بررسی درک مشتری از رقابت و تاثیر آن بر ارزیابی بسط برند

در این فصل پیشینه و تعریف بسط برند و همچنین نگاهی کلی به ساختار این تحقیق ارائه می شود. بسط برند چیست؟ تعاریف متعددی از بسط برند ارائه داده‎اند که هر کدام بر جنبه خاصی از این موضوع تاکید ورزیده‎ است. در حالت کلی برندسازی به عمل تخصیص یک نام، لوگو، مارک(علامت) یا یک اصطلاح […]

بررسی ارتباط مدیریت عملکرد با اهداف استراتژیک بانک تجارت مبتنی بر مدل BSC- …

۳-۵ روش تجزیه و تحلیل اطلاعاتابتدا برای هر سوال فرضیه ای را آزمون می کنیم که آیا بیش از ۵۰ درصد افراد موافق سوال هستند یا خیر؟ برای انجام این آزمون طیف لیکرت را به ۲ گزینه تبدیل کرده ایم به این ترتیب که کاملا موافق و موافق را یک گزینه و سایر گزینه هارا […]

پژوهش دانشگاهی – بررسی ارتباط مدیریت عملکرد با اهداف استراتژیک بانک تجارت مبتنی بر مدل BSC- …

جامعه آماری عبارت است از مجموعه کامل اندازه های ممکن با اطلاعات ثبت شده از ویژگی های کیفی، در مورد گردآورنده کامل واحدها، که می خواهد استنباط هایی درباره آن انجام دهد با توجه به موضوع پژوهش، جامعه آماری این پژوهش را مدیران، کارشناسان، کارکنان و مشتریان شعب بانک تجارت بندر چابهار تشکیل می دهند. […]

بررسی ارتباط مدیریت عملکرد با اهداف استراتژیک بانک تجارت مبتنی بر مدل BSC- …

بانک تجارت در راستای تبیین اهداف استراتژیک خود، به عنوان نخستین قدم، نهاد برنامهریزی را با تشکیل اداره مطالعات و برنامهریزی در نیمه اول سال ۱۳۷۷ ایجاد نمود. اولین مرحله از فعالیتهای برنامهریزی با تهیه گزارش شناخت تنگناها و تبیین اهداف و برنامههای توسعه بانک در روزهای پایانی سال ۱۳۷۷ به انجام رسید. ارزشمندی این […]

سایت مقالات فارسی – بررسی ارتباط مدیریت عملکرد با اهداف استراتژیک بانک تجارت مبتنی بر مدل BSC- …

حاشیهای شدن افراد کار خواستن از شما و عدم نظر خواهی ۲-۲-۸ مدلها و ابزارهای مدیریت عملکردامروزه مدلها و ابزارهای متنوعی در مدیریت عملکرد وجود دارد که برای طراحی و اجرای هر برنامه مدیریت عملکرد انتخاب آنها ضروری خواهد بود. مدلها نسبت به ابزارها جامعیت بیشتری دارند مدلهای مدیریت عملکرد، ساختار سازمان را در چارچوبی […]

متن کامل – بررسی ارتباط مدیریت عملکرد با اهداف استراتژیک بانک تجارت مبتنی بر مدل …

فرآیندهای درونیچه فرآیندهای تجاری مورد استفاده برای ارضای سهامداران و مشتریان نیازمندیم؟چشمانداز و استراتژیرشد و یادگیریبرای رسیدن به چشمانداز، چگونه باید تواناییهای خود را بهینه کنیم؟شکل۲- ۳-چهار منظر کارت امتیازت متوازنالف. منظر مشتریمدیران باید آگاه شوند که آیا سازمان، مشتریان خود را در رفع نیازهایشان راضی کرده است؟ برای این امر، لازم است تا تمامی […]

علمی : بررسی ارتباط مدیریت عملکرد با اهداف استراتژیک بانک تجارت مبتنی بر مدل BSC- …

* رهبری: تعیین چگونگی امکان توسعه و دستیابی به مأموریتها و چشمانداز توسط رهبر،* خط مشی و استراتژی: استقرار یک استراتژی شفاف، جهت رسیدن به مأموریتها و چشماندازهای سازمان،* منابع انسانی: مدیریت دانش و توانایی منابع انسانی و اجرای دقیق استراتژیها،* شراکتها و منابع: مدیریت شرکا و منابع داخلی و خارجی سازمان در راستای خط […]

بررسی ارتباط مدیریت عملکرد با اهداف استراتژیک بانک تجارت مبتنی بر مدل …

۸-ارتقاء سطح رضایت مندی کارکنان (اکبری؛ ۱۳۸۸).از جمله مزایای رویکرد مدیریت عملکرد می توان به موارد ذیل اشاره نمود :۱-با اعمال رویکرد مذکور ارزشهای سازمانی تقویت می‌شوند .۲-دشمنی بین افراد سازمان کاهش یافته و خطر ناشی از اعمال خشونت بین کارکنان کاهش می یابد .۳-پرداخت حقوق و مزایا، پاداش و سایر بر پرداختهای جبرانی بر […]

بررسی ارتباط مدیریت عملکرد با اهداف استراتژیک بانک تجارت مبتنی بر مدل BSC- …

چکیدهکارت امتیازی متوازن یک سازو کار مدیریتی است که بر پایهی روش های اندازه گیری پیشرفته بنا شده است و یکی از پیش نیازها و روشهای ارزیابی مدیریت استراتژیک در سازمانها بشمار می رود. هدف این پژوهش بررسی ارتباط مدیریت عملکرد با اهداف استراتژیک بانک تجارت در استان سیستان و بلوچستان، شهر چابهار بر پایه […]