فایل – بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و مشتری مداری- قسمت ۱۷

۲-۱۹-۳ ویژگی های کارکنان مشتری مدارمدیران مشتری مدار بدون کارکنان مشتری مدار موفق نخواهند بود وکارکنانی که ویژگی های ذیل را داشته باشند در زمره کارکنان مشتری مدار قرار دارند : مردم دارند ومردم را دوست دارند. همیشه جانب مشتری را می گیرند. به سوالات مشتری پاسخ مناسب می دهند . به حرف های مشتری […]

بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و مشتری مداری- قسمت ۱۱

۲-۱۰- محورهای کیفیت زندگی کاری از دیدگاه سایر صاحب نظران :جان بلچر[۲۳]: از دیدگاه وی محورهای کیفیت زندگی کاری شامل موارد زیر می باشد :۱- مشارکت کارکنان در تصمیم گیری : فرصت دادن به کارمند در اظهار نظر و تصمیم گیری و احساس مهم بودن به آنها که این به معنی نفی حق مدیر نیست.۲- مشارکت کارکنان […]

تحقیق – بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و مشتری مداری- قسمت ۱۰

راهبردهای درونی و بیرونی تغییر استفاده استراتژی های فوق الذکر مستلزم تدوین راهبردهایی است که به بهبود کیفیت زندگی کاری منتج می گردد . بهسازی یا بالندگی سازمانی ،تشکل های کارگری و کارمندی ،گروه های سیاسی یا ذینفوذ و قوانین و مقررات از جمله راهبردهایی است که به این امر کمک می کند (بهزادی :۱۳۹۳،۲۰). […]

تحقیق دانشگاهی – بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و مشتری مداری

۱-۹- جامعه و نمونه آماری ۸ ۱-۱۰- روش پژوهش ۸ ۱-۱۱- روش وابزار گرد آوری اطلاعات ۹ ۱-۱۲- تعریف مفاهیم و واژه ها ۹ فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق ۱۱ ۲-۱- مقدمه ۱۲ ۲-۲-مفهوم کیفیت زندگی کاری ۱۲ ۲-۳- شاخص های کیفیت زندگی کاری ۱۳ ۲-۴- تاریخچه کیفیت زندگی کاری ۱۴ ۲-۵- اهداف […]

بررسی وضعیت پایبندی به هویت فرهنگی اعضای شبکه اجتماعی فیس بوک با مطالعه موردی دانشجویان مقطع …

۹-۳- قلمرو زمانیشروع کلیات این تحقیق، از اوایل زمستان ۱۳۹۱ و پایان آن در خرداد ۹۲ بوده است.۱۰-۳-تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها۱-۱۰-۳- تعریف نظری مفاهیم هویت فرهنگی: هویت فرهنگی احساس تعلق و همبستگی به جامعه و فرهنگ آن است. به گونه ای که در رفتار اعضاء تأثیر گذارد و این رفتار درمقابل هنجارها و […]

مقاله – اندازه گیری حداقل معاش در جامعه شهری استان سیستان و بلوچستان با استفاده از …

۱-پژوهش گران و متخصصان علوم اقتصادی در هر زمان با کاوش در خصوص خط فقر می‌توانند مشخص کنند که «چه تعداد» از افراد جامعه، در «کدامیک از نیازهای خانوار» و بر اثر «چه عاملی» از درآمد کافی برخوردار نیستند و لذا در سیاست گذاری‌های اقتصادی به نحوی بتوانند درآمد این خانوار‌ها را جبران نمایند.۲- رفاه […]

تحقیق دانشگاهی – اندازه گیری حداقل معاش در جامعه شهری استان سیستان و بلوچستان با …

نام استاد: دکتر محسن ابراهیمی نام استاد مشاور: دکتر عزت اله عباسیان دانشکده: اقتصاد و علوم اجتماعی گروه آموزشی: اقتصاد رشته تحصیلی: توسعه اقتصادی و برنامه ریزی گرایش تحصیلی: توسعه اقتصادی و برنامه ریزی مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد تاریخ تصویب پروپوزال : ۲۲/۱۰/۱۳۹۲ تاریخ دفاع: ۲۸/۱۱/۱۳۹۳ تعداد صفحات: ۱۲۰ چکیده:از آنجا که مساله فقر و […]

مقاله – اندازه گیری حداقل معاش در جامعه شهری استان سیستان و بلوچستان با استفاده …

۳-۱۰ جمع بندی ۶۵فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها۴-۱ مقدمه ۶۹۴-۲ برآورد پارامترهای سیستم مخارج خطی با استفاده از روش داده‌های ترکیبی ۷۱۴-۳ محاسبه شاخص‌های فقر در مناطق شهری استان سیستان وبلوچستان ۸۰۴-۴ جمع بندی ۸۳فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری۵-۱ نتایج و پیشنهادات ۸۷۵-۲ پیشنهادات ۹۱منابع و ماخذ ۹۳فهرست جداولجدول ۴-۱: نتایج آزمون F و […]

پژوهش دانشگاهی – بررسی ارتباط مدیریت عملکرد با اهداف استراتژیک بانک تجارت مبتنی بر مدل BSC- …

جامعه آماری عبارت است از مجموعه کامل اندازه های ممکن با اطلاعات ثبت شده از ویژگی های کیفی، در مورد گردآورنده کامل واحدها، که می خواهد استنباط هایی درباره آن انجام دهد با توجه به موضوع پژوهش، جامعه آماری این پژوهش را مدیران، کارشناسان، کارکنان و مشتریان شعب بانک تجارت بندر چابهار تشکیل می دهند. […]

بررسی ارتباط مدیریت عملکرد با اهداف استراتژیک بانک تجارت مبتنی بر مدل BSC- …

بانک تجارت در راستای تبیین اهداف استراتژیک خود، به عنوان نخستین قدم، نهاد برنامهریزی را با تشکیل اداره مطالعات و برنامهریزی در نیمه اول سال ۱۳۷۷ ایجاد نمود. اولین مرحله از فعالیتهای برنامهریزی با تهیه گزارش شناخت تنگناها و تبیین اهداف و برنامههای توسعه بانک در روزهای پایانی سال ۱۳۷۷ به انجام رسید. ارزشمندی این […]