بررسی رابطه بین اعتماد و تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه کاشان

سازماندهی و نگهداری نظام سازمانی یکی از مهمترین وظایف و مسئولیت های مدیر محسوب می شود و انجام چنین وظیفه ای بدان معناست که تعهد سازمانی و اعتماد کارمندان و مدیران و احساس مسئولیت رشد روز افزونی یابد. بنابراین مدیر یک سازمان ، در واقع مسئول میزان و نوع تعهد و اعتماد کارمندان نسبت به […]

بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط شهرک های صنعتی شرق …

بمنظور دسترسی به هدف تحقیق و مشخص نمودن عوامل و متغیرهای مهم و نیز میزان اثر گذاری در شرکتهای کوچک و متوسط مسئله تحقیق، مستند به مرور ادبیات موضوعی مربوط، از مدل مفهومی لامپکین و دس(۱۹۹۶) استفاده گردیده است که شرح کامل آن در فصل یک و نیز در کل مراحل تحقیق بیان شده است.جهت […]

جستجوی مقالات فارسی – بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط شهرک های …

GFI ۰٫۹۳ CFI ۰٫۹۱ NNFI براساس نتایج ارائه شده در در شکل شماره(۴-۷) مقدار T-value بیشتر از ۲ (۲۷/ ۹ T-value=) است. لذا فرضیه H0 در سطح اطمینان ۹۹% رد میگردد. یعنی گرایش کارآفرینانه بر عملکرد سازمانی تأثیر معناداری دارد. با توجه به این که ضریب مسیر بین این دو متغیر مثبت(۸۳/۰) می‌باشد، افزایش میزان […]

بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط شهرک …

۴-۳-۵-۳- فرضیه فرعی ۳: ریسکپذیری بر عملکرد سازمانی تأثیر معنیداری دارد.H0: ریسکپذیری بر عملکرد سازمانی تأثیر معنیداری ندارد.H1: ریسکپذیری بر عملکرد سازمانی تأثیر معنیداری دارد.از آن جایی که مقدار T-value بیشتر از ۲ (۱۵/۲T-value= ) میباشد، لذا فرضیه H0 در سطح اطمینان ۹۵% رد میگردد. یعنی ریسکپذیری بر عملکرد سازمانی تأثیر معنیداری دارد. براساس نتایج ارائه […]

مقاله – بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط شهرک های صنعتی شرق …

۱٫۵۶ χ۲ / df ۰٫۰۵۳ RMR ۰٫۹۵ GFI ۰٫۹۵ CFI ۰٫۹۴ NNFI نتیجه آزمون نشان می‌دهد که با توجه به اینکه شاخص RMSEA یا جذر برآورد واریانس خطای تقریب کمتر از ده درصد است(۰۵/۰ RMSEA=) لذا می‌توان گفت که مدل فوق برازش خوبی از داده‌های دنیای واقعی داشته است(هومن، ۱۳۸۴). در نتیجه کلیت مدل مورد تایید […]