در حالت غیر یکنواخت NA3……………………………………………………………………………………………………………………………………96
شکل ۵-۲۴: پوش تنش های اصلی حداقل در حالت غیر یکنواخت NA3……………………………………………………………………………………………………………………………………97
شکل ۵-۲۵: پوش تنش های اصلی حداکثر در حالت غیر یکنواخت NA4…………………………………………………………………………………………………………………………………….98
شکل ۵-۲۶: پوش تنش های اصلی حداقل در حالت غیر یکنواخت NA4……………………………………………………………99
شکل ۵-۲۷: پوش تنش های اصلی حداکثر در حالت غیر یکنواخت NA5…………………………………………………………100
شکل ۵-۲۸: پوش تنش های اصلی حداقل در حالت غیر یکنواخت NA5…………………………………………………………101
شکل ۵-۲۹: پوش تنش های اصلی حداکثر در حالت غیر یکنواخت NA6………………………………………………………..102
شکل ۵-۳۰: پوش تنش های اصلی حداقل در حالت غیر یکنواخت NA6…………………………………………………………103
شکل ۵-۳۱: حداکثر تنش وارده به سد در حالات مختلف تحلیل غیریکنواخت اول (حالت A)…………………………..105
شکل ۵-۳۲: حداقل تنش وارده به سد در حالات مختلف تحلیل غیریکنواخت اول (حالت A)…………………………….105
شکل ۵-۳۳: تاریخچه زمانی تغییرمکان گره شماره ۸۸۱ واقع در تاج سد در تحلیل NA1…………………………………..106
شکل ۵-۳۴: تاریخچه زمانی تغییرمکان گره شماره ۸۸۱ واقع در تاج سد در تحلیل NA2…………………………………..106
شکل ۵-۳۵: تاریخچه زمانی تغییرمکان گره شماره ۸۸۱ واقع در تاج سد در تحلیل NA3…………………………………..107
شکل ۵-۳۶: تاریخچه زمانی تغییرمکان گره شماره ۸۸۱ واقع در تاج سد در تحلیل NA4…………………………………..107
شکل ۵-۳۷: تاریخچه زمانی تغییرمکان گره شماره ۸۸۱ واقع در تاج سد در تحلیل NA5…………………………………..108
شکل ۵-۳۸: تاریخچه زمانی تغییرمکان گره شماره ۸۸۱ واقع در تاج سد در تحلیل NA6…………………………………..108
شکل ۵-۳۹: مقایسه تاریخچه زمانی تغییرمکان گره شماره ۸۸۱ واقع در تاج سد در تحلیل های NA1، NA3 و NA5……………109
شکل ۵-۴۰: مقایسه تاریخچه زمانی تغییرمکان گره شماره ۸۸۱ واقع در تاج سد در تحلیل های NA2، NA4 و NA6…………………………………………………………………………………………………………………………………..109
شکل ۵-۴۱: پوش تنش های اصلی حداکثر در حالت غیر یکنواخت NB1……………………………………………………………………………………………………………………………………112
شکل ۵-۴۲: پوش تنش های اصلی حداقل در حالت غیر یکنواخت NB1…………………………………………………………………………………………………………………………………..113
شکل ۵-۴۳: پوش تنش های اصلی حداکثر در حالت غیر یکنواخت NB2………………………………………………………………………………………………………………………………….114
شکل ۵-۴۴: پوش تنش های اصلی حداقل در حالت غیر یکنواخت NB2…………………………………………………………115
شکل ۵-۴۵: پوش تنش های اصلی حداکثر در حالت غیر یکنواخت NB3…………………………………………………………………………………………………………………………………116
شکل ۵-۴۶: پوش تنش های اصلی حداقل در حالت غیر یکنواخت NB3………………………………………………………..117
شکل ۵-۴۷: پوش تنش های اصلی حداکثر در حالت غیر یکنواخت NB4………………………………………………………..118
شکل ۵-۴۸: پوش تنش های اصلی حداقل در حالت غیر یکنواخت NB4…………………………………………………………119