دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد سیاست کیفری اسلام

۱۵
گفتار اول: بزه زنا در ادیان الهی ………………………………………………………………………………………….. ۱۵
بند اول: در ادیان الهی ماقبل اسلام ……………………………………………………………………………………….. ۱۵
بند دوم: در دین مبین اسلام ………………………………………………………………………………………………. ۲۰
گفتار دوم: بزه زنا در حقوق موضوعه……………………………………………………………………………………. ۲۴
فصل دوم: سیاست کیفری اسلام در قبال بزه زنا و فلسفه مجازات آن …………………………………………………. ۲۵
مبحث اول: سیاست کیفری اسلام در قبال بزه زنا ………………………………………………………………………… ۲۵
گفتار اول: نهی از تجسس و تشویق به بزه پوشی ……………………………………………………………………….. ۲۵
بند اول: نهی از تجسس ……………………………………………………………………………………………………. ۲۶
بند دوم: تشویق به بزه پوشی ……………………………………………………………………………………………… ۲۶
الف) تشویق بزهکار ………………………………………………………………………………………………………. ۲۶
ب) تشویق شهود ………………………………………………………………………………………………………….. ۲۷
گفتار دوم: کیفر زدایی …………………………………………………………………………………………………… ۲۸

بند اول: تشدید بار اثبات ………………………………………………………………………………………………….. ۲۸
بند دوم: تسهیل در موجبات سقوط مجازات …………………………………………………………………………….. ۳۰
الف) سقوط مجازات مبتنی بر قاعده درء ………………………………………………………………………………… ۳۰
ب) سقوط مجازات مبتنی بر انکار پس از اقرار …………………………………………………………………………. ۳۲
ج) سقوط مجازات مبتنی بر توبه مقر ……………………………………………………………………………………. ۳۶
مبحث دوم: فلسفه مجازات بزه زنا ……………………………………………………………………………………….. ۳۸
گفتار اول: تنبیه و تنبه بزهکار …………………………………………………………………………………………… ۴۱
گفتار دوم: ارعاب – بازدارندگی ………………………………………………………………………………………… ۴۲

گفتار سوم: صیانت از اخلاق و عفت عمومی ………………………………………………………………………… ۴۳
بخش دوم: ارکان تشکیل دهنده بزه زنا در حقوق ایران و فقه حنفی ……………………………………………. ۴۵
فصل اول: نص شرعی و قانونی ………………………………………………………………………………………….. ۴۶
مبحث اول: نص شرعی …………………………………………………………………………………………………… ۴۶
گفتار اول: آیات الهی ……………………………………………………………………………………………………. ۴۷
گفتار دوم: روایات ……………………………………………………………………………………………………….. ۵۰
مبحث دوم: نص قانونی …………………………………………………………………………………………………… ۵۲
فصل دوم: وطی(دخول) ………………………………………………………………………………………………….. ۵۳
مبحث اول: مفهوم وطی(دخول) …………………………………………………………………………………………. ۵۳
گفتار اول: تعریف لغوی ………………………………………………………………………………………………….. ۵۳
گفتار دوم: تعریف اصطلاحی …………………………………………………………………………………………….. ۵۴
مبحث دوم: شرایط وطی(دخول) ………………………………………………………………………………………… ۵۴
گفتار اول: نامشروع بودن …………………………………………………………………………………………………. ۵۶
بند اول: وطی(دخول) مشروع ……………………………………………………………………………………………. ۵۶
بند دوم: وطی(دخول) نا مشروع …………………………………………………………………………………………. ۵۶
گفتار دوم: وطی(دخول) با انسان ………………………………………………………………………………………… ۵۷
بند اول: موارد وطی (دخول) با انسان ……………………………………………………………………………………. ۵۷
الف) وطی با جنس مخالف و موافق و خنثی …………………………………………………………………………….. ۵۷
ب) وطی با زندگان و مردگان ……………………………………………………………………………………………. ۶۱
پ) وطی در دبر و قبل ……………………………………………………………………………………………………. ۶۲
ح) وطی با محارم و بیگانگان ………………………………………………………………………………………………. ۶۲
خ) وطی با مسلمان و کافر ………………………………………………………………………………………………… ۶۴
ک) وطی با باکره و غیر باکره …………………………………………………………………………………………… ۶۵
گ) وطی با کبیره و عاقله ………………………………………………………………………………………………… ۶۶
د) وطی با صغیره و مجنونه ……………………………………………………………………………………………….. ۶۶
بند دوم: حکم وطی با بهائم ……………………………………………………………………………………………….. ۶۸
گفتار سوم: آلت و مقدار دخول به قدر الحشفه …………………………………………………………………………. ۶۹
بند اول: آلت دخول ……………………………………………………………………………………………………….. ۶۹
الف) آلت تناسلی ………………………………………………………………………………………………………….. ۶۹
ب) آلات غیر تناسلی …………………………………………………………………………………………………….. ۷۰
بند دوم: دخول به قدر الحشفه ……………………………………………………………………………………………. ۷۱
فصل سوم: قصد وطی (دخول) …………………………………………………………………………………………… ۷۱
مبحث اول: اراده آزاد …………………………………………………………………………………………………….. ۷۱
گفتار اول: زنا در حالات خواب و بیهوشی یا مستی …………………………………………………………………….. ۷۲
گفتار دوم: زنا در حالت اکراه و اضطرار …………………………………………………………………………………. ۷۴
مبحث دوم: علم و آگاهی …………………………………………………………………………………………………. ۷۶
گفتار اول: علم به حکم ……………………………………………………………………………………………………. ۷۷
گفتار دوم: علم به موضوع ………………………………………………………………………………………………… ۷۹
بند اول: اشتباه در وطی مباح(وطی به شبهه) …………………………………………………………………………….. ۸۰
بند دوم: اشتباه در وطی حرام …………………………………………………………………………………………….. ۸۲
بخش سوم: مجازات بزه زنا در حقوق ایران و فقه حنفی ……………………………………………………………….. ۸۳
فصل اول: طبقه بندی مجازات بزه زنا ……………………………………………………………………………………. ۸۴
مبحث اول: مجازات قتل ………………………………………………………………………………………………….. ۸۴
گفتار اول: مصادیق زنا مستوجب قتل ……………………………………………………………………………………. ۸۴
بند اول: زنا به عنف ……………………………………………………………………………………………………….. ۸۴
الف) زنا به عنف زانی …………………………………………………………………………………………………….. ۸۵
ب) زنا به عنف زانیه ………………………………………………………………………………………………………. ۸۶
بند دوم: زنا با محارم ………………………………………………………………………………………………………. ۸۸
الف) محارم نسبی ………………………………………………………………………………………………………….. ۸۹
ب) محارم سببی ………………………………………………………………………………………
…………………… ۹۲
ج) محارم رضاعی …………………………………………………………………………………………………………. ۹۴
بند سوم: زنا کافر با مسلمان ……………………………………………………………………………………………… ۹۵
بند چهارم: زنا با زن پدر……………………………………………………………………………………………………. ۹۹
مبحث دوم: مجازات رجم ………………………………………………………………………………………………… ۱۰۰
گفتار اول: حالت احصان پیش شرط زنا مستوجب رجم…………………………………………………………. ۱۰۰
بند اول: مفهوم و اقسام احصان …………………………………………………………………………………………. ۱۰۰
بند دوم: شرایط احصان …………………………………………………………………………………………………. ۱۰۱
الف) وطی در ازدواج صحیح ……………………………………………………………………………………………. ۱۰۲
مسئله دائمی یا موقتی بودن ازدواج ………………………………………………………………………….. ۱۰۳
مسئله در قبل یا دبر بودن وطی ………………………………………………………………………………… ۱۰۳
مسئله امکان یا عدم امکان تمتع زوج و زوجه از یکدیگر ………………………………………………. ۱۰۴
ب) بلوغ و عقل ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۶
۱- بلوغ و عقل در یک طرف ……………………………………………………………………………………… ۱۰۶

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۲- بلوغ و عقل در دو طرف ………………………………………………………………………………………… ۱۰۸
ج) اسلام …………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۸
گفتار دوم: کیفیت اجرای مجازات رجم ………………………………………………………………………………. ۱۰۹
مبحث دوم: مجازات جلد و کیفر های الحاقی …………………………………………………………………………. ۱۱۹
گفتار اول: زنا مستوجب مجازات جلد ………………………………………………………………………………….. ۱۱۹
گفتار دوم: زنا مستوجب جلد و کیفر های الحاقی …………………………………………………………………….. ۱۲۰
بند اول: مصادیق زنا مستوجب جلد و کیفر های الحاقی………………………………………………………………. ۱۲۰
بند دوم: اقسام کیفر های الحاقی ……………………………………………………………………………………….. ۱۲۳
گفتار سوم: کیفیت اجرای مجازات جلد و کیفر های الحاقی …………………………………………………………. ۱۲۳
فصل دوم: عوامل تشدید و تاخیر در اجرای مجازات بزه زنا………………………………………………………….. ۱۲۶
مبحث اول: عوامل تشدید مجازات بزه زنا ……………………………………………………………………………… ۱۲۶
گفتار اول: تعدد جرم ……………………………………………………………………………………………………. ۱۲۷
بند اول: مفهوم تعدد جرم ……………………………………………………………………………………………….. ۱۲۷
بند دوم: انواع تعدد جرم

Share this post

Post navigation

You might be interested in...

No comments yet, be the first!

Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *