پایگاه اطلاع رسانی فرادانش

پایگاه اطلاع رسانی فرادانش

حسن نیت حامیعوامل مربوط به حامی:نگرش نسبت به حامیحضور همه جانبه حامیحسن نیت حامیقرار گیری مصرف کننده در معرض حامیگریقرار گیری مصرف کننده در معرض حامیگریشکل (۶-۲)؛ الگوی اسپید و تامپسون(اسپید و تامپسون، ۲۰۰۰،ص۲۲۸)شکل (۶-۲)؛ الگوی اسپید و تامپسون(اسپید و تامپسون، ۲۰۰۰،ص۲۲۸)۲-۱-۶-۲) الگوی گوینر و اسوانسون (۲۰۰۳)عنوان: الگوی برای تعلق به تیم ورزشی: پیشآیندها و […]

Read more

در این راستا، گوینر (۱۹۹۷) از شباهتهای کارکردی و تصویری بحث میکند. شباهتهای کارکردی هنگامی اتفاق میافتد که محصولات حامی توسط شرکتکنندگان در طول رویداد مورد استفاده قرار گیرد. تشابه تصویری نیز وقتی شکل میگیرد که تصویر رویداد با تصویر شناسه حامی یکسان باشد (گوینر، ۱۹۹۷، ص۱۵۲).گرچه محققین رویکردهای نظری و روششناختی متفاوتی نسبت به […]

Read more

جدول (۳-۲)؛ دلایل استفاده شرکتها از حامیگری(عبدوی،۱۳۹۱، ص۳۶)جدول (۳-۲)؛ دلایل استفاده شرکتها از حامیگری(عبدوی،۱۳۹۱، ص۳۶)محققروش شناسیاهداف حامی گری حاصل شدههووک و همکاران (۱۹۹۰)بررسی ۱۹ شرکت مختلف در نیوزلندتوالی اهداف به ترتیب اولویت : (۱) بهبود حسن نیت (۲) بهبود تصویر شرکت (۳) افزایش آگاهی (۴) بهبود سود آوری (۵) علاقه مدیریت و (۶) استخدام کارکنان […]

Read more

اصلیترین هدف حامیان در حمایت از این نهادها، شناخته شدن به عنوان “حامی رسمی” آن نهاد است. حامی رسمی بودن به این معنی است که عموم جامعه از این حامیگری آگاهی داشته باشند و محصولات حامی به عنوان تنها محصول مرتبط با آن نهاد شناخته شود. حامیان رسمی همچنین از امتیاز مشارکت در تمامی برنامههای […]

Read more

فرآهم کردن کمکهای مالی یا غیر مالی به یک فعالیت توسط یک سازمان یا نهاد تجاری با هدف دستیابی به اهداف تجاریاتکر (۱۹۸۸,P.77)حامیگری تجاری عبارت است از ایجاد پیوند با یک رویداد، تیم، گروه و … بهمنظور نایل شدن به اهداف بازاریابی(ارتباطات) مشخصمینگهان (۱۹۹۱a,P.36)حامیگری عبارت است از یک سرمایهگذاری نقدی یا غیر نقدی در یک […]

Read more

از اواسط قرن هجدهم به بعد، ماهیت حامیگری که قبلا به عنوان بخشی از مسئولیت اجتماعی و فعالیتهای بشر دوستانه شرکت به حساب میآمد، تغییر یافت و به یک فعالیت هدفمند و وسیلهای برای بازاریابی راهبردی شرکتها تبدیل شد. مطابق با مینگهان (۱۹۹۸)، ادراک قبلی از حامیگری، آن را در زمره کمکهای بلاعوض قرار میداد […]

Read more

شناسهی تیم به عنوان درک تماشاگران در ارتباط با یک تیم و تجزیهی نقاط ضعف و دستاوردهای تیم به عنوان مالک تعریف میشود(گوینر و اسوانسون، ۲۰۰۳، ص۲۷۶). که در پرسشنامه سوالات ۲۷الی۳۱ مربوط به شناسهی تیم میباشد. ۱-۷-۱) اشتیاق هواداراشتیاق هوادار، به میزان وابستگی، انگیزش و درگیری فرد با یک رشته ورزشی بخصوص اشاره دارد(مینگهان، […]

Read more

در این میان جذب حامی یک شیوه بسیار قدیمی و کاملا  شناخته شده در دنیای ورزش است. بسیاری از هواداران جوان تیمها هنگام خرید پیراهن تیم مورد علاقهشان در صورتی آن را غیرتقلبی میدانند که نام حامی بر روی آن حک شده باشد. طرفداران به کالایی که نام شرکت آن به عنوان حامی بر روی […]

Read more

…………………..۱۰۲شکل (۶-۴)؛ الگوی معادلات ساختاری در حالت استاندارد……………………………………………………………………۱۰۷فهرست جداولجدول (۱-۲)؛ تعاریف مختلف حامیگری………………………………………………………………………………………………۲۳جدول (۳-۲)؛ دلایل استفاده شرکتها از حامیگری……………………………………………………………………………۳۹جدول (۴-۲)؛ ابعاد مختلف تناسب میان حامی و حمایت شونده)………………………………………………………..۴۶جدول (۱-۳)؛ مقیاس لیکرت ۵ طیفی…………………………………………………………………………………………………۸۵جدول (۲-۳) تقسیمبندی سؤالات با توجه به متغیرهای تحقیق…………………………………………………………..۸۶جدول (۳-۳) مقادیر ضریب آلفایکرونباخ برای متغیرهای تحقیق……………………………………………………..۸۸جدول (۱-۴) توزیع فراوانی مرتبط با متغیر «سن» […]

Read more

در طی سال های گذشته پژوهشگران مختلف با عنایت به ناتوانی بتا در توضیح بازده سهام، به بررسی توان مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای در تبیین و پیش بینی بازده سهام و یافتن متغیرهای دیگری مانند بتا که معرف خطرپذیری باشند، پرداخته اند. در این میان با توجه اهمیت اطلاعات حسابداری به ویژه […]

Read more