پایان نامه ارشد رایگان حقوق : دائن

پایان نامه ارشد رایگان حقوق : دائن
فوریه 9, 2019 No Comments پایان نامه حقوق 90

3
ج) اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….4
د) سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………4
ه‍) مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………………..5
و) پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..6
ز) ابزار تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………9
ح) شیوه انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………9
ط) شیوه تحلیل داده‌های تحقیق………………………………………………………………………………………..9
ی) ساختار و سازماندهی فصول تحقیق……………………………………………………………………………..9
بخش اول: تبیین مفهوم، پیشینه و ماهیت رهن دریایی
طرح بحث………………………………………………………………………………………………………………….12
فصل اول: بررسی مفهوم و پیشینه رهن دریایی……………………………………………………………….13
مبحث اول: تبیین مفاهیم……………………………………………………………………………………………… 13
گفتار اول: تبیین مفهوم رهن……………………………………………………………………………………………13
الف) مفهوم لغوی………………………………………………………………………………………………………….13
ب) مفهوم اصطلاحی…………………………………………………………………………………………………….14
گفتار دوم: تبیین مفهوم رهن دریایی……………………………………………………………………………………….17
مبحث دوم: زمینه‌های پیدایش رهن دریایی و پیشینه تقنینی آن……………………………………………25
گفتار اول: زمینه‌های پیدایش و توسعه رهن دریایی……………………………………………………………25
گفتار دوم: ورود رهن دریایی در قوانین کشورها………………………………………………………………..28
گفتار سوم: بررسی روند شکل‌گیری و مقررات بین المللی در خصوص رهن دریایی……………….33
فصل دوم: تبیین اوصاف و ماهیت حقوقی رهن دریایی…………………………………………….37
مبحث اول: تبیین اوصاف رهن دریایی ……………………………………………………………………………….38
گفتار اول: اوصاف عمومی رهن دریایی……………………………………………………………………………39
الف) رهن دریایی یک عقد تبعی است…………………………………………………………………………………..39
ب) رهن دریایی از سوی راهن لازم و از سوی مرتهن جایز است……………………………………….42
ج) تجزیه ناپذیر بودن رهن دریایی………………………………………………………………………………….44
گفتار دوم: اوصاف اختصاصی رهن دریایی…………………………………………………………………………….45
الف) عدم شرطیت قبض در رهن دریایی………………………………………………………………………….45
ب) عدم لزوم عین بودن مورد رهن و امکان رهن دین و منفعت در رهن دریایی…………………….49
ج) رهن دریایی یک عقد تشریفاتی است………………………………………………………………………….50
مبحث دوم: تبیین ماهیت رهن دریایی و تفکیک آن از نهادهای حقوقی مشابه…………………..51
گفتار اول: ماهیت حقوقی رهن دریایی……………………………………………………………………………………51
گفتار دوم: تفکیک رهن دریایی از نهادهای حقوقی مشابه…………………………………………………..57
الف) تفکیک رهن دریایی از حقوق ممتازه دریایی…………………………………………………………….57
ب) تفکیک رهن دریایی از رهن تجاری…………………………………………………………………………..66
بخش دوم: انعقاد رهن دریایی
طرح بحث……………………………………………………………………………………………………………….72
فصل اول: بررسی شرایط و تشریفات انعقاد رهن دریایی………………………………………….73
مبحث اول: شرایط انعقاد رهن دریایی…………………………………………………………………………..73
گفتار اول: بررسی شرایط اساسی صحت معاملات در رهن دریایی………………………………………74
الف) قصد و رضای طرفین و لزوم ایجاب و قبول در رهن دریایی………………………………………74
ب) اهلیت طرفین…………………………………………………………………………………………………………75
ج) موضوع معین که مورد معامله باشد……………………………………………………………………………..75
د) مشروعیت جهت معامله…………………………………………………………………………………………….76
گفتار دوم: جایگاه طرفین عقد در رهن دریایی…………………………………………………………………77
الف) جایگاه مرتهن در رهن دریایی…………………………………………………………………………………78
ب) جایگاه راهن در رهن دریایی……………………………………………………………………………………78
1- مالک کشتی…………………………………………………………………………………………………………….78
2- جایگاه فرمانده کشتی در انعقاد رهن دریایی………………………………………………………………..83
مبحث دوم: تشریفات انعقاد رهن دریایی……………………………………………………………………….93
فصل دوم: بررسی ماهیت اموال موضوع رهن دریایی……………………………………………100
مبحث اول: کشتی و شرایط و وضعیت‌های آن……………………………………………………………..100
گفتار اول: کشتی………………………………………………………………………………………………………….101
الف) مفهوم کشتی……………………………………………………………………………………………………….101
ب) لزوم به ثبت رسیدن کشتی جهت امکان به رهن دادن آن…………………………………………….105
گفتار دوم: متعلقات و توابع کشتی در رهن دریایی…………………………………………………………..107
گفتار سوم: کشتی در حال ساختمان……………………………………………………………………………….114
مبحث دوم: محموله و کرایه حمل……………………………………………………………………………….116
گفتار اول: محموله……………………………………………………………………………………………………….117
گفتار دوم: کرایه حمل………………………………………………………………………………………………….121
بخش سوم: آثار و نحوه اجرای رهن دریایی
طرح بحث……………………………………………………………………………………………………….127
فصل اول: آثار رهن دریایی……………………………………………………………………………………..128
مبحث اول: آثار رهن دریایی نسبت به راهن………………………………………………………………..128

گفتار اول: حقوق راهن در رهن دریایی………………………………………………………………………….131
الف) مالکیت عین و منافع مورد رهن…………………………………………………………………………….132
ب) بهره‌برداری از کشتی و وضعیت سفرهای دریایی آن…………………………………………………..133
ج) امکان به اجاره دادن کشتی………………………………………………………………………………………135
1- وضع قراردادهای اجاره‌ای که پس از رهن کشتی منعقد می‌شود……………………………………135
2- وضع قراردادهای کشتی که پیش از رهن کشتی منعقد شده است………………………………….135
د) حق فروش کشتی……………………………………………………………………………………………………135
ه‍) امکان رهن مکرر…………………………………………………………………………………………………….137
گفتار دوم: تکالیف راهن در رهن دریایی…………………………………………………………………….140
الف) تکلیف راهن به حفظ ارزش مرهونه……………………………………………………………………..141
ب) تعهد به بیمه نمودن مورد رهن………………………………………………………………………………..142
ج) تعهد راهن به آگاه کردن مرتهن از رهن‌ها و تعهداتی که سابقاً نسبت به کشتی ایجاد شده است….144
د) تعهد راهن به تأمین و تضمین حقوق مرتهنین در صورت فروش کشتی…………………………145
مبحث دوم: آثار رهن دریایی نسبت به مرتهن……………………………………………………………..146
گفتار اول: حقوق مرتهن………………………………………………………………………………………………147
الف) حق استیفای اصل و بهره طلب از مال مرهونه…………………………………………………………147
ب) حق مرتهن نسبت به نظارت بر مورد رهن و حفظ ارزش آن……………………………………….147
ج) حق تقدم و رجحان طلب مرتهن بر سایر طلبکاران……………………………………………………..150
د) حق تعقیب نسبت به مال مرهونه……………………………………………………………………………….153
گفتار دوم: تکالیف مرتهن……………………………………………………………………………………………..154
فصل دوم: نحوه اجرای رهن دریایی………………………………………………………………………..156
مبحث اول: نحوه اجرا و کیفیت استیفای حقوق ناشی از رهن دریایی…………………………….157

مبحث دوم: صلاحیت محاکم و نحوه طرح دعوی………………………………………………………..160
نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………..167
فهرست منابع و مراجع………………………………………………………………………………………….170
فهرست علایم اختصاری
عنوان علامت اختصاری
رجوع کنید……………………………………………………………………………………………………………….ر.ک
قانون اصلاح قانون دریایی……………………………………………………………………………………..ق.ا.ق.د

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قانون آیین دادرسی مدنی………………………………………………………………………………………..ق.آ.د.م
قانون تجارت…………………………………………………………………………………………………………..ق.ت
قانون ثبت……………………………………………………………………………………………………………….ق.ث
قانون دریایی ایران……………………………………………………………………………………………………ق.د.ا
قانون مدنی……………………………………………………………………………………………………………….ق.م

مقدمه
الف) بیان مساله
حمل ونقل دریایی همواره از حیث سرعت و سهولت در جابجایی و صرفه اقتصادی بر شیوه‌های حمل و نقل زمینی و هوایی برتری داشته است. در عصر حاضر رواج بیش از پیش مبادلات بین المللی و تجارت جهانی بر اهمیت صنعت کشتیرانی افزوده است، به نحوی‌که به جرأت می‌توان حمل و نقل دریایی را زیر بنای تجارت جهانی دانست؛ بنابر‌این رونق حمل و نقل دریایی تأثیر بسزایی در پیشرفت فعالیت‌های تجاری کشورها خواهد داشت. صنعت کشتیرانی برای پیشرفت، نیازمند حمایت‌های مالی و سرمایه‌گذاری‌های کلانی است که هم تولید و تجهیز کشتی‌های مدرن و دارای امکانات ویژه را میسر کند و هم هزینه‌ها و مخارج سفرهای دریایی را فراهم نماید. تأمین این سرمایه‌ غالباً از عهده یک شخص خارج است و نیازمند سرمایه‌گذاری و استقراض از افراد و مؤسسات مالی است. نکته قابل توجه این است که سرمایه‌گذاری در این بخش با خطرات بیشماری همراه است و تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاران برای ورود به این بازار پر مخاطره‌ نیازمند وجود مکانیزم‌ها و ابزار‌های مناسب جهت امنیت بخشی به سرمایه‌گذاری در صنایع کشتیرانی و تضمین بازپرداخت اصل و سود وام‌ به سرمایه‌گذاران است.(Zheng,2005:p3) نهاد حقوقی رهن یکی از مهم‌ترین شیوه‌هایی است که در حوزه امور مالی حمل و نقل دریایی می‌تواند تا حدی امنیت و تضمین سرمایه‌گذاری را تأمین کند.
مفهوم عقد رهن در حقوق مدنی تمامی کشورها شناخته شده است؛ در حقوق ایران طبق قواعد عام حقوق مدنی (ماده772) رهن عقدی است که به موجب آن مال مدیون وثیقه طلب دائن قرار می‌گیرد و سبب می‌شود که طلبکار برای طلب خود وثیقه عینی بیابد(کاتوزیان، 1388: ص234) و در صورت عدم پرداخت دین در سررسید طلبکار می‌تواند از محل فروش

90

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *