توسعه مدل ریسک ادراک شده سفر به ایران به عنوان یک مقصد گردشگری- …

ریسک کلی ۱۶۷/۰ ۶۵/۱ فاصله روانی ۱۲۲/۰ ۸۲/۱ نیت گردشگر افراد در طبقات متفاوت منابع مالی ، از نظر ریسک

بیشتر بخوانید

سامانه پژوهشی – بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و مشتری مداری- قسمت ۲۲

فضای کلی زندگی کارکنان ۸۵/۰ یکپارچگی و انسجام در سازمان ۸۶/۰ توسعه قابلیت های انسانی ۷۹/۰ کیفیت زندگی کاری ۸۰/۰

بیشتر بخوانید

تحقیق دانشگاهی – بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و مشتری مداری

۱-۹- جامعه و نمونه آماری ۸ ۱-۱۰- روش پژوهش ۸ ۱-۱۱- روش وابزار گرد آوری اطلاعات ۹ ۱-۱۲- تعریف مفاهیم

بیشتر بخوانید

بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط شهرک …

دلیل استفاده آزمون آلفای کرونباخ بررسی پایایی تحقیق آزمون کولموگروف – اسمیرنوف تعیین نوع توزیع متغیرها همبستگی اسپیرمن بررسی میزان

بیشتر بخوانید

بررسی وضعیت پایبندی به هویت فرهنگی اعضای شبکه اجتماعی فیس بوک با مطالعه موردی دانشجویان مقطع …

۹-۳- قلمرو زمانیشروع کلیات این تحقیق، از اوایل زمستان ۱۳۹۱ و پایان آن در خرداد ۹۲ بوده است.۱۰-۳-تعریف نظری و

بیشتر بخوانید