بررسی رابطه اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هرسهم با قیمت سهام و …

منفی _ _ تایید سوم آزمون قیمت روش بازده های یکجا جمع شده کل موارد _ _ تایید مثبت _ _ تایید منفی _ _ تایید یادداشت: در این نمایه نتایج حاصل از آزمون ها در سه بخش ارائه شده است، در بخش اول آزمون حجم و آزمون های قیمت با استفاده از آزمون برابری […]

علمی : بررسی رابطه اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هرسهم با قیمت سهام …

حجم (برای موارد منفی) ۱٫۱۲۹ ۰٫۳۰۱ ۰٫۸۵۲ ۰٫۴۰۵ ۰٫۰۰۰۱۴۶ همان طور که در نمایه ی ۴-۴ ملاحظه می شود برای کل موارد اعلان چون سطح اهمیت آزمون لون بیشتر از۵ درصد شده ، فرض صفر پذیرفته شده است. یعنی با اطمینان ۹۵ درصد واریانس در دوره ی رویداد و دوره ی برآورد با هم مساوی […]

سامانه پژوهشی – بررسی رابطه اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هرسهم با قیمت سهام و …

۱٫۴۸۲ ۰٫۱۵۴ ۰٫۲۷۸۳۴۶ همان طور که در نمایه ی ۴-۱۰ ملاحظه می شود برای کل موارد اعلان تعدیل سود و موارد اعلان مثبت چون سطح اهمیت آزمون لون کمتر از ۵درصد شده است ، پس با اطمینان ۹۵ درصد واریانس دوره ی رویداد و دوره ی برآورد مساوی نیستند و از فرض عدم برابری و […]

بررسی رابطه اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هرسهم با قیمت سهام …

۴-۲-۲-۱- آزمون اثر اعلان تعدیل سود بر حجم معاملات سهامهمان طور که در فصل سوم توضیح داده شد ، ابتدا نسبت تعداد سهام معامله شده به تعداد سهام هر شرکت در هر روز از دوره ی رویداد برای هر مورد اعلان محاسبه می شود (رابطه ی ۳-۱). [۳۴]در مرحله ی بعدی میانگین این نسبت ها محاسبه […]

بررسی رابطه اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هرسهم با قیمت سهام و حجم معاملات۹۰- قسمت …

– اثر اعلان تعدیل بر بازده سهام E2t:میانگین مجذوربازده های غیر عادی سهم i در روز t، e2it مربع بازده غیرعادی برای اعلان تعدیل سود شرکت i در روز t وN:تعداد موارد اعلان نمونه وابسته E2t مجذور بازده های غیر عادی  :بازده غیر عادی: انحراف معیاربازده غیر عادی وابسته Asit بازده غیر عادی استاندارد ۳-۷- آزمون […]

بررسی رابطه اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هرسهم با قیمت سهام و حجم معاملات۹۰- …

آزمون اثر اعلان تعدیل سود پیش بینی شده بر حجم مبادلات سهامبرای آزمون تغییرات حجم مبادلات سهام از روابط (۳-۱) و (۳-۲) استفاده می شود . ابتدا طبق رابطه ی(۳-۱) نسبت تعداد سهام معامله شده به تعداد سهام هر شرکت در هر روز از دوره ی رویداد و دوره ی برآورد محاسبه می شود:(۳-۱) = […]

سامانه پژوهشی – بررسی رابطه اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هرسهم با قیمت سهام و حجم معاملات۹۰- …

در این پژوهش چون که دوره ی رویداد شامل چند روز است. برای ارزیابی معناداری بازده غیر عادی باید بازده های غیر عادی برای دوره ی رویداد، یعنی از ۱- تا ۱+ (۳ روز) به صورت انباشته محاسبه شود.یعنی :(۳-۱۸)که  به ترتیب بازده های غیر عادی استاندارد شده ی سهم i در روزهای ۱- ، ۰ […]

بررسی رابطه اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هرسهم با قیمت سهام و حجم معاملات۹۰- …

تاثیر تغییر پیش بینی درآمد هر سهم بر تغییر حجم مبادلات سهام در بورس تهران علیرغم وجود رابطه ی میان تغییر پیش بینی درآمد هر سهم و تغییر حجم مبادلات و همبستگی مستقیم آنها تغییرات عمده در پیش بینی درآمد هر سهم به تغییرات به مراتب کوچکتری در حجم مبادلات سهام منجر می شود ابوالفضل […]

دسترسی متن کامل – بررسی رابطه اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هرسهم با قیمت سهام …

در این پژوهش به برررسی رابطهی بین اعلان تعدیل سود پیش بینی شده با قیمت سهام و حجم مبادلات پرداخته شده است . در این فصل متدولوژی پژوهش یا روش پژوهش تشریح می گردد . روش پژوهش مجموعه ای از قواعد، ابزارها و راه های معتبر نظام یافته برای واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی […]

بررسی رابطه اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هرسهم با قیمت سهام و حجم …

۱) ارائه ی اطلاعات مورد نیاز جهت اخذ تصمیمات اقتصادی۲)رفع نیازهای آن دسته از استفاده کنندگانی که نمی توانند به راحتی و مستقیماً به اطلاعات مورد نیاز در واحد تجاری دسترسی داشته باشند.۳)کمک به پیش بینی و ارزیابی اطمینان از جریان های نقدی آتی واحد تجاری.۴)قضاوت در خصوص عملکرد مدیران در ایفای وظیفه ی مباشرت […]