منابع و ماخذ پایان نامه ۱۳۵، غیر، قدامی، دلتوئید

میانی برتر۴۵-۰۵/۹±۶/۱۴۰۱/۵±۳/۱۲۶/۶±۷/۷۷/۶±۴/۱۱ ۹۰-۰۶/۹±۶/۲۱۵/۱۱±۵/۲۰۸/۹±۵/۱۴۶/۱۰±۳/۲۰ ۱۳۵-۰۴/۸±۷/۲۲۱/۱۲±۳۱/۱۹۹/۱۲±۳/۱۳۸/۱۰±۱/۲۲ غیر برتر۴۵-۰۴/۸±۴/۱۱۰۵/۴±۸/۹۴/۵±۷/۵۳/۶±۸/۸ ۹۰-۰۳/۸±۸/۱۸۱/۱۰±۷/۱۷۱/۷±۳/۱۰۴/۹±۹/۱۶ ۱۳۵-۰۱/۸±۵/۱۸۰۱/۱۱±۶/۱۵۷/۸±۸/۸۲/۶±۰۸/۱۶ تحت خاری- دلتوئید قدامی برتر۴۵-۰۸/۹±۰۲/۱۵۷/۴±۷/۱۱۰۲/۶±۳/۷۹/۶±۷/۱۰ ۹۰-۰۳/۱۱±۸/۲۱۱/۱۱±۲/۱۹۷/۱۱±۶/۱۴۹/۱۰±۵/۱۸ ۱۳۵-۰۱/۱۱±۰۶/۲۴۷/۱۱±۳/۱۸۴/۱۲±۸/۱۲۶/۹±۵/۲۰ غیر برتر۴۵-۰۶/۸±۴/۱۱۶/۳±۴/۹۱/۵±۴/۵۳/۶±۳/۸ ۹۰-۰۵/۱۰±۵/۱۹۶/۹±۴/۱۶۸/۷±۲/۱۰۴/۹±۴/۱۵ ۱۳۵-۰۶/۱۱±۳/۲۰۶/۱۰±۱۵۴/۸±۴/۸۴/۶±۵/۱۴ دلتوئید میانی- پشتی بزرگ برتر۴۵-۰۶/۲±۸/۷۲/۲±۵/۵۳/۱±۸/۱۵/۳±۸/۷ ۹۰-۰۹/۶±۶/۱۱۰۵/۳±۱/۸۴/۱±۵/۲۵/۵±۴/۷ ۱۳۵-۰۳/۷±۱/۱۴۸/۲±۳/۱۱۹/۱±۳/۳۳/۴±۴/۱۱ غیر برتر۴۵-۰۵/۳±۴/۵۹/۱±۲/۴۹۴/۰±۵/۱۴/۳±۲/۵ ۹۰-۰۵/۵±۶/۹۶/۲±۳/۵۷۹/۰±۶/۱۵/۴±۲/۵ ۱۳۵-۰۸/۵±۷/۱۱۴/۳±۶/۷۹۰/۰±۲۲/۳±۵/۸ دلتوئید قدامی – پشتی بزرگ برتر۴۵-۰۵/۲±۴/۷۱/۲±۴/۵۳/۱±۸/۱۷/۳±۵/۷ ۹۰-۰۶/۶±۹/۱۰۹/۲±۷/۷۵/۱±۵/۲۲/۵±۰۷/۷ ۱۳۵-۰۳/۷±۶/۱۳۷/۲±۸/۱۰۹/۱±۳/۳۲/۴±۸/۱۰ غیر برتر۴۵-۰۳/۳±۱/۵۷/۱±۱/۴۸۸/۰±۴/۱۳/۳±۰۳/۵ ۹۰-۰۸/۴±۹۵/۲±۰۹/۵۸۳/۰±۶/۱۴/۴±۰۷/۵ ۱۳۵-۰۸/۵±۴/۱۱۲/۳±۴/۷۹۲/۰±۹/۱۲/۳±۹/۷ ۴-۲-۴-۴-۲ اطلاعات مربوط به نسبت هم انقباضی عضلات مجموعه شانهی گروه‌های مختلف تحقیق […]

منابع و ماخذ پایان نامه غیر، ۱۳۵، ۴۵-۰، ۹۰-۰

±۷/۷۴۵/۴ ±۹/۱۴ غیر برتر۴۵۴۱/۲ ±۶/۳۸۸/۱ ±۷/۲۹۳/۱ ±۸/۲۰۶/۳ ±۴/۶ ۹۰۰۱/۲ ±۵/۴۹۰/۲ ±۷/۳۷۶/۲ ±۱/۴۸۳/۳ ±۷/۸ ۱۳۵۲۰/۲ ±۲/۶۰۹/۳ ±۷/۳۱۳/۳ ±۶/۵۴۴/۴ ±۷/۱۱ ذوزنقه میانی برتر۴۵۷۶/۲ ±۱/۷۸۵/۳ ±۸/۵۴۷/۴ ±۵/۶۷۶/۱ ±۳/۱۱ ۹۰۶۱/۲ ±۲/۱۲۵۳/۵ ±۷/۹۸۳/۳ ±۷/۱۰۵۳/۵ ±۳/۱۶ ۱۳۵۲۵/۲ ±۲/۱۵۵۸/۶ ±۴/۱۱۸۴/۳ ±۱/۱۴۱۶/۱ ±۵/۲۲ غیر برتر۴۵۴/۵ ±۹/۵۲۱/۲ ±۷/۴۰۴/۳ ±۲/۴۲۸/۳ ±۱/۹ ۹۰۴/۵ ±۵/۹۲۱/۴ ±۷/۶۸۳/۲ ±۶/۷۴۲/۵ ±۹/۱۴ ۱۳۵۴۸/۲ ±۸/۱۲۶۰/۵ ±۹/۸۷۷/۳ ±۷/۱۰۲۵/۹ ±۴/۱۹ ذوزنقه پایینی برتر۴۵۷۶/۲ ±۱/۶۱۲/۳ […]

منابع و ماخذ پایان نامه قصد استفاده، کنترل حرکت

بازو را در مقابل مقاومت انجام دهد. سپس انقباض در ناحیه قدامی عضله پشتی بزرگ در سطح زاویه تحتانی کتف لمس می‌شد. الکترودها در جهت موازی با تارهای عضلانی قرار می‌گرفت. شکل ۳-۸: محل قرارگیری الکترودها برای عضله دندانه‌ای قدامی ۳-۵-۲-۲-۱-۸ پشتی بزرگ بعد از لمس کتف، الکترودها تقریباً ۴ سانتی‌متر زیر نوک پایینی کتف۴۵، […]