۶-۱٫ نیازهای مراقبت دهندگان افراد دچار صدمه سر در حیطه درگیر شدن در مراقبت برحسب متغیرهای فردی و اجتماعی کدام است؟
۲٫ میزان برآورده شدن نیازهای مراقبت دهندگان افراد دچار صدمه سر پس از ترخیص بر حسب متغیرهای فردی و اجتماعی چقدر است؟
۱-۲٫میزان برآورده شدن نیازهای مراقبت دهندگان افراد دچار صدمه سر در حیطه اطلاعات بهداشتی برحسب متغیرهای فردی و اجتماعی چقدر است؟
۲-۲٫ میزان برآورده شدن نیازهای مراقبت دهندگان افراد دچار صدمه سر در حیطه حمایت عاطفی برحسب متغیرهای فردی و اجتماعی چقدر است؟
۳-۲٫ میزان برآورده شدن نیازهای مراقبت دهندگان افراد دچار صدمه سر در حیطه حمایت ابزاری برحسب متغیرهای فردی و اجتماعی چقدر است؟
۴-۲٫ میزان برآورده شدن نیازهای مراقبت دهندگان افراد دچار صدمه سر در حیطه حمایت افراد حرفه ای برحسب متغیرهای فردی و اجتماعی چقدر است؟
۵-۲٫ میزان برآورده شدن نیازهای مراقبت دهندگان افراد دچار صدمه سر در حیطه حمایت شبکه اجتماعی برحسب متغیرهای فردی و اجتماعی چقدر است؟
۶-۲٫ میزان برآورده شدن نیازهای مراقبت دهندگان افراد دچار صدمه سردر حیطه درگیر شدن در مراقبت برحسب متغیرهای فردی و اجتماعی چقدر است؟
تعریف واژهها:
آسیب به سر ناشی از ضربه: صدمه به سر ناشی از ضربه به هر گونه ضایعه آناتومیکی یا اختلال عملکردی که بوسیله نیروی عمل خارجی در اسکالپ، استخوان های جمجمه، پردههای مننژ، مغز یا اعصاب جمجمه به تنهایی یا در ترکیب با هم ایجاد شده باشد، اطلاق میشود (۲۷).
نیازهای مراقبتدهندگان افراد دچار صدمه سر(تعریف علمی): نیازهای مراقبتدهندگان به تمامی نیازهایی گفته میشود که به صورت منحصربهفردی بوسیله اعضای خانواده بیمار بازمانده از یک حادثه آسیب به سر تجربه میشود. این نیازها میتواند شامل نیازهایی در ارتباط با اطلاعات بهداشتی، حمایت عاطفی، حمایت ابزاری، حمایت حرفهای، شبکه حمایت اجتماعی و درگیر شدن در مراقبت ، باشد (۲۸).
نیازهای مراقبتدهندگان افراد دچار صدمه سر در حیطه اطلاعات بهداشتی (تعریف عملی): بر اساس تعریف نظری است که با سؤالات ۱، ۴، ۵، ۶، ۷، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۸پرسشنامه نیازهای خانواده (FNQ) مورد سنجش قرار میگیرد. اهمیت نیازها در این حیطه از طریق یک مقیاس لیکرت از ۱(اهمیت ندارد)، ۲(اهمیت جزئی)، ۳(مهم) تا ۴(بسیار مهم) اندازه گیری میشود و اهمیت نیازها بوسیله میانگین نمرات گزارش میشود.
نیازهای مراقبتدهندگان افراد دچار صدمه سر در حیطه حمایت عاطفی (تعریف عملی): بر اساس تعریف نظری است که با سؤالات ۲۹، ۳۰، ۳۴، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹ و ۴۰ پرسشنامه نیازهای خانواده (FNQ) مورد سنجش قرار میگیرد. اهمیت نیازها در این حیطه از طریق یک مقیاس لیکرت از ۱(اهمیت ندارد)، ۲(اهمیت جزئی)، ۳(مهم) تا ۴(بسیار مهم) اندازه گیری میشود و اهمیت نیازها بوسیله میانگین نمرات گزارش میشود.
نیازهای مراقبتدهندگان افراد دچار صدمه سر در حیطه حمایت ابزاری (تعریف عملی): بر اساس تعریف نظری است که با سؤالات ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶ و ۲۷ پرسشنامه نیازهای خانواده (FNQ) مورد سنجش قرار میگیرد. اهمیت نیازها در این حیطه از طریق یک مقیاس لیکرت از ۱(اهمیت ندارد)، ۲(اهمیت جزئی)، ۳(مهم) تا ۴(بسیار مهم) اندازه گیری میشود و اهمیت نیازها بوسیله میانگین نمرات گزارش میشود.
نیازهای مراقبتدهندگان افراد دچار صدمه سر در حیطه حمایت حرفه ای (تعریف عملی): بر اساس تعریف نظری است که با سؤالات ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ پرسشنامه نیازهای خانواده (FNQ) مورد سنجش قرار میگیرد. اهمیت نیازها در این حیطه از طریق یک مقیاس لیکرت از ۱(اهمیت ندارد)، ۲(اهمیت جزئی)، ۳(مهم) تا ۴(بسیار مهم) اندازه گیری میشود و اهمیت نیازها بوسیله میانگین نمرات گزارش میشود.
نیازهای مراقبتدهندگان افراد دچار صدمه سر در حیطه شبکه حمایت اجتماعی (تعریف عملی): بر اساس تعریف نظری است که با سؤالات ۹، ۱۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳ و ۳۵ پرسشنامه نیازهای خانواده (FNQ) مورد سنجش قرار میگیرد. اهمیت نیازها در این حیطه از طریق یک مقیاس لیکرت از ۱(اهمیت ندارد)، ۲(اهمیت جزئی)، ۳(مهم) تا ۴(بسیار مهم) اندازه گیری میشود و اهمیت نیازها بوسیله میانگین نمرات گزارش میشود.
نیازهای مراقبتدهندگان افراد دچار صدمه سر در حیطه درگیر شدن در مراقبت (تعریف عملی): بر اساس تعریف نظری است که با سؤالات ۲، ۳، ۸ و ۳۲ پرسشنامه نیازهای خانواده (FNQ) مورد سنجش قرار میگیرد. اهمیت نیازها در این حیطه از طریق یک مقیاس لیکرت از ۱(اهمیت ندارد)، ۲(اهمیت جزئی)، ۳(مهم) تا ۴(بسیار مهم) اندازه گیری میشود و اهمیت نیازها بوسیله میانگین نمرات گزارش میشود.
میزان برآورده شدن نیازهای مراقبتدهندگان افراد دچار صدمه سر (تعریف عملی): مطابق با پرسشنامه نیازهای خانواده جهت تعیین میزان برآورده شدن نیازهای مراقبت دهندگان افراد دچار صدمه سر در این تحقیق از قسمت دوم ابزار که در آن دامنه برآورده شدن نیازها با گزینههای “برآورده شد”، نسبتاً برآورده شد” و “برآورده نشد” اندازهگیری میشود، استفاده میشود. برای هر یک از سوالات به پاسخ های برآورده شدن نیازها بطور نسبی و کامل ارزش یک و در صورت عدم برآورده شدن ارزش صفر در نظر گرفته شد.
برای هر یک از حیطه ها سوالات مرتبط با آن حیطه با هم جمع شده و سپس نقطه برش برای هر یک از حیطه ها نقطه وسط نمره ها در نظر گرفته شد. برای حیطه اطلاعات بهداشتی با ۱۰ سوال نقطه برش ۵ در نظر گرفته شد و نمرات کمتر از ۵ نشان دهنده عدم برآورده شدن نیاز و نمرات بالای ۵ نشان دهنده برآورده شدن نیاز
در نظر گرفته شد. برای حیطه حمایت عاطفی با ۸ سوال نقطه برش ۴ در نظر گرفته شد و نمرات کمتر از ۴ نشان دهنده عدم برآورده شدن نیاز و نمرات بالای ۴ نشان دهنده برآورده شدن نیاز در نظر گرفته شد. برای حیطه حمایت ابزاری ، حمایت حرفه ای و شبکه حمایت اجتماعی با ۶ سوال نقطه برش ۳ در نظر گرفته شد و نمرات کمتر از ۳ نشان دهنده عدم برآورده شدن نیاز و نمرات بالای ۳ نشان دهنده برآورده شدن نیاز در نظر گرفته شد. برای حیطه در گیر شدن در مراقبت با ۴ سوال نقطه برش ۲ در نظر گرفته شد و نمرات کمتر از ۲ نشان دهنده عدم برآورده شدن نیاز و نمرات بالای ۲ نشان دهنده برآورده شدن نیاز در نظر گرفته شد. برای کل حیطه ها با ۴۰ سوال نقطه برش ۲۰ در نظر گرفته شد و نمرات کمتر از ۲۰ نشان دهنده عدم برآورده شدن نیاز و نمرات باالای ۲۰ نشان دهنده برآورده شدن نیاز در نظر گرفته شد.