مقاله علمی با منبع : طراحی و پیاده سازی شبکه باند پهن موبایل (همراه اول) استان مازندران مبتنی برسیستم اطلاعات جغرافیایی …

۵ یورو بر متر کانالکشی .۱۲۵ یورو بر متر فیبری نوری ۱ تار ۱یورو بر متر ۱۲ تار ۲٫۵ یورو بر متر ۱۴۴تار ۱۰ یورو مفصلبندی ۱۲٫۵ یورو مفصل پارامترهای درآمدبرای تخمین یا محاسبه درآمد شبکه FTTHبرخی موارد را بعنوان پیش فرض درنظر میگیریم، بعنوان مثال مدلهای درآمدی پیچیده از جمله افزایش درآمدهای ناشی از […]

بررسی رابطه اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هرسهم با قیمت سهام و حجم …

فرضیه های پژوهش در سه بخش مورد بررسی قرار می گیرند:۱)در بخش اول به بررسی مواردی پرداخته می شود که در دوره ی رویداد[۲] و دوره ی برآورد[۳] وقفه ی معاملاتی نداشته باشند. در این بخش آزمون حجم و تمامی آزمون های قیمت انجام می شوند. به طور کلی بازده غیر عادی از حاصل تفریق بازده روزانه […]