بررسی رابطه اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هرسهم با قیمت سهام و …

منفی _ _ تایید سوم آزمون قیمت روش بازده های یکجا جمع شده کل موارد _ _ تایید مثبت _ _ تایید منفی _ _ تایید یادداشت: در این نمایه نتایج حاصل از آزمون ها در سه بخش ارائه شده است، در بخش اول آزمون حجم و آزمون های قیمت با استفاده از آزمون برابری […]

پژوهش – بررسی رابطه اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هرسهم با قیمت سهام …

۷) حجازی، رضوان(۱۳۷۵)، “بررسی اثر اعلان سود بر قیمت وحجم سهام در بورس اوراق بهادار تهران”، پایان نامه دکتری، دانشگاه تهران.۸) حیدری،یدالله(۱۳۷۹)،”تحلیل ارتباط حجم معاملات سهام و تعدیلات EPSپیش بینی شده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”،پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.۹) رضایی نیری، ندا(۱۳۸۲)،”تاثیر انتشار گزارشات مالی میان […]

سامانه پژوهشی – بررسی رابطه اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هرسهم با قیمت سهام و …

۱٫۴۸۲ ۰٫۱۵۴ ۰٫۲۷۸۳۴۶ همان طور که در نمایه ی ۴-۱۰ ملاحظه می شود برای کل موارد اعلان تعدیل سود و موارد اعلان مثبت چون سطح اهمیت آزمون لون کمتر از ۵درصد شده است ، پس با اطمینان ۹۵ درصد واریانس دوره ی رویداد و دوره ی برآورد مساوی نیستند و از فرض عدم برابری و […]

بررسی رابطه اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هرسهم با قیمت سهام و حجم معاملات۹۰- …

۰٫۲۲۶ ۱٫۵۶- ۰٫۱۳۴ ۴۶۶٫۸۴۴۴- PAT(برای موارد مثبت) ۰٫۹۰۴ ۰٫۳۵۳ ۱٫۵۹۳- ۰٫۱۲۷ ۵۴۶٫۰۹۸۶- PAT(برای موارد منفی) ۸٫۴۴۵ ۰٫۰۰۹ ۱٫۷۸۷- ۰٫۰۹۷ ۳۱۳٫۹۰۰۹۸۶- همان طور که در نمایه ی ۶-۴ ملاحظه می شود برای کل موارد اعلان چون سطح اهمیت آزمون لون بیشتر از۵ درصد شده است، پس با اطمینان ۹۵ درصد واریانس در دوره ی رویداد و […]

بررسی رابطه اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هرسهم با قیمت سهام و حجم معاملات۹۰- …

آزمون اثر اعلان تعدیل سود پیش بینی شده بر حجم مبادلات سهامبرای آزمون تغییرات حجم مبادلات سهام از روابط (۳-۱) و (۳-۲) استفاده می شود . ابتدا طبق رابطه ی(۳-۱) نسبت تعداد سهام معامله شده به تعداد سهام هر شرکت در هر روز از دوره ی رویداد و دوره ی برآورد محاسبه می شود:(۳-۱) = […]

سامانه پژوهشی – بررسی رابطه اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هرسهم با قیمت سهام و حجم معاملات۹۰- …

در این پژوهش چون که دوره ی رویداد شامل چند روز است. برای ارزیابی معناداری بازده غیر عادی باید بازده های غیر عادی برای دوره ی رویداد، یعنی از ۱- تا ۱+ (۳ روز) به صورت انباشته محاسبه شود.یعنی :(۳-۱۸)که  به ترتیب بازده های غیر عادی استاندارد شده ی سهم i در روزهای ۱- ، ۰ […]

بررسی رابطه اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هرسهم با قیمت سهام و حجم معاملات۹۰- قسمت …

– اثر اعلان تعدیل بر بازده سهام E2t:میانگین مجذوربازده های غیر عادی سهم i در روز t، e2it مربع بازده غیرعادی برای اعلان تعدیل سود شرکت i در روز t وN:تعداد موارد اعلان نمونه وابسته E2t مجذور بازده های غیر عادی  :بازده غیر عادی: انحراف معیاربازده غیر عادی وابسته Asit بازده غیر عادی استاندارد ۳-۷- آزمون […]

دسترسی متن کامل – بررسی رابطه اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هرسهم با قیمت سهام …

در این پژوهش به برررسی رابطهی بین اعلان تعدیل سود پیش بینی شده با قیمت سهام و حجم مبادلات پرداخته شده است . در این فصل متدولوژی پژوهش یا روش پژوهش تشریح می گردد . روش پژوهش مجموعه ای از قواعد، ابزارها و راه های معتبر نظام یافته برای واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی […]

بررسی رابطه اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هرسهم با قیمت سهام و حجم …

۱) ارائه ی اطلاعات مورد نیاز جهت اخذ تصمیمات اقتصادی۲)رفع نیازهای آن دسته از استفاده کنندگانی که نمی توانند به راحتی و مستقیماً به اطلاعات مورد نیاز در واحد تجاری دسترسی داشته باشند.۳)کمک به پیش بینی و ارزیابی اطمینان از جریان های نقدی آتی واحد تجاری.۴)قضاوت در خصوص عملکرد مدیران در ایفای وظیفه ی مباشرت […]

بررسی رابطه اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هرسهم با قیمت سهام و حجم …

فرضیه های پژوهش در سه بخش مورد بررسی قرار می گیرند:۱)در بخش اول به بررسی مواردی پرداخته می شود که در دوره ی رویداد[۲] و دوره ی برآورد[۳] وقفه ی معاملاتی نداشته باشند. در این بخش آزمون حجم و تمامی آزمون های قیمت انجام می شوند. به طور کلی بازده غیر عادی از حاصل تفریق بازده روزانه […]