…………………..۱۰۲
شکل (۶-۴)؛ الگوی معادلات ساختاری در حالت استاندارد……………………………………………………………………۱۰۷
فهرست جداول
جدول (۱-۲)؛ تعاریف مختلف حامیگری………………………………………………………………………………………………۲۳
جدول (۳-۲)؛ دلایل استفاده شرکتها از حامیگری……………………………………………………………………………۳۹
جدول (۴-۲)؛ ابعاد مختلف تناسب میان حامی و حمایت شونده)………………………………………………………..۴۶
جدول (۱-۳)؛ مقیاس لیکرت ۵ طیفی…………………………………………………………………………………………………۸۵
جدول (۲-۳) تقسیمبندی سؤالات با توجه به متغیرهای تحقیق…………………………………………………………..۸۶
جدول (۳-۳) مقادیر ضریب آلفایکرونباخ برای متغیرهای تحقیق……………………………………………………..۸۸
جدول (۱-۴) توزیع فراوانی مرتبط با متغیر «سن» نمونه های تحقیق………………………………………………..۹۱
جدول(۲-۴) توزیع فراوانی مرتبط با متغیر«تحصیلات» در نمونه های تحقیق…………………………………….۹۲
جدول(۳-۴) توزیع فراوانی مرتبط با متغیر «وضعیت تاهل» در نمونه های تحقیق……………………………..۹۳
جدول(۴-۴) توزیع فراوانی مرتبط با متغیر «جنسیت» در نمونه های تحقیق…………………………………….۹۴
جدول (۵-۴) توزیع فراوانی مرتبط با متغیر «میزان هواداری» نمونه های تحقیق………………………………۹۵
جدول(۶-۴) شاخصهای پراکندگی، مرکزی و توزیع متغیرهای تحقیق……………………………………………۹۶
جدول ۷-۴ ؛ نتایج حاصل از اجرای معادلات ساختاری…………………………………………………………………….۱۰۹
جدول (۸-۴) اثرات تفکیک شده متغیرها………………………………………………………………………………………..۱۱۱
جدول (۹-۴) ضریب همبستگی اسپیرمن……………………………………………………………………………………….۱۱۳
جدول ۱۰-۴ نتایج آزمون کروسکال واریس با تاکید بر متغیر تعداد سالهای هواداری…………………….۱۱۷
جدول ۱۱-۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۱۷
جدول ۱۲-۴ نتایج آزمون کروسکال واریس با تاکید بر متغیر تحصیلات………………………………………..۱۱۹
جدول ۱۳-۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۱۹
جدول ۱۴-۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۲۲
جدول ۱۵-۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۲۳