تاثیر متغیرهای اقتصادی بربازده و قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده دربورس تهران

بورس اوراق بهادار بازاری جهت سرمایه گذاری می باشد و تعداد زیادی از مردم سرمایه های خود را به سمت بورس هدایت می کنند و بورس اوراق بهادار تحت تأثیر عوامل دیگری نیز می باشد، عوامل اقتصادی و متغیرهای کلان اقتصادی همواره بورس را تحت تأثیر قرار می دهند، متغیرهایی که تأثیر آن بر قیمت […]

بررسی رابطه پویا بین نرخ بازده و حجم معاملات در بورس اوراق بهادار تهران

اقتصاد دانان تشکیل سرمایه را در پیشرفت و توسعه اقتصادی ضروری و موثر می دانند. تشکیل سرمایه که از طرف دولت یا بخش خصوصی صورت می گیرد در برنامه ریزی دولت جهت دستیابی به اهداف ملی و اقتصادی و حتی غیر اقتصادی جامعه، سیستم بازار و عملکرد آن اهمیت زیادی دارد. بازارهای کارای سرمایه تمایل […]

ارزیابی رابطه بین سهم بازار و فشردگی سرمایه با نوسان‌پذیری سود در شرکت‌های فعال در بورس …

یافته های پژوهش او نشان داد که با استفاده از تحلیل رگرسیون (بر مبنای لگاریتمی) بین سود غیر منتظره به عنوان متغیر وابسته و متغیر های مستقل پیشنهادی در سطح اطمینان ۹۵ درصد رابطه معناداری وجود دارد . این در حالی است که چنین رابطه ای با استفاده از مدل رگرسیون خطی ساده وجود نداشت […]

دسترسی به منابع مقالات : ارزیابی رابطه بین سهم بازار و فشردگی سرمایه با نوسان‌پذیری سود در شرکت‌های …

برای تعریف مسأله پیش‌بینی، باید ازمسأله تصمیم شروع کرد. اطلاعاتی که از فرآیند پیش‌بینی حاصل می‌شود برای بهبود بخشیدن به فرآیند تصمیم‌گیری مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین ماهیت تصمیماتی که اتخاذ می‌شود بسیاری از ویژگی‌های مورد انتظار سیستم پیش‌بینی را تعیین خواهد کرد. بررسی مسأله تصمیم باید کمک کند تا سؤالات زیر پاسخ داده شود […]

بررسی رابطه اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هرسهم با قیمت سهام و …

منفی _ _ تایید سوم آزمون قیمت روش بازده های یکجا جمع شده کل موارد _ _ تایید مثبت _ _ تایید منفی _ _ تایید یادداشت: در این نمایه نتایج حاصل از آزمون ها در سه بخش ارائه شده است، در بخش اول آزمون حجم و آزمون های قیمت با استفاده از آزمون برابری […]

بررسی رابطه اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هرسهم با قیمت سهام و حجم معاملات۹۰- …

آزمون اثر اعلان تعدیل سود پیش بینی شده بر حجم مبادلات سهامبرای آزمون تغییرات حجم مبادلات سهام از روابط (۳-۱) و (۳-۲) استفاده می شود . ابتدا طبق رابطه ی(۳-۱) نسبت تعداد سهام معامله شده به تعداد سهام هر شرکت در هر روز از دوره ی رویداد و دوره ی برآورد محاسبه می شود:(۳-۱) = […]

سامانه پژوهشی – بررسی رابطه اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هرسهم با قیمت سهام و حجم معاملات۹۰- …

در این پژوهش چون که دوره ی رویداد شامل چند روز است. برای ارزیابی معناداری بازده غیر عادی باید بازده های غیر عادی برای دوره ی رویداد، یعنی از ۱- تا ۱+ (۳ روز) به صورت انباشته محاسبه شود.یعنی :(۳-۱۸)که  به ترتیب بازده های غیر عادی استاندارد شده ی سهم i در روزهای ۱- ، ۰ […]

بررسی رابطه اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هرسهم با قیمت سهام و حجم معاملات۹۰- قسمت …

– اثر اعلان تعدیل بر بازده سهام E2t:میانگین مجذوربازده های غیر عادی سهم i در روز t، e2it مربع بازده غیرعادی برای اعلان تعدیل سود شرکت i در روز t وN:تعداد موارد اعلان نمونه وابسته E2t مجذور بازده های غیر عادی  :بازده غیر عادی: انحراف معیاربازده غیر عادی وابسته Asit بازده غیر عادی استاندارد ۳-۷- آزمون […]

دسترسی متن کامل – بررسی رابطه اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هرسهم با قیمت سهام …

در این پژوهش به برررسی رابطهی بین اعلان تعدیل سود پیش بینی شده با قیمت سهام و حجم مبادلات پرداخته شده است . در این فصل متدولوژی پژوهش یا روش پژوهش تشریح می گردد . روش پژوهش مجموعه ای از قواعد، ابزارها و راه های معتبر نظام یافته برای واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی […]