4- گرایش به گنهکاری O 735- تنش ارگی O4 733-6-2 معرفی آزمون افسردگی بک 743-6-2-1 نمره گذاری آزمون افسردگی : 753-6-2-2 تخمین میزان افسردگی افراد: 763-6-2-3 معیارها و میزان های عددی آزمون افسردگی: 763-6-2-4 روش... دنباله مطلب

پایان نامه روانشناسی : رگرسیون لجستیک-فایل تمام متن

مشخصات رساله/پایاننامه تحصیلیعنوان:بررسی عوامل مؤثر بر وضعیَت اشتغال فارغ التّحصیلان دانشگاهی 34 – 24 ساله استان کردستاننام نویسنده: ابوبکر حسینزادهنام استاد راهنما: دکتر حاتم... دنباله مطلب