پایان نامه روانشناسی : رگرسیون لجستیک-فایل تمام متن

مشخصات رساله/پایاننامه تحصیلی
عنوان:
بررسی عوامل مؤثر بر وضعیَت اشتغال فارغ التّحصیلان دانشگاهی ۳۴ – ۲۴ ساله استان کردستان
نام نویسنده: ابوبکر حسینزاده
نام استاد راهنما: دکتر حاتم حسینی
نام استاد مشاور: دکتر سعید عیسیزاده
دانشکده: اقتصاد و علوم اجتماعی گروه آموزشی: علوم اجتماعی
رشته تحصیلی: علوم اجتماعی گرایش تحصیلی: جامعه شناسی مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
تاریخ تصویب پروپوزال: ۲۹/۰۹/۱۳۹۲ تاریخ دفاع: ۲۹/۰۶/۱۳۹۳ تعداد صفحات: ۱۲۹

چکیده:

با افزایش ظرفیّت‌های آموزش عالی، عرضهی فارغ‌التّحصیلان دانشگاهی افزایش یافته و عدم تعادل میان عرضه و تقاضا، بروز پدیدهی بیکاری فارغ‌التّحصیلان دانشگاهی را فراهم ساخته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیّت اشتغال فارغالتّحصیلان آموزش عالی استان کردستان در سال ۱۳۸۵ و مطالعه‌ی عوامل مؤثّر بر آن صورت گرفته است. روش تحقیق اسنادی و تحلیل ثانویه است. جمعیّت آماری کلیهی فارغالتَحصیلان ۳۴-۲۴ ساله‌ی آموزش عالی استان کردستان بر اساس ۲۰ درصد داده های خام سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵ میباشد. نتایج حاکی از آن است که بیش‌تر افراد به ترتیب دارای مدرک کارشناسی و کاردانی میباشند. مردان بیش‌تر در رشته علوم اجتماعی، بازرگانی و حقوق (۹/۲۴ درصد) و زنان در رشته‌ علوم انسانی و هنر (۷/۲۱ درصد) فارغالتَحصیل شدهاند. این بررسی نشان داد که ۵۰ درصد فارغالتَحصیلان آموزش عالی استان کردستان مهاجرت طول عمر داشتهاند. فارغالتّحصیلان مرد بیش‌تر به دلیل کار و فارغالتَحصیلان زن به پیروی از خانواده طیّ ده سال قبل از انجام سرشماری مهاجرت داشتهاند. بیش از ۸۳ درصد فارغالتَحصیلانی که شاغل‌اند در بخش عمومی حضور دارند. به لحاظ وضع شغلی فارغالتَحصیلان مرد شرایط بهتری دارند. برای مثال، شمار مردان کارفرما بیش از ۳ برابر زنان است. همچنین، بیش‌ترین تعداد فارغالتَحصیلان مرد شاغل، در بخش آموزش و در اداره‌ی امور عمومی و تأمین اجتماعی اجباری حضور دارند، در حالی‌که بیش‌تر زنان فارغ‌التّحصیل در بخش‌های آموزش، بهداشت و مددکاری اجتماعی اشتغال دارند. نتایج نشان میدهد که وضعیّت اشتغال دانش‌آموختگان با عوامل جمعیّت‌شناختی (جنس، سن، وضعیّت زناشویی و مهاجرت طول عمر) و عوامل اجتماعی (سطح تحصیلات و رشته تحصیلی) رابطه دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که احتمال بیکاری فارغ‌التّحصیلان زن بیش‌تر از فارغالتّحصیلان مرد و فارغالتّحصیلان ۳۴- ۳۰ ساله کم‌‌تر از ۲۹- ۲۴ سالههاست. هم‌چنین، احتمال بیکاری فارغالتّحصیلانی که هرگز ازدواج نکردهاند، بیش‌تر از افراد همسردار، بی‌همسر بر اثر فوت و طلاق میباشد. بر حسب سطح تحصیلات، احتمال بیکاری زنانی که در سطح تحصیلات کارشناسی ارشد و بالاتر و کارشناسی هستند کم‌تر از زنانی است که دارای تحصیلات کاردانی هستند. علاوه بر این، بر حسب رشته‌ تحصیلی، احتمال بیکاری فارغ‌التّحصیلان رشته علوم تربیتی کمتر از سایر رشته ها میباشد. هم‌چنین، احتمال بیکاری فارغالتَحصیلان مردی که مهاجرت اخیر نداشتهاند بیش از فارغالتَحصیلان مردی است که مهاجرت اخیر داشتهاند.
واژههای کلیدی: اشتغال، فارغالتّحصیلان، کردستان، بیکاری، رشته‌ تحصیلی، سطح تحصیلات، زن، مرد، مهاجرت طول عمر، مهاجرت اخیر.

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه: ۱
بیان مسئله: ۳
ضرورت انجام تحقیق: ۹
هدفهای تحقیق: ۱۲
الف) هدف کلی: ۱۲
ب) هدفهای جزئی: ۱۲
پرسشهای تحقیق: ۱۳

فصل دوم: چارچوب نظری تحقیق
مقدمه: ۱۴
تاریخچه آموزش عالی در جهان و ایران : ۱۴
سیر تحول آموزش عالی در ایران : ۱۵
آموزش عالی در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی: ۱۵
آموزش عالی در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی: ۱۷
آموزش عالی در استان کردستان: ۱۸
پیشینهی تحقیق: ۱۹
الف) تحقیقات داخلی: ۱۹
ب) تحقیقات خارجی: ۲۳
مبانی نظری تحقیق: ۲۶
نظریات مربوط به ارتباط جنسیّت و اشتغال: ۲۷
نظریات نئوکلاسیکها: ۲۸
نظریهی تجزیه شدن بازار کار: ۲۹
نظریهی نقش: ۳۰
نظریهی نوسازی: ۳۱
نظریهی پارسونز : ۳۲
نظریه‌های فمنیستی : ۳۲
نظریهی انتظار: ۳۳
نظریات مربوط به ارتباط آموزش و اشتغال: ۳۳
نظریهی انتخاب عقلانی: ۳۴
نظریهی سرمایهی انسانی: ۳۴
نظریهی جدال (کشمکش) : ۳۵
نظریهی مبادله : ۳۶
نظریات مربوط به ارتباط مهاجرت و اشتغال: ۳۷
دیدگاه اقتصادی: ۳۷
نظریهیسرمایه انسانی: ۳۸
ساستاد : ۳۸
نظریهی تودارو : ۳۸
چارچوب نظری ۳۹
فرضیّه‏های تحقیق: ۴۳

فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه: ۴۴
روش تحقیق: ۴۴
داده های تحقیق : ۴۴
جامعهی آماری : ۴۵
تعریف متغیّرها و مفاهیم تحقیق: ۴۵
الف) متغیّر وابسته : ۴۵
اشتغال : ۴۵
شاغل : ۴۵
بیکار: ۴۶
ب) متغیّرهای مستقل : ۴۷
عوامل جمعیّتی : ۴۷
۱- جنس : ۴۷
۲- سن : ۴۷

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۳- وضع زناشویی ۴۷
دارای همسر: ۴۸
بیهمسر بر اثر طلاق : ۴۸
بیهمسر بر اثر فوت: ۴۸
هرگز ازدواج نکرده : ۴۸
۴- داشتن فرزند و تعداد فرزندان: ۴۸
عوامل اجتماعی : ۴۸
۱- سطح تحصیلات (مدرک تحصیلی):: ۴۹
۲- رشته تحصیلی: ۴۹
عوامل مهاجرتی : ۵۰
۱- مهاجرت طول عمر: ۵۰
۲- مهاجرت اخیر: ۵۰
ج) سایر مفاهیم : ۵۰
فارغالتّحصیلان آموزش عالی : ۵۰
گروه های عمدهی فعالیّت : ۵۱
گروه های عمدهی شغلی : ۵۱
وضع شغلی : ۵۱
کارفرما : ۵۲
کارکن مستقل : ۵۲
مزد و حقوقبگیر بخش عمومی : ۵۲
مزد و حقوقبگیر بخش خصوصی : ۵۲
کارکن فامیلی بدون مزد : ۵۲
نحوهی تجزیه و تحلیل داده ها : ۵۲

فصل چهارم: یافته‏های تحقیق
مقدمه ۵۴
۴-۲) بررسی تک متغیّرهی ویژگیهای جمعیّتی و اجتماعی پاسخگویان : ۵۵
۴-۲-۱) توزیع فارغالتّحصیلان بر حسب جنس : ۵۵
۴-۲-۲) توزیع فارغالتّحصیلان بر حسب سن : ۵۶
۴-۲-۳) توزیع فارغالتّحصیلان بر حسب وضع زناشویی : ۵۶
۴-۲-۴) توزیع فارغالتّحصیلان زن بر حسب داشتن یا نداشتن فرزند : ۵۷
۴-۲-۵) توزیع فارغالتّحصیلان زن بر حسب تعداد فرزندان در قید حیات : ۵۸
۴-۲-۶) توزیع فارغالتّحصیلان بر حسب سطح تحصیلات : ۵۹
۴-۲-۷) توزیع فارغالتّحصیلان بر حسب رشته تحصیلی : ۵۹
۴-۲-۸) توزیع فارغالتّحصیلان بر حسب مهاجرت طول عمر: ۶۱
۴-۲-۹) توزیع فارغالتّحصیلان بر حسب مهاجرت اخیر: ۶۱
۴-۲-۱۰) توزیع فارغالتّحصیلان بر حسب علّت مهاجرت : ۶۲
۴-۲-۱۱) توزیع فارغالتّحصیلان بر حسب وضعیّت اشتغال : ۶۳
۴-۲-۱۲) توزیع فارغالتّحصیلان بر حسب وضع شغلی : ۶۴
۴-۲-۱۳) توزیع فارغالتّحصیلان بر حسب عمده فعالیّت آنها : ۶۵
۴-۲-۱۴) توزیع فارغالتّحصیلان بر حسب گروه های عمدهی شغلی : ۶۶
۴-۳) بررسی وضعیّت اشتغال بر حسب ویژگیهای جمعیّتی و اجتماعی پاسخگویان: ۶۸
۴-۳-۱) وضعیّت اشتغال بر حسب جنس : ۶۸
۴-۳-۲) وضعیّت اشتغال بر حسب سن : ۷۰
۴-۳-۳) وضعیّت اشتغال بر حسب وضعیّت زناشویی : ۷۰
۴-۳-۴) وضعیّت اشتغال بر حسب سطح تحصیلات : ۷۲
۴-۳-۵) وضعیّت اشتغال بر حسب رشته تحصیلی : ۷۳
۴-۳-۶) وضعیّت اشتغال بر حسب مهاجرت طول عمر: ۷۴
۴-۳-۷) وضعیّت اشتغال بر حسب مهاجرت اخیر: ۷۶
۴-۳-۸) وضعیّت اشتغال بر حسب داشتن یا نداشتن فرزند : ۷۷
۴-۳-۹) وضعیّت اشتغال بر حسب تعداد فرزندان درحال حاضر زنده : ۷۸
۴-۴) تجزیه و تحلیل چند متغیّره : ۷۹
۴-۴-۱) برآورد احتمال عدم اشتغال فارغالتّحصیلان۳۴-۲۴ ساله آموزش عالی استان کردستان ۸۰
۴-۴-۲) برآورد احتمال عدم اشتغال فارغالتّحصیلان ۳۴-۲۴ سالهی مرد آموزش عالی استان کردستان ۸۳
۴-۴-۳) برآورد احتمال عدم اشتغال فارغالتّحصیلان ۳۴-۲۴ سالهی زن آموزش عالی استان کردستان ۸۶
۴-۴-۳-۱) برآورد احتمال عدم اشتغال فارغالتّحصیلان ۳۴-۲۴ سالهی زن آموزش عالی استان کردستان (بدون متغیّرهای باروری) ۸۷
۴-۴-۳-۲) برآورد احتمال عدم اشتغال فارغالتّحصیلان ۳۴-۲۴ سالهی زن آموزش عالی استان کردستان ( با متغیّرهای باروری) ۹۰

فصل پنجم: خلاصه و نتیجه‏گیری
۵-۱) مقدمه : ۹۴
۵-۲) خلاصه : ۹۴
۵ -۳) نتیجهگیری : ۹۸

۵-۴) پیشنهادات تحقیق ۱۰۶
منابع: ۱۰۸

فهرست جدولها
جدول۱-۱) جمعیّت دارای تحصیلات عالی در سالهای ۱۳۵۵ و ۱۳۹۰ ۹
جدول۴-۱) توزیع فراوانی فارغالتّحصیلان آموزش عالی استان کردستان بر حسب جنس، سرشماری ۱۳۸۵ ۵۵
جدول ۴-۲) توزیع فراوانی فارغالتّحصیلان آموزش عالی استان کردستان برحسب گروه سنی به تفکیک جنس، سرشماری ۱۳۸۵ ۵۶
جدول ۴-۳) توزیع فراوانی فارغالتّحصیلان آموزش عالی استان کردستان بر اساس وضعیت زناشویی، سرشماری ۱۳۸۵ ۵۷
جدول ۴-۴) توزیع فراوانی فارغالتّحصیلان زن آموزش عالی استان کردستان بر حسب داشتن یا نداشتن فرزند، سرشماری ۱۳۸۵ ۵۸
جدول ۴-۵) توزیع فراوانی فارغالتّحصیلان آموزش عالی استان کردستان بر حسب تعداد فرزندان در حال حاضر زنده، سرشماری ۱۳۸۵ ۵۸
جدول ۴-۶) توزیع فراوانی فارغالتّحصیلان آموزش عالی استان کردستان بر اساس سطح تحصیلات به تفکیک جنس، سرشماری ۱۳۸۵ ۵۹
جدول ۴-۷) توزیع فراوانی فارغالتّحصیلان آموزش عالی استان کردستان بر حسب رشته تحصیلی به تفکیک جنس ، سرشماری ۱۳۸۵ ۶۰
جدول ۴-۸) توزیع فراوانی فارغالتّحصیلان آموزش عالی استان کردستان بر اساس مهاجرت طول عمر به تفکیک جنس، سرشماری ۱۳۸۵ ۶۱
جدول ۴-۹) توزیع فراوانی فارغالتّحصیلان آموزش عالی استان کردستان بر حسب مهاجرت اخیر به تفکیک جنس، سرشماری ۱۳۸۵ ۶۲
جدول ۴-۱۰) توزیع فراوانی فارغالتّحصیلان آموزش عالی استان کردستان بر اساس علّت مهاجرت به تفکیک جنس، سرشماری ۱۳۸۵ ۶۳
جدول ۴-۱۱) توزیع فراوانی فارغالتّحصیلان آموزش عالی استان کردستان بر اساس وضعیّت اشتغال به تفکیک جنس، سرشماری ۱۳۸۵ ۶۴
جدول ۴-۱۲) توزیع فراوانی فارغالتّحصیلان آموزش عالی استان کردستان بر اساس وضع شغلی به تفکیک جنس، سرشماری ۱۳۸۵ ۶۵
جدول ۴-۱۳) توزیع فراوانی فارغالتّحصیلان آموزش عالی استان کردستان بر اساس گروه های عمده فعالیّت به تفکیک جنس، سرشماری ۱۳۸۵ ۶۶
جدول ۴-۱۴) توزیع فراوانی فارغالتّحصیلان آموزش عالی استان کردستان بر اساس گروه های عمده شغلی به تفکیک جنس، سرشماری ۱۳۸۵ ۶۷
جدول ۴-۱۵) توزیع فارغالتّحصیلان آموزش عالی استان کردستان بر حسب وضعیّت اشتغال و جنس، سرشماری ۱۳۸۵ ۶۹
جدول ۴-۱۶) توزیع فارغالتّحصیلان آموزش عالی استان کردستان بر حسب وضعیّت اشتغال و سن، سرشماری ۱۳۸۵ ۷۰
جدول ۴-۱۷) توزیع فارغالتّحصیلان آموزش عالی استان کردستان بر حسب وضعیّت اشتغال و وضعیّت زناشویی، سرشماری ۱۳۸۵ ۷۱
جدول ۴-۱۸) توزیع فارغالتّحصیلان آموزش عالی استان کردستان بر حسب وضعیّت اشتغال و سطح تحصیلات، سرشماری ۱۳۸۵ ۷۲
جدول ۴-۱۹) توزیع فارغالتّحصیلان آموزش عالی استان کردستان بر حسب وضعیّت اشتغال و رشته تحصیلی، سرشماری ۱۳۸۵ ۷۴
جدول ۴-۲۰) توزیع فارغالتّحصیلان آموزش عالی استان کردستان بر حسب وضعیّت اشتغال و مهاجرت در طول عمر، سرشماری ۱۳۸۵ ۷۵
جدول ۴-۲۱) توزیع فارغالتّحصیلان آموزش عالی استان کردستان بر حسب وضعیّت اشتغال و مهاجرت اخیر، سرشماری ۱۳۸۵ ۷۶
جدول ۴-۲۲) توزیع فارغالتّحصیلان آموزش عالی استان کردستان بر حسب وضعیّت اشتغال و داشتن فرزند، سرشماری ۱۳۸۵ ۷۸
جدول ۴-۲۳) توزیع فارغالتّحصیلان آموزش عالی استان کردستان بر حسب وضعیّت اشتغال و تعداد فرزندان در حال حاضر زنده، سرشماری ۱۳۸۵ ۷۹
جدول ۴-۲۴) برآورد احتمال عدم اشتغال فارغالتّحصیلان ۳۴-۲۴ سالهی آموزش عالی استان کردستان با بهره گرفتن از مدل رگرسیون لجستیک ۸۲
جدول ۴-۲۵) برآورد احتمال عدم اشتغال فارغالتّحصیلان ۳۴-۲۴ سالهی مرد آموزش عالی استان کردستان با بهره گرفتن از مدل رگرسیون لجستیک ۸۵
جدول ۴-۲۶) برآورد احتمال عدم اشتغال فارغالتّحصیلان ۳۴-۲۴ سالهی زن آموزش عالی استان کردستان (بدون متغیّرهای باروری) با بهره گرفتن از مدل رگرسیون لجستیک ۸۹
جدول ۴-۲۷) برآورد احتمال عدم اشتغال فارغالتّحصیلان ۳۴-۲۴ سالهی زن آموزش عالی استان کردستان ( با متغیّرهای باروری) با بهره گرفتن از مدل رگرسیون لجستیک ۹۲

فهرست شکلها
شکل ۲-۱) مدل تحلیلی عوامل مؤثّر بر وضعیّت اشتغال فارغ التّحصیلان آموزش عالی (با توجّه به چهارچوب نظری) ۴۲

فصل اول:
کلیات تحقیق

مقدّمه
نقش سرمایه‌ی انسانی و نیروی انسانی متخصص در صحنههای اقتصادی و اجتماعی از اهمیّت بسیاری برخوردار است؛ به طوری که میتوان با تکیه بر این نیرو، فرآیند رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی را سرعت بخشید. نیروی انسانی متخصص و دانشمدار به عنوان مهمترین مزیت رقابتی و کمیابترین منبع در اقتصاد دانش محور امروز است. بر همین اساس، امروزه مهمترین سرمایهگذاری هرکشور را سرمایهگذاری بر روی نیروی انسانی میدانند زیرا اگر کشوری همهی شرایط لازم برای رشد و توسعه را دارا باشد، امّا فاقد نیروی انسانی مسئولیّتپذیر و متخصّص باشد به توسعهی همه جانبه و پایدار دست نخواهد یافت. سرمایهگذاری در منابع انسانی با بالابردن سطح مهارتها و تخصصهای نیروی کار و افزایش قابلیتهای آن میتواند موجب ارتقای کمی و کیفی تولید شده و کارایی استفاده از سرمایه های مادی را بالا برد. نیروی کار ماهر و برخوردار از دانش و تخصص بخش اعظم عوامل تولید و اقتصاد مبتنی بر دانش را تشکیل میدهد. نیروی کار دانش آموخته ( سرمایه انسانی ) میتواند به بهبود کیفیّت کالا و ارائه خدمات بهتر کمک کند و از طرفی نقش برنامهریز و هدایت کننده داشته باشد. آن دسته از نیروی کاری که از سطح دانش و آموزش بیشتری برخوردار باشد، قادر است در چرخه تولید پویایی و تحول ایجاد کرده و سبب افزایش ظرفیتها (تولید، توسعه تجارت و…) و رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر شود.
از منظر نظریه‌های رشد و توسعه آن‌چه در نهایت، خصوصیّت و روند توسعهی اقتصادی و اجتماعی کشوری را تعیین میکند، منابع انسانی آن کشور است و نه سرمایه و منابع مادّی آن. نیروی انسانی تحصیلکرده یکی از اساسیترین عوامل تولیدی و اقتصادی هر کشور است. کشوری که نتواند مهارتها و دانش مردم خود را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملّی به نحو مؤثّری بهرهبرداری کند، قادر نخواهد بود هیچ چیز دیگری را توسعه بخشد (گوستاو ۲۰۰۷ به نقل از بیگدلی ۱۳۹۱:۱۱۴). بر اساس نظریههای توسعه، نیروی انسانی متخصّص و تحصیلکرده نقش بسزایی در توسعهی کشورهای گوناگون بخصوص کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته دارد.
امروزه دانشگاهها به عنوان محلّ تربیّت نیروی انسانی متخصّص در این قبیل کشورها با کاستیها و مشکلات گوناگونی روبرو است، اما مسألهی مهمتر این است که این نیروی تحصیلکرده پس از فراغت از تحصیل و آمادگی برای انجام فعّالیتهای گوناگون با مشکل عدم اشتغال در سطح وسیعی روبرو هستند. از این رو، مشکلات ناشی از چنین وضعیّتی میتواند اثرات نامطلوب فردی و اجتماعی را به دنبال داشته باشد (نامجویان ۱۳۸۴: ۱). تجربهی کشورهای پیشرفته و صنعتی،گویای این نکتهی اصلی و اساسی است که این کشورها در نخستین گامهای توسعهی خود، نگاهی ویژه همراه با برنامهریزیهای دقیق در رابطه با فارغالتّحصیلان داشتهاند. در ایران، عوامل مختلفی منجر به بروز پدیدهی بیکاری در بین فارغالتّحصیلان دانشگاهی شده است و منابع عظیم نیروی انسانی را که باید محور اصلی توسعه باشند بدون استفاده گذاشته شده است.
از دههی ۱۳۷۰ خورشیدی به بعد، با توجّه به تحوّلات بازارکار ایران و سیاستهای گسترش کمّی آموزش عالی، موضوع اشتغال و بیکاری بهویژه در میان دانش آموختگان نظام آموزش عالی، به یک چالش پیش روی اقتصاد ایران تبدیل شده است. هرچند مسألهی بیکاری، با توجّه به پیامدهای آن در ناهنجاری‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای کلیهی آحاد جامعه نگرانکننده است. با این همه، به دلیل سرمایهگذاریهای انجام‌شده از محلّ منابع ملّی برای تربیّت نیروی انسانی متخصّص در کشور و عدم جذب آن‌ها

No comments yet, be the first!

Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *