ارزش ویژه نام و نشان تجاری و استراتژی های بازاریابی

۵-۲-۲-پیشنهاداتی کاربردی• بازاریابان باید تصمیمات بازاریابی مربوط به نام تجاری خود را در بلند مدت اتخاذ نمایند. در تصمیم گیری پیرامون ارزش ویژه نام و نشان تجاری از نظر مشتریان مهم این است که بررسی شود چگونه تغییرات منتج شده در آگاهی از نام تجاری می تواند از تصمیمات بازاریابی حمایت یا آن را تخریب […]

ارزش ویژه نام و نشان تجاری و فعالیت های بازاریابی

۲-۱۹-درک نام تجاری:درک نام تجاری بر ارزیابی وخرید نام تجاری تاثیرمی گذارد.درک نام تجاری جزء معیارهای ذهنی مصرف کننده محسوب شده ویک جنبه مهم ارزش نام تجاری است فعالیت های بازاریابی باهدف تغییر یاتقویت ذهن مصرف کننده به شیوه ای خاص انجام می شوند، این ها شامل فکر، احساس، تجربه، تصویر ذهنی، درک اعتقادات ونگرش […]

ارزش ویژه نام و نشان تجاری و سلامت روان نوجوانان

۱۳۸۶بابک معینیبررسی تاثیرآموزش شیوه های مدیریت استرس برسلامت روان نوجوانان شهر تهران برمبنای مدل اعتقادی بهداشتی با رویکردبازاریابی اجتماعیدر این تحقیق با روش نمونه گیری خوشه ای گروه هامورد مطالعه قرار گرفته است.تدوین برنامه مداخله ای مبتنی بر بازاریابی اجتماعی براساس نتایج حاصل از تحقیق تکوینی ونیازسنجی مبتنی برسازه های مدل اعتقاد بهداشتی بوده است.نتایج […]

بهبود تصویر برند بانک سینا و ارزش ویژه نام و نشان تجاری

*ارائه رفتار حرفه ای بانکداری نوین و پاسخگویی سریع متناسب با نیاز مشتریان از جانب پرسنل بانک سینا* تاکید مدیریت بانک سینا بر منابع انسانی و اهمیت رشد و پیشرفت افراد پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتیبه پژوهشگران پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی خود موارد زیر را مدنظر قرار دهند: -بررسی سایر متغیرهای تاثیر گذار […]

بازاریابی رابطه مند و نام و نشان تجاری

۲-۳ پیشینه تحقیقدر این بخش از فصل دوم به مرور تحقیقات انجام گرفته مرتبط با موضوع پایان نامه حاضر می پردازیم. به همین منظور این تحقیقات را در دوبخش طبقه بندی کرده ایم. ابتدا به مرور تحقیقات داخلی و سپس به تحقیقلتی که در خارج از کشور انجام گرفته است، می پردازیم.۲-۳-۱ پیشینه تحقیقات داخلی […]

ارزش ویژه نام و نشان تجاری و آگاهی از نام و نشان تجاری

بداده های مورد نظر با استفاده از یک پرسشنامه که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته شده جمع آوری شد و در نهایت داده های ۱۹۶ پرسشنامه مبنای تحلیل قرار گرفت. همچنین به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزار اسمارت پی ال اس که از نوع معادلات ساختاری محسوب می […]

عوامل کلیدی موفقیت و نام و نشان تجاری

تونایی مدیریت مدیر بانکسرعت و ارائه خدماتتوانایی مکانزاسیونقدرت مدیریت داراییها و بدهیهاتوانایی کنترل و نظارت داخلیتوانایی بازاریابی بانک روابط بلندمدت با مشتریانجذب سپردههادرک فعالیت سایر بانکهافراهم کردن پاداشهای تشویقی برای کارکنانتوانایی توسعه نام و نشان تجاری بانک شهرت و اعتبار بانک و تصور ذهنی خوب ار آنجایگاه بانکتعداد شعب بانکتوانایی مدیریت بازار مالی کمیت و […]