دسته: حقوق

دسته: حقوق

دانلود مقالات : پایان نامه ها درباره عدالت کیفری،مجازات،ترمیم و جبران خسارت
فوریه 27, 2020 حقوق مدیر

  چکیده آمارهایی که از طریق جراید و رسانه های عمومی اعلام می شود و اتفاقات و جرایمی که هر روزه خود شاهد آن هستیم بیانگر آن است که بحث مجازات و عدالت کیفری و روش های اتخاذ شده چه از طریق نهادهای قضائی به صورت عملی و چه در قالب بحث نظری و علمی

Read More
پایان نامه کارشناسی ارشد : نقش سلبی عدالت ترمیمی در امنیت قضائی
فوریه 27, 2020 حقوق مدیر

مبحث سوم: نقش سلبی عدالت ترمیمی در امنیت قضائی همان طور که عرض شد هدف عدالت ترمیمی بازتوانی فرد در جامعه، جرم زدائی و این که افراد کمتر در معرض مجازات هایی مانند زندان و غیره که تبعات بدی به دنبال دارد قرار گیرند و در مقابل خسارت های وارده به افراد را جبران و

Read More
پایان نامه پایان نامه ها درباره نقش سلبی عدالت ترمیمی در امنیت قضائی
فوریه 27, 2020 حقوق مدیر

مبحث سوم: نقش سلبی عدالت ترمیمی در امنیت قضائی همان طور که عرض شد هدف عدالت ترمیمی بازتوانی فرد در جامعه، جرم زدائی و این که افراد کمتر در معرض مجازات هایی مانند زندان و غیره که تبعات بدی به دنبال دارد قرار گیرند و در مقابل خسارت های وارده به افراد را جبران و

Read More
منابع پایان نامه در مورد دانلود پایان نامه در مورد دسترسی آسان به دستگاه عدالت
فوریه 27, 2020 حقوق مدیر

گفتار دوم: دسترسی آسان به دستگاه عدالت رکن مهم دیگر امنیت قضائی دسترسی آسان و سریع به دستگاه عدالت و نهادی تحت امر آن می باشد متأسفانه مشاهده می شود که در هنگام ارتکاب جنایتی دستگاه عدالت دیر عمل می کند و در بعضی از موارد زمانی ورود پیدا می کند که دیگر آثاری از

Read More
منابع پایان نامه و مقاله با موضوع : دسترسی آسان به دستگاه عدالت
فوریه 27, 2020 حقوق مدیر

گفتار دوم: دسترسی آسان به دستگاه عدالت رکن مهم دیگر امنیت قضائی دسترسی آسان و سریع به دستگاه عدالت و نهادی تحت امر آن می باشد متأسفانه مشاهده می شود که در هنگام ارتکاب جنایتی دستگاه عدالت دیر عمل می کند و در بعضی از موارد زمانی ورود پیدا می کند که دیگر آثاری از

Read More
فایل پایان نامه دانلود پایان نامه درباره امید به دستگاه عدالت در موارد نقض امنیت
فوریه 27, 2020 حقوق مدیر

گفتار اول: امید به دستگاه عدالت در موارد نقض امنیت یکی از ارکان امنیت قضائی که آرامش خاطر افراد را فراهم می آرود و در آن لحظه حساس به داد بزه دیده می رسد، دخالت دستگاه عدالت در امر موضوع ارتکاب یافته و تعقیب بزهکار از یک طرف و فراهم آوردن اسباب آرامش بزه دیده

Read More
پایان نامه امید به دستگاه عدالت در موارد نقض امنیت
فوریه 27, 2020 حقوق مدیر

گفتار اول: امید به دستگاه عدالت در موارد نقض امنیت یکی از ارکان امنیت قضائی که آرامش خاطر افراد را فراهم می آرود و در آن لحظه حساس به داد بزه دیده می رسد، دخالت دستگاه عدالت در امر موضوع ارتکاب یافته و تعقیب بزهکار از یک طرف و فراهم آوردن اسباب آرامش بزه دیده

Read More
پایان نامه با موضوع حفظ حقوق متهم
فوریه 27, 2020 حقوق مدیر

گفتار پنجم: حفظ حقوق متهم طرف ثابت دعوای کیفری متهم است و تاریخ نشان می دهد که هدف اصلی و اولیه دادرسی کیفری حفظ حقوق اوست و اصلاً مقررات دادرسی کیفری با هدف اولیه جلوگیری از تجاوز حکام مستبد به حقوق و آزادی های فردی و حمایت حقوق متهمان تدوین یافته است، چرا که این

Read More
منابع پایان نامه – تأمین حقوق جامعه در دادرسی عدالت محور
فوریه 27, 2020 حقوق مدیر

گفتار چهارم: تأمین حقوق جامعه در آیین دادسری کیفری با تلفیق حقوق حکومت و حقوق جامعه، گفته می شود که چون هر جرمی نظم جامعه یا نظم عمومی را بر هم می زند، لذا جامعه با نمایندگی دادستان یک طرف ثابت دعوی است. در حالی که همان طور که قبلاً گفتیم در بسیاری از موارد

Read More
نگارش پایان نامه با موضوع رعایت کرامت انسانی در دادرسی
فوریه 27, 2020 حقوق مدیر

گفتار سوم: رعایت کرامت انسانی در دادرسی «امروزه رعایت کرامت انسانی یکی از معیارهای اساسی قانونگذاری، دادرسی و اعمال ضمانت اجراهای کیفری است. توجه به این معیار، اراده دولت و حکومت را در فرآیند قانون گذاری، دادرسی کیفری و اعمال مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی محدود و پایبند به ضوابط انسانی و اخلاقی

Read More
پایان نامه استقلال قضایی و بی طرفی قضایی
فوریه 27, 2020 حقوق مدیر

گفتار اول: استقلال قضایی منظور از استقلال قضایی این است که دادرسان در صدور رأی تنها قانون و وجدان را حاکم اعمال خود قرار دهند و توجهی به دستورها، نظرها و خواسته های دیگران نداشته باشند از هیچ مانع و رادعی نهراسند و بیم انفصال، تنزل رتبه و مقام، تغییر محل خدمت و موقعیت شغلی،

Read More
پایان نامه در مورد  امنیت قضایی و دادرسی کیفری عادلانه
فوریه 27, 2020 حقوق مدیر

مبحث چهارم: امنیت قضایی و دادرسی کیفری عادلانه مداخله حقوق کیفری برای سامان بخشی اجتماعی و فراهم سازی امنیت، در مرحله ارزش گذاری کیفری یا جرم انگاری متوقف نمی شود. دستگاه عدالت کیفری برای حمایت از ارزش ها و تضمین آنها، نیازمند برنامه ریزی و استفاده ازا ابزارهای کارآمد است. اگر ضمانت اجراهای تنظیم شده

Read More