ابعاد مدیریت کیفیت جامع و برنامه ریزی استراتژیک

– شناسایی مزیت های به کارگیری مدیریت کیفیت جامع، رضایت مشتری،کیفیت خدمات و عملکرد بالای بانک.– شناسایی مهمترین چالش های پیش رووعمده ترین دلایل عدم مدیریت کیفیت جامع،رضایت مشتری،کیفیت خدمات.-شناسایینحوه پیاد سازی مدیریت کیفیت جامع، رضایت مشتری،کیفیت خدمات و عملکرد بهتر در بانک ملت شهر کرمانشاه.۱-۵) فرضیه‏های تحقیق۱- بین رهبری موثر و متعهد از ابعاد […]