریزی دقیق شود بنابراین با توجه به بیان مساله مطرح شده محقق به بررسی ارتباط بین بین هوش معنوی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر هنرستانهای شهر مرودشت می پردازد؛ بنابراین با توجه به مطالب مطرح شده، محقق می خواهد بداند که آیا بین هوش معنوی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر هنرستانهای شهر مرودشت ارتباطی وجود دارد.
اهمیت و ضرورت
آموزش و پرورش آینده را تضمین کرده پیشرفت و توسعه در هر کشوری را تسریع می‌بخشد به بیان دیگر نظام آموزشی هر کشور تصویری از توانمندی‌های درونی و ذهنی و در واقع فلسفه حاکم بر آن کشور به شمار می‌آید. از یک سو استعدادها و توانمند‌های درونی افراد جامعه را شکوفا کرده و از سوی دیگری می‌تواند راه استقلال پیشرفت و توسعه در هر کشور را مهیا کند. بسیاری از اندیشمندان بزرگ مانند «فلیپ کومبز» راه موفقیت هر جامعه را توجه خاص به بخش آموزش و پرورش دانسته‌اند. به همین دلیل لازم است آموزش و پرورش به عنوان یک سرمایه‌گذاری ملی مورد توجه قرار گیرد و می‌تواند آن را یکی از با ارزش‌ترین سرمایه ی که بالفطره در وجود انسان‌ها ذخیره شده است و به بهره‌وری منجر می‌شود، به شمار آورد (عسکریان،۱۳۷۹). اﻣﺮوزه عملکرد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻈﺎمﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻋلاوه ﺑﺮ اﻳﻦ، عملکرد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻤﺎن، داﻧﺶآﻣﻮزان، واﻟﺪﻳﻦ، ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮدازان، و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، عملکرد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣلاکﻫﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺪل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻌﺮف ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲﻫﺎی ﻋﻠﻤﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ دﻧﻴﺎی ﻛﺎر و اﺷﺘﻐﺎل و ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎلاﺗﺮ اﺳﺖ. ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻫﻤﻴﻦ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮدازان ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎری از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ عملکرد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻛﺮده اﻧﺪ. که از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ عملکرد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻲﺗﻮان به ﻋﻮاﻣل روان شناسی اشاره کرد. با ورود معنویت به عرصه سازمان و مدیریت به عنوان چالش قرن بیست و یکم مدیران و رهبران سازمان‌ها به خصوص نهادهای آموزشی باید الزاماً با این پدیده نوپا دست و پنجه نرم کنند. هوش معنوی افراد را خلاق می کند چون به افراد کمک می کند قواعد را جایگزین کنند و با مرز ها بازی کنند. به ما توانایی تمیز و انتخاب می دهد. ما را سرشار از شفقت و ادراک می کند و به ما کمک می کند محدودیت ها را ببینیم. با این تفاسیر می توان بیان کرد که هر چه افراد از هوش معنوی بالایی بر خوردار باشند بهتر می توانند بهره ور و توانا باشند افرادی که دارای هوش معنوی بالایی هستند راحتر می توانند با استرس ها برخورد کنند، این افراد بیش از سایرین در بحران های روحی و مشکلات معنایی برای یاد گرفتن می یابند و از طریق این مشکلات رشد می کنند. افراد با هوش معنوی بالا دارای