بررسی تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر روند درآمدهای مالیاتی دولت

مولا علی (ع) درنامه 53 به کارگزاران خود در مورد ماالیات می فرماید: مالیات و بیت المال رابه گونه ای وارسی کن که صلاح مالیات دهندگان باشد. زیرا بهبودی مالیات ومالیات دهندگان عامل اصلاح امور دیگر اقشار جامعه می باشد و تا امور مالیات دهندگان اصلاح نشود، کار دیگران نیز سامان نخواهدگرفت. زیراهمه مردم نان […]

سامانه پژوهشی – ارزیابی رابطه بین سهم بازار و فشردگی سرمایه با نوسان‌پذیری سود در …

هدف اصلی :ارزیابی رابطه بین متغیرهای سهم بازار و فشردگی سرمایه، با نوسان‌پذیری سود.اهداف فرعی : ارزیابی رابطه بین سهم بازار و نوسان‌پذیری سود در قلمرو تحقیق ارزیابی رابطه بین فشردگی سرمایه و نوسان‌پذیری سود در قلمرو تحقیق سوالات تحقیقسوال اصلی: چه رابطهای بین متغیرهای سهم بازار و فشردگی سرمایه با نوسان پذیری سود در قلمرو […]

قرارداد های نفتی بای بک در تولید و قابلیت اعمال آن در صنعت نفت ایران- قسمت …

۲-کاهش رشد و توسعه اقتصادی به واسطه کاهش درآمدهای نفتی۳-استهلاک شدید تجهیزات و مخازن که باعث کاهش تولید روزانه نفت به میزان ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار بشکه در هر سال می‌شود.با توجه به مشترک بودن عظیم‌ترین مخازن نفت و گاز کشور و بهره برداری کشور مقابل از این ذخایر، راهی جز تأمین ارز از منابع […]

جستجوی مقالات فارسی – عقل و نقل به مثابۀ معیار سنجش گزاره‌های عرفان نظری۹۳- قسمت ۱۲

بررسی سنجش‌گرانه پیش‌فرض‌های گزاره‌های عرفانی؛ پالایش گزاره‌های متهم به تخییلات شعریه و خطابات عرفیه؛ هموار ساختن تقریب هستی شناسی عرفانی به هستی شناسی دینی؛ تبدیل اصول عرفانی به اصول کلی یقینی؛ ایجاد زمینه برای معماری اصلاح‌گرایانه عرفان نظری؛‌ تهیه اصول فهم معارف دینی از سرمایه حقایق عرفانی. ما در این میان توجه خویش را به […]