توانمندی های مدیریتی و مدیریت منابع انسانی

بی شک رعایت مراحل و گام های تغییر و نیز آماده سازی فضای داخلی سازمان و اندیشه کارکنان جهت این مهم کاهش تعارضات درون سازمانی، استفاده از خلاقیت نیروها، کاهش هزینه ها و سرعت متناسب را در مواجه با تغییرات به دنبال خواهد داشت. در این میان آگاهی از آموزش های مناسب و ضروری و اجرای آنها نقش مهمی در تحقق این اهداف دارد ( مالمندیر و همکاران، ۲۰۱۱)
۱-۴ فرضیات تحقیق
۱-۴-۱ فرضیه اصلی
توانمندی های مدیران بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح تاثیر دارد.
۱-۴-۲ فرضیات فرعی
۱٫ توانمندی فنی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح تاثیر دارد.
۲٫ توانمندی انسانی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح تاثیر دارد.
۳٫ توانمندی ادراکی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح تاثیر دارد.
۱-۵ هدف اساسی از انجام تحقیق
۱-۵-۱ هدف اصلی تحقیق
بررسی تاثیر توانمندی های مدیران بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح.
۱-۵-۲ اهداف فرعی از انجام تحقیق
بررسی تاثیر توانمندی فنی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح
بررسی تاثیر توانمندی انسانی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح
بررسی تاثیر توانمندی ادراکی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح
۱-۶ روش انجام پژوهش
این تحقیق از نظر هدف، تحقیقی کاربردی و از نوع تحقیقات همبستگی می باشد و از نظر جمع آوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. برای جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع از روش کتابخانه ای، مطالعه مقالات مختلف، استفاده از مجلات فارسی و لاتین برای بررسی تأثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان از روش میدانی با توزیع پرسشنامه استفاده خواهد شد. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش کارکنان و اعضای مجتمع آموزشی صالح می باشند. نتایج حاصل از بررسی تعداد کل کارکنان و مدیران مجتمع آموزشی صالح غرب استان تهران نشان می دهد حجم جامعه آماری مورد بررسی، ۳۰۰ نفر است. به دلیل وجود محدودیت در بررسی کلیه افراد جامعه آماری، از میان آنها با بهره گرفتن از نمونه گیری تعدادی از افراد را انتخاب می کنیم و نتایج حاصل از بررسی نمونه آماری را به کل جامعه آماری تعمیم می دهیم. نمونه گیری با بهره گرفتن از فرمول کوکران برای جوامع با حجم محدود، تعداد ۱۶۹ پرسشنامه بدست آمد. برای اطمینان بیشتر، ۲۲۰ پرسشنامه پخش شد که در نهایت ۲۰۰ پرسشنامه سالم بدست آمد. در این تحقیق برای انتخاب نمونه آماری از بین افراد جامعه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است.
۱-۷ قلمرو تحقیق
۱-۷-۱ قلمرو موضوعی تحقیق
از لحاظ موضوعی، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح پرداخته است و در حیطه مباحث مدیریت منابع انسانی و مدیریت رفتار سازمانی می باشد.
۱-۷-۲ قلمرو زمانی تحقیق
به لحاظ زمانی پژوهش حاضر در یک گستره ۵ ماهه، در نیمه اول سال ۱۳۹۳ انجام پذیرفته است.
۱-۷-۳ قلمرو مکانی تحقیق