منابع پایان نامه درباره قانون مجازات، جرم انگاری، گناهان کبیره

در نهایت از آن سوءاستفاده نماید، سبب تحقق جرم موضوع ماده 673 ق.م.ا خواهد شد. در اینجا اختلاف نظر وجود دارد، گروهی از حقوقدانان اعتقاد دارند، که اگرچه در ماده 673 ق.م.ا اشاره ای به... دنباله مطلب

منابع پایان نامه درباره اجرای احکام، حقوق و دستمزد، جرم نشر اکاذیب

. گروهی از حقوقدانان بیان می کنند، که سوءاستفاده از سفیدامضاء،عملی است که از ناحیه شخصی که به او اعتماد شده و سفید امضایی در اختیار اوست سر می زند، با این شرح که مجرم بالای سفیدامضاء... دنباله مطلب

منابع پایان نامه درباره قانون مجازات، پایان نامه، حقوق کیفری

جرمی علیه اموال افراد صورت نگرفته است اما هیچ یک از دکترین علیرغم وقوع جرم بر علیه اموال، آن را در قالب جرایم علیه اموال بیان ننموده، و آن را جرمی برعلیه آسایش بیان نموده اند. چرا که... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه درمورد مجازات تبعی، حقوق اجتماعی، جزای نقدی

آن دو را بر دیگری مقدم بداریم، احتیاج به مرجح پیدا می شود، و اگر مرجح وجود نداشته باشد، آن دو چیز که با هم تعارض دارند هردو از بین می روند.1لذا در اینجا هرکدام از این دو دیدگاهی که بیان... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه درمورد مرور زمان، وحدت رویه، قانون مجازات

ارتکابی است. سوءنیت عام در جرم سوء استفاده، به معنی عمد در ارتکاب عمل فیزیکی یعنی عمد در نوشتن مطالب تعهد آور بر روی سفید امضاء می باشد. مثلاً شخصی در براتی که واجد امضاء است، ولی مبلغ... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه درمورد ارتکاب جرم، رویه قضایی، دادرسی کیفری

که ضرر و زیان به دو دسته تقسیم می شود، ضرر و زیان مادی و ضرر و زیان معنوی. در قانون آئین دادرسی کیفری 1290 در ماده 9 ضرر و زیانی که قابل مطالبه است عبارت است از: 1- ضرر و زیان مادی که در... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه درمورد تقسیم بندی، امور مالی، حقوق کیفری

بگیرد و آن را وسیله سوء استفاده خود قرار دهد، و این سفید امضاء یا برات باعث اشتغال ذمه محجور نسبت به بزهکار گردد، با توجه به آنکه، عمل مربوط به امور مالی است، و ماده 596 ق.م.ا هم ناظر به... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه درمورد قانون مجازات، شخص ثالث، جبران خسارت

سوء استفاده نماید در حالی که مرتکب دوم ورقه پر شدهای را، بهرهبرداری می کند لذا عمل این شخص، سوءاستفاده به معنای جرم مذکور در ماده 673ق.م.ا نیست و جرم سوء استفاده از سند مجعول است. (نظر... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه درمورد قانون مجازات، ترک فعل، حقوق جزا

واژه سوءاستفاده و آن هم به صورت مطلق در متن ماده، حکایت از هر نوع خسارت، اعم از خسارت مادی و معنوی دارد. دومین وجه تمایز این که، طبق قوانین سابق، اگر سفیدامضاء به شخصی سپرده نمی شده و... دنباله مطلب